STRONA GŁÓWNA

 
 

 

 

System wewnątrzszkolnego oceniania opracowany jest na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Na podstawie art.22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.).

 

1.1     INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Ocenianie osiągnięć ucznia rozumiane jest jako systematyczne zbieranie informacji o warunkach, przebiegu i wynikach nauczania i nastawione jest na ulepszenie procesu uczenia się - nauczania.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

·         poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

·         pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

·         motywowanie ucznia do dalszej pracy,

·         dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

·         umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) ocenianie bieżące rozumiane jako ocenianie występujące w toku procesu edukacyjnego, jest źródłem stałego dopływu informacji o osiągnięciach uczniów i pozwala na systematyczne rozpoznawanie sukcesów i trudności napotykanych w uczeniu się.

Przy ocenianiu bieżącym nauczyciele stosują różnorodne, często wzajemnie się uzupełniające metody i narzędzia sprawdzania i oceniania tj:

·         obserwacje ucznia (jego koncentrację i zaangażowanie, zainteresowania, twórczość własną, inicjatywę, samodyscyplinę itp.),

·         odpowiedzi ustne,

·         krótkie i dłuższe prace pisemne,

·         testy sprawdzające,

·         karty pracy ucznia,

·         praktyczne prace wykonane samodzielnie,

·         projekty,

·         oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) oraz uzasadnia ustaloną ocenę,

Prace pisemne ucznia są przechowywane w szkole przez nauczyciela danego przedmiotu przez okres trzech lat,

Nauczyciel przestrzega terminowego oddawania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych ucznia (prace literackie, kartkówki – w ciągu jednego tygodnia; prace klasowe, testy, sprawdziany godzinne – w ciągu dwóch tygodni od ich napisania przez ucznia).

 

Zasady oceniania prac pisemnych

 Pracą pisemną jest:

·         praca klasowa (zapowiedziana tydzień wcześniej, wpisana do dziennika, godzinna lub dwugodzinna praca sprawdzająca stopień opanowania wiadomości i umiejętności obejmujących treści całego działu),

·         sprawdzian (zapowiedziane 15-20 minutowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu części działu),

·         kartkówka ( 5-15 min. sprawdzian niezapowiedziany obejmujący materiał trzech ostatnich lekcji),

·         test semestralny zapowiedziany tydzień wcześniej, wpisany do dziennika, godzinna lub dwugodzinna praca sprawdzająca stopień opanowania wiadomości i umiejętności

·         praca domowa,

Uczeń nie może pisać dwu dużych, godzinnych prac (praca klasowa, sprawdzian, test) jednego dnia i nie więcej niż trzy w tygodniu.

Nauczyciele  na początku  każdego roku szkolnego  informują uczniów i ich rodziców  (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej, niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów opracowane przez zespoły nauczycieli stanowią integralną część systemu, dostosowuje się je do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a)        posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego – na podstawie tego orzeczenia,

b)       posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

c)        nieposiadającego orzeczenia lub opinii, a który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

d)       posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia opinia może być wydana także uczniowi gimnazjum,

Wniosek, o którym mowa, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć  uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Zasady procentowego przeliczania punktów na oceny.

 

Punkty zdobyte przez ucznia na teście, pracy klasowej, sprawdzianach, kartkówkach są przeliczane na oceny według skali:

 

OCENA

GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA

6

89-100

89-100

5

77-88

77-88

4

65-76

65-76

3

53-64

53-64

2

40-52

40-52

 

Ocenie podlega:   

        - zrozumienie tematu,

        - znajomość opisywanych zagadnień,

        -  sposób prezentacji,

        -  konstrukcja pracy i jej forma graficzna,

         - samodzielność wykonania pracy.

 Liczba prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu, ustala ją i podaje do wiadomości uczniów każdy nauczyciel.

Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

 

Zasady oceniania wypowiedzi ustnych

Wypowiedzi ustne zawarte są w przygotowaniu i udziale ucznia w zajęciach edukacyjnych oraz spójnej odpowiedzi na pytania nauczyciela. Ocenie podlega:

·         znajomość zagadnienia,

·         samodzielność wypowiedzi,

·         kultura języka,

·         precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

 

Zasady oceniania pracy w grupie

Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualnie członek grupy. Ocenie podlegają:

·         planowanie i organizacja pracy,

·         efektywne współdziałanie,

·         wywiązywanie się z powierzonych ról,

·         rozwiązywanie problemów w twórczy sposób.

 

Zasady oceniania pracy praktycznej ucznia

Ocenie podlegają:

·         zrozumienie polecenia,

·         planowanie pracy,

·         przygotowanie stanowiska pracy,

·         sposób wykonania (liczba powtórzeń)

·         jakość wykonania (na poszczególnych etapach),

·         dobór materiału,

·         oszczędność materiału,

·         samodzielność wykonania,

·         czas wykonania,

·         bezpieczeństwo pracy.

 

Ocenie podlegają:

·         stawianie ważnych pytań,

·         udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadany temat,

·         podanie nowej myśli,

·         rozwinięcie czyjejś myśli,

·         dokonanie syntezy,

·         inne dokonania ucznia.

 

b) ocenianie klasyfikacyjne - celem jest ustalenie poziomu osiągnięć każdego ucznia po danym cyklu kształcenia. Cyklami kształcenia, o których mowa wyżej, są: semestr - kończący się klasyfikacją śródroczną i rok szkolny - kończący się klasyfikacją roczną.

Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych, a klasyfikacji rocznej w ostatnich 10 dniach przed zakończeniem roku szkolnego.

Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne (przedmioty).

Oceny klasyfikacyjne nie mogą być średnią arytmetyczną ocen bieżących.

Oceny bieżące i klasyfikacyjne są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (opiekunów prawnych).

Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

5. Uczeń ma prawo do poprawy ocen bieżących i klasyfikacyjnych. Poprawianie ocen bieżących jest możliwe po indywidualnym, wcześniejszym omówieniu z nauczycielem terminu, zakresu materiału oraz formy poprawy danej oceny (pisemnie lub ustnie).

6. Uczeń, którego wyniki osiągnięte w wyniku klasyfikacji śródrocznej świadczą o tym, że poziom jego umiejętności uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, może korzystać z następujących form pomocy :

·        udział w zajęciach reedukacyjnych,

·        udział w zajęciach wyrównawczych,

·    indywidualna praca z uczniem na lekcjach i w domu,

·        dodatkowe konsultacje z nauczycielem po lekcjach,

·        koleżeńska pomoc w nauce,

·        wsparcie pedagoga szkolnego i pracowników PPP,

·        pomoc w odrabianiu lekcji w czasie pobytu w świetlicy szkolnej (uczniowie klas I-III).

 

 1.2 OCENIANIE W KLASACH I-III

1. W ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się :

- w klasach I-II stemple oraz oznaczenia literowe :

·         W – wspaniale pracujesz

·         B -  bardzo dobrze pracujesz

·         D – dobrze pracujesz

·         P – potrafisz lepiej pracować

·         M – musisz nad tym popracować

·          Z - zalicz

- w klasie III  stopnie w skali 6 – 1 (mogą zawierać plusy i minusy)

2.  Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I-III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu dla każdego ucznia jednej oceny opisowej ze wszystkich zajęć oraz oceny opisowej ze sprawowania.

3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4. Sporządzenie klasyfikacyjnej oceny śródrocznej i rocznej dla ucznia klasy I-III, poprzedzone jest systematyczną obserwacją pracy i zachowania ucznia oraz nanoszeniem wpisów do dziennika lekcyjnego.

5.  Klasyfikacyjna ocena śródroczna i  roczna opisuje :

- postępy edukacyjne ucznia,

- postępy w rozwoju ucznia

- osobiste osiągnięcia ucznia.

6.  Ogólne kryteria wymagań w skali literowej :

„Ogólne kryteria wymagań w skali literowej :

Wspaniale pracujesz (W)

uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności podstawy programowej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Potrafi samodzielnie wnioskować i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.

 

Bardzo dobrze  pracujesz (B)

uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie. Posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

Dobrze pracujesz (D)-

uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie, na poziomie zawartym w podstawach programowych. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.


Potrafisz lepiej pracować (P) –

uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie zawartym w podstawach programowych. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Niektóre zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela.

 

Musisz nad tym popracować (M) –

uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych. Większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

 

Zalicz ! (Z) -

uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Braki te uniemożliwiają mu dalszą naukę. Zadania wykonuje najczęściej pod kierunkiem nauczyciela. Nie kończy rozpoczętych zadań.

 

Podczas diagnozowania postępów ucznia (sprawdzania prac klasowych, sprawdzianów, dużych prac klasowych w klasie III), nauczyciel bierze pod uwagę następujące progi procentowe :

 

89- 100

Wspaniale pracujesz (W) ocena celująca

77 - 88

 Bardzo dobrze pracujesz (B) ocena bardzo dobra

65 - 76

 Dobrze pracujesz (D) ocena dobra

53 - 64

 Potrafisz lepiej pracować (P) ocena dostateczna

40 - 52

 Musisz nad tym popracować (M) ocena dopuszczająca

Poniżej 40%

Zalicz! (Z) ocena niedostateczna

 

7.  Przy ocenie zachowania ucznia klasy I-III nauczyciel bierze pod uwagę :

·         sposób zwracania się ucznia do rówieśników i nauczycieli (zwroty grzecznościowe),

·         koleżeńskość i uczynność ucznia,

·         szacunek do personelu szkolnego i jego pracy,

·         aktywność w życiu klasy i szkoły

·         spóźnienia na zajęcia szkolne,

·         dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,

·         wywiązywanie się z powierzonych mu obowiązków

·         jego postawę wobec przejawów przemocy i wandalizmu,

·         sposób zachowania się na terenie szkoły (czy zachowuje się bezpiecznie dla siebie  i innych) i poza szkołą

·         kulturę osobistą,

·         stosunek do obowiązków,

·         przestrzeganie praw i obowiązków ucznia.

8.  Śródroczna ocena klasyfikacyjna spełnia trzy funkcje : informacyjną, korekcyjną i motywacyjną.

9.  W rocznej opisowej ocenie pracy i zachowania ucznia klasy I- III preferowana jest wartość informacyjna.

10.   Zasady oceniania z religii religii/etyki regulują odrębne przepisy.

 

1.3 OCENIANIE W KLASACH IV - VIII

1. Oceny bieżące, oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali:

·         stopień celujący                              6

·         stopień bardzo dobry                      5

·         stopień dobry                                 4

·         stopień dostateczny                        3

·         stopień dopuszczający                    2

·         stopień niedostateczny                    1

2. Oceny bieżące mogą zawierać dodatkowo przy stopniach plusy (+) lub minusy (-).

3. Przy ocenianiu bieżącym oprócz stopni, można stosować ocenę słowną (pochwałę lub naganę).

4. Przy ustalaniu ocen bieżących oraz klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych obowiązują następujące kryteria:

 

stopień celujący – obejmuje 100% treści programu nauczania, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające z indywidualnych zainteresowań, zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych. Na stopień celujący zasługuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria stopnia bardzo dobrego, a ponadto dysponuje ponadprogramowymi umiejętnościami i wiadomościami, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

 

stopień bardzo dobry - obejmuje pełny zakres treści kształcenia, zawierający elementy trudne do opanowania, najbardziej złożone, twórcze i oryginalne. Uczeń zasługuje na stopień bardzo dobry, gdy samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

 

stopień dobry - obejmuje trudniejsze elementy treści programu nauczania, bardziej złożone, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne, ale nie niezbędne na danym etapie kształcenia, pośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Na stopień dobry zasługuje uczeń, który poprawnie stosuje opanowane wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 

stopień dostateczny - obejmuje opanowanie treści o łatwym i średnim stopniu trudności,, wyznaczone przez główne cele i centralne elementy programu nauczania, całkowicie niezbędne na dalszym etapie nauczania.

 

stopień dopuszczający - obejmuje wiadomości, umiejętności łatwe do opanowania i potrzebne do świadomego udziału w zajęciach edukacyjnych i wykonywania zadań codziennego życia stosownie do wieku ucznia.

 

stopień niedostateczny – uczeń otrzymuje stopień niedostateczny wtedy, gdy nie opanuje wiadomości i umiejętności podstawowych zawartych w programie nauczania i braki te uniemożliwiają mu dalszą naukę. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następującą ilość ocen bieżących:

 

 

Liczba godzin zajęć
z danego przedmiotu

Minimalna ilość ocen

1 3
2 4
3 5
4 6
5 7

 

 

.

Uczeń ma prawo poprawy oceny cząstkowej w terminie i w sposób uzgodniony z nauczycielem danego przedmiotu.           

5. Ocenianie uwzględnia:

 - w pierwszej kolejności:

·         wiedzę (wiadomości i umiejętności),

·         stosowanie wiedzy w rozwiązywaniu problemów życiowych,

·          samodzielne rozwiązywanie problemów,

          - w drugiej kolejności:

·         aktywność,

·         estetykę prac,

·         motywację,

·         wkład pracy,

·         zdolności,

·         warunki rodzinne.

6. Promowanie i ukończenie szkoły z wyróżnieniem

Uczeń  klasy IV i V, 1-2 gimnazjum może uzyskać do klasy programowo wyższej promocję  z wyróżnieniem, a uczeń klasy VI i 3-ej gimnazjum ukończyć szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej spełnia następujące warunki:

·         uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75,

·         uzyskał bardzo dobrą lub wzorową ocenę z zachowania,

7. Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy.

 

1.4 OBOWIĄZKI WSZYSTKICH NAUCZYCIELI W ZAKRESIE OKREŚLANIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH

 

1.Prawem i jednocześnie obowiązkiem każdego nauczyciela jest określenie szczegółowych wymagań do określonych zajęć edukacyjnych, zarówno na poziomie podstawowym (stopień dopuszczający i dostateczny), jak i ponadpodstawowym (stopień dobry, bardzo dobry i celujący).

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować do indywidualnych potrzeb wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. W szczególności nauczyciele w stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni:

·         starać się zapewnić uczniowi więcej czasu na wykonanie nawet prostych zadań, motywować do pracy i wzmacniać wiarę ucznia w swoje siły,

·         dostosować własne wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych ucznia,

·         stosować szeroko pojętą indywidualizację nauczania i wychowania,

·         dostosować kryterium oceny ortograficznej oraz poziomu graficznego prac pisemnych do możliwości ucznia; prace z języka polskiego oraz języka obcego i innych przedmiotów oceniać na podstawie treści, a nie ilości i rodzaju błędów popełnianych przez ucznia, o ile stwierdzono u niego dysfunkcję rozwojową,

·         starać się zmniejszyć napięcie emocjonalne ucznia podczas odpowiedzi, często chwalić, podkreślać mocne strony ucznia, akcentować najmniejsze sukcesy dziecka.

 

1.5 ZASADY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

1. Rodzice mają prawo do pełnej informacji na temat postępów edukacyjnych swoich dzieci. Informacje mogą być przekazywane zarówno w czasie indywidualnych spotkań z wychowawcą oraz nauczycielami poszczególnych zajęć podczas całego roku szkolnego, jak i w czasie okresowych zebrań klasowych z rodzicami.

2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do ustnego poinformowania ucznia i zainteresowanych rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej dla niego klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej ocenie.

3. W przypadku, gdy przewidywana dla ucznia śródroczna lub ocena roczna ocena klasyfikacyjna jest najniższa wg skali podanej powyżej (stopień niedostateczny dla uczniów z klas IV-VI, 1-3 gimnazjum), nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, na miesiąc przed zakończeniem zajęć edukacyjnych danego etapu (semestru lub końca roku). Forma zawiadomienia jest pisemna, zgodnie ze wzorem:

 

 

Na  podstawie  wewnątrzszkolnego  systemu  oceniania  zawartego  w  statucie ZKPiG nr 7 w Gdańsku  informuję, że dla ucznia/uczennicy

………………………………………………………………………………………………………………………………….…

z klasy .................na I okres/koniec roku szkolnego przewidywana jest ocena niedostateczna z .........................................................................................................................................................................................................

Data.....……..….                                Podpis wychowawcy............................................

 

 

 

4. Informację, o której mowa wyżej, przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia wychowawca, nauczyciel uczący lub pedagog szkolny. Może również zostać przesłana pocztą.

 

1.6. REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO, POPRAWKOWEGO I SPRAWDZAJĄCEGO

 

Podstawa prawna:

·Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 80 poz. 542)

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30. 04. 2007 r. Nr 83 poz. 562 ) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

  

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 §1

 

1.Uczeń , który nie został klasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych, może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

2.Rada pedagogiczna szkoły może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych dla ucznia, który w wyniku klasyfikacji nie został klasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych.

3.Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożoną do dyrektora szkoły, nie później niż dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

5. Zakres materiału nauczania, wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować, aby zdać egzamin klasyfikacyjny, otrzymuje rodzic na piśmie od nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły, po jego uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Termin egzaminu klasyfikacyjnego nie powinien być późniejszy niż dwa dni przed zakończeniem zajęć w okresie lub roku szkolnym.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Stanowią oni komisję egzaminacyjną; członków tejże komisji wyznacza dyrektor szkoły. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje

we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, technika, muzyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

9. Pytania (ćwiczenia, zadania) proponuje nauczyciel, którego zajęcia edukacyjne uczeń opuścił. Stopień trudności pytań (zadań) powinien być różny i odpowiadać wymaganiom podanym dla skali stopni szkolnych.

10. O ile wynik egzaminu będzie pozytywny, ocena z tego egzaminu będzie równocześnie ośródroczną lub roczną oceną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych dla ucznia.

11 Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania i zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony w wyniku egzaminu. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia oraz krótką informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

12. Na prośbę ucznia lub rodziców ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów ) wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) - egzamin klasyfikacyjny z materiału programowo realizowanego w danym okresie (roku szkolnym). W przypadku ucznia niesklasyfikowanego w ostatnim okresie, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) liczbę zajęć edukacyjnych,  których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 2

 

1.        Uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach na prośbę rodziców popartą opinią wychowawcy klasy, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2.        Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

3.        Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a w przypadku ucznia klasy szóstej szkoły podstawowej i trzeciej gimnazjum nie kończy szkoły i powtarza klasę.

 

EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

§3

 

1.     Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) uczeń, może składać egzamin sprawdzający, w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2.     Termin i miejsce egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

1.7 ORGANIZACJA, PRZEBIEG, PROCEDURY EGZAMINU

 

§4

 

1.   Podstawę do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego  stanowi pisemna prośba rodziców (prawnych opiekunów ucznia) zgłoszona do dyrektora szkoły. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w II-gim okresie lub w terminie 7 dni od rady klasyfikacyjnej po I okresie danego roku szkolnego.

2.   Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę odmowy przeprowadzenia egzaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

3.   Podanie powinno zawierać uzasadnienie, w przypadku egzaminu sprawdzającego, o którą ubiega się uczeń, egzaminie ile taka jest wola zainteresowanego, wskazanie osoby, która powinna uczestniczyć w egzaminie (patrz §5 pkt. 4).

4.     O egzamin poprawkowy pisemną prośbę składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym roku szkolnym.

5.   W przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe rada pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.

6.   Informację o wyznaczonych terminach egzaminów sporządza się na piśmie, przekazuje uczniowi lub jego prawnym opiekunom i pozostawia w sekretariacie szkoły wraz z zagadnieniami egzaminacyjnymi zgodnymi z wymaganiami programowymi na każdą ocenę  (egzamin poprawkowy, sprawdzający i klasyfikacyjny).

7.   Uczeń  lub jego prawny opiekun potwierdza podpisem informację o terminie egzaminu i kwituje odbiór zagadnień egzaminacyjnych.

8.   Egzamin  składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, fizycznego, których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

§5

 

1.     W celu przeprowadzenia egzaminu, decyzją dyrektora szkoły powołana zostaje trzyosobowa komisja w składzie:

a)     Przewodniczący - dyrektor szkoły lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą.

b)     Egzaminator - nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu.

c)     Członek komisji- nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

d)     W przypadku egzaminu sprawdzającego dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

e)     Nauczyciel, którym mowa w ust.1 pkt b) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach np. zwolnienie lekarskie, pokrewieństwo z uczniem, wypadek losowy. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu dyrektorem tej szkoły.

2.Przewodniczący komisji w szczególności:

a)     zatwierdza tematy (zadania),

b)     ustala czas trwania egzaminu,

c)     odpowiada za dokumentację egzaminu, wykonuje i odpowiada za inne czynności służbowe w zapisach niniejszego regulaminu.

3.Nauczyciel egzaminator:

a)     ustala zakres materiału egzaminacyjnego i przedstawia go uczniowi na piśmie najpóźniej tydzień po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

b)     Proponuje i przygotowuje na piśmie tematy ( zadania ) na egzamin pisemny i ustny.

c)     Przedkłada przewodniczącemu komisji tematy ( zadania ) do zatwierdzenia nie później niż tydzień przed wyznaczonym terminem egzaminu, ustalając stopień trudności zadań odwołuje się do ogólnych kryteriów oceniania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.W egzaminie może uczestniczyć bez prawa głosu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów):

a)     przedstawiciel rady rodziców

b)     wychowawca klasy

 

§6

 

1.   W czasie egzaminu zdający jest zobowiązany do samodzielnej pracy.

2.   Egzamin w czasie, którego zdający korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca jego prawidłowy przebieg zostaje przerwany. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący po konsultacji z pozostałymi członkami komisji. W przypadku odmienności zdań przewodniczący zarządza głosowanie. Wynik głosowania jest ostateczny. Przerwanie egzaminu jest równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela.

3.   Odstąpienie zdającego od którejkolwiek części egzaminu oznacza jego przerwanie i jest równoznaczne z utrzymaniem oceny wystawionej przez nauczyciela, lub w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

§7

 

1.   Czas trwania egzaminu pisemnego ustala przewodniczący w porozumieniu z egzaminatorem. Nie może być on jednak krótszy niż 45 minut.

2.   Czas trwania egzaminu ustnego ustala przewodniczący w porozumieniu z egzaminatorami: nie powinien być krótszy niż 30 minut.

3.   Komisja ustala czas na przygotowanie odpowiedzi ustnych przez egzaminowanego (od 10 do 15 minut).

 

1.8 OCENA EGZAMINU

§8

 

1.Egzaminator:

a)        wystawia w każdej części egzaminu ocenę,

b)       proponuje i uzasadnia stopień ogólny z całego egzaminu.

2.     Komisja ustala ocenę ogólną z całości egzaminu:

a)     podwyższa stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,

b)     pozostawia stopień wystawiony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku z egzaminu,

c)     w razie rozbieżności opinii członków komisji przewodniczący zarządza głosowanie:

- decyduje zwykła większość głosów,

- członek komisji nie ma prawa wstrzymać się od głosu.

3. Uczeń zdaje egzamin poprawkowy wtedy, gdy uzyska łącznie minimum 40%  punktów stanowiących sumę części pisemnej i ustnej.

 

§9

 

1.     Przy ustaleniu oceny należy kierować się ogólnymi kryteriami ocen sformułowanymi w zarządzeniu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2.     Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, informatyki, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

 

§10

 

1.     Wynik egzaminu przewodniczący ogłasza uczniowi w dniu jego przeprowadzenia.

2.     Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

3.     Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

1.9 DOKUMENTACJA

§11

 

1.     Podstawowy dokument z przeprowadzonego egzaminu stanowi protokół.

2.     Protokół zawiera:

- imiona i nazwiska nauczycieli danych zajęć edukacyjnych,

- skład komisji wraz z nauczanymi przedmiotami,

- termin egzaminu,

- pytania (zadania, ćwiczenia, treść zadań praktycznych) egzaminacyjne,

- wynik egzaminu oraz ocenę,

- inne dane uznane przez komisję za istotne.

3. Do protokołu dołącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.

4. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

1.10. ODWOŁANIE

§12

1.     Uczeń lub jego rodzice mają prawo w terminie pięciu dni roboczych od daty przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego odwołać się  - podając uzasadnienie, bezpośrednio do organu nadzorującego od ustalonej oceny niedostatecznej. Od oceny wystawionej przez komisję na egzaminie sprawdzającym odwołanie nie przysługuje.

2.     Organ nadzorujący może nie wszczynać postępowania wyjaśniającego  przyczyn formalnych w przypadku przekroczenia z powodów nieuzasadnionych terminu, którym mowa w ust. 1.

 

1.11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

Regulamin egzaminów klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzającego zatwierdza rada pedagogiczna oraz rada rodziców.

  

1.12  ZASADY I KRYTERIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ ZACHOWANIA

 

Stopień respektowania zasad współżycia społecznego i norm jest podstawą wystawienia oceny zachowania ucznia.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje

rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Wychowawca klasy, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie, kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu przez niego szkoły, jeżeli otrzymał on naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania po raz drugi z rzędu w danej szkole.

5. Uczeń  nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, nie kończy szkoły (uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły), jeśli otrzymał naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania po raz trzeci z rzędu.

 6. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

    1)  wywiązywanie się ucznia z obowiązków

    2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje  szkoły

a) dbałość o piękno mowy ojczystej

b) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

c) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

d) okazywanie szacunku innym osobom

e) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności

f) przestrzeganie obowiązku noszenia regulaminowego stroju (mundurków) na terenie szkoły.

7. Ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I – III szkoły podstawowej jest oceną opisową.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi

9. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:

wzorowe                 wz.

bardzo dobre           bdb.

dobre                       db.

poprawne                pop.

nieodpowiednie       ndp.

naganne                   ng.

10. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.

11. Ustala się następujące kryteria ogólne oceny zachowania:

wzorowa – otrzymuje ją uczeń, który:

stosuje się do zasad określonych regulaminem szkolnym; na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą; wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy; jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela; nie spóźnia się na zajęcia; dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w szkole w terminie wyznaczonym przez wychowawcę; dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności; szanuje mienie własne i społeczne; dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia; jest asertywny; nie ulega nałogom; czynnie przeciwstawia się przemocy, agresji i wulgarności; udziela pomocy i wsparcia kolegom w trudnych sytuacjach. Podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń  gimnazjum aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji, wykazywał się dużą samodzielnością i innowacyjnością, wspomagał członków zespołu, wykazywał się umiejętnością dokonywania samooceny i wyciągania wniosków.

 

bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który:

bardzo dobrze spełnia szkolne wymagania; jest systematyczny w nauce; na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec pracowników szkoły oraz kolegów na zajęciach szkolnych i poza szkolnych; chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły; dokładnie wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez nauczyciela; systematycznie uczęszcza na zajęcia i ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności; nie spóźnia się na zajęcia (ma nie więcej niż trzy usprawiedliwione spóźnienia w semestrze); nie używa wulgarnego słownictwa; nie ulega nałogom; dba o zdrowie swoje i innych; nie ma więcej niż jednej pisemnej uwagi o niewłaściwym zachowaniu. Podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum był aktywnym uczestnikiem zespołu, a jego współpraca z pozostałymi uczestnikami zespołu i nauczycielem była rzeczowa.

 

dobra – otrzymuje ją uczeń, który:

spełnia szkolne wymagania regulaminowe; chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy; wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczyciela; szanuje mienie własne i społeczne; nie ulega nałogom; nie używa wulgarnego słownictwa; systematycznie uczęszcza na zajęcia (wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione); nie spóźnia się na zajęcia (ma nie więcej niż pięć spóźnień w semestrze); nie może otrzymać więcej niż trzy pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu. Podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum właściwie wypełniał swoje zadania, pozytywnie reagował na uwagi opiekuna projektu,  współpracował z pozostałymi członkami zespołu.

 

poprawna – otrzymuje ją uczeń, który:

poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z Regulaminem Szkoły; jego zachowanie nie odbiega od powszechnie przyjętych norm; pracuje na miarę swoich możliwości; niechętnie włącza się do działań na rzecz klasy i szkoły; nie znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi; nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów; nie spóźnił się na zajęcia więcej niż siedem razy w semestrze; ma nie więcej niż pięć nieusprawiedliwionych godzin nieobecności oraz ma nie więcej niż siedem uwag pisemnych o niewłaściwym zachowaniu. Podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum wypełniał swoje obowiązki, zdarzało mu się jednak nie wywiązywać z przyjętych zadań.

 

nieodpowiednia – otrzymuje ją uczeń, który:

nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z Regulaminem Szkoły; ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły; nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków jakie stwarza mu szkoła; zachowuje się nieodpowiednio w czasie przerw i zajęć lekcyjnych; używa wulgarnego słownictwa; ma nie więcej niż piętnaście nieusprawiedliwionych godzin nieobecności w semestrze; nie wykazuje chęci do poprawy. Podczas realizacji projektu edukacyjnego uczeń gimnazjum często zaniedbywał swoje obowiązki, odmawiał współpracy z członkami zespołu, jego wkład w realizację projektu był minimalny.

 

naganna – otrzymuje ją uczeń, który:

nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie z Regulaminem Szkoły; ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły; znęca się psychicznie lub fizycznie nad kolegami; używa wulgarnego słownictwa; dewastuje mienie społeczne; często prowokuje kłótnie i konflikty; ulega nałogom i namawia do tego innych; stosuje szantaż, wyłudzanie mienia, zastraszanie; ma więcej niż dwadzieścia nieusprawiedliwionych godzin nieobecności; nie wykazuje chęci poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych. Uczeń gimnazjum nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego lub nie brał udziału w jego realizacji.

 

 12. Propozycja oceny zachowania powinna być podana do wiadomości ucznia co najmniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

13. Wychowawca informuje ucznia i jego opiekunów o przewidywanej nagannej ocenie zachowania przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

14. Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca powinien uwzględnić opinię o uczniu:

nauczycieli, pedagoga szkolnego i innych pracowników szkoły,

samorządu klasowego, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.

15. Jeśli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły.

16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję, która ustala ocenę.

17. W skład komisji wchodzą:

1)       dyrektor szkoły, albo wicedyrektor szkoły – przewodniczący,

2)       wychowawca,

3)       wskazany przez dyrektora szkoły inny nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4)       pedagog szkolny.

18. Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej, jest ona oceną ostateczną.

 

1.13. PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY Z WYRÓŻNIENIEM

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

·      jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego (uczeń gimnazjum),

·      jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 
 

1.14 EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

§ 1

 

1.        W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin składający się z trzech części:

1)       w części pierwszej – humanistycznej -  wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2)       w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3)       w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

2.        Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „ Komisją Centralną”.

 

 § 2

 

1.        Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni pedagogiczno- psychologicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki których mowa w art. 71b ust.3 ustawy, z zastrzeżeniem ust.2.

2.        W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.        Opinia, o której mowa w ust.1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno –pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny , z tym że nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

4.        Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

5.        Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

6.        Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 4 ust.1

 

 § 3

 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych:

1.     egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni  z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 4 ust.1,

2.     zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

 

§ 4

 

1.     Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

2.     Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole.

3.        Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w naszej szkole.

4.        Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca  oraz nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.

 

 § 5

 

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności:

1. przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej , nie później jednak niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny;

2. nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

3. powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego;

4. powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w § 7 ust.1, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;

5. informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego- przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego;

6. nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego;

7. sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, albo przerwali egzamin gimnazjalny oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;

8. zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego zastawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

9. nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

10. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

11.W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

 

§ 6

 

1.     Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

2.     Czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy.

3.    Czas pracy wynosi odpowiednio:

a) w części humanistycznej:

- z arkuszem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- z arkuszem egzaminacyjnym z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

b) w części matematyczno-przyrodniczej:

- z arkuszem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

c) w części z języka obcego nowożytnego:

- z arkuszem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- z arkuszem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów (słuchaczy), dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

 W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie nagrania z płyty CD. Na płycie oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

 

4.     Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów.

5.     Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie dla wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

6.     |Uczeń może uzyskać na egzaminie maksymalnie 40 punktów, wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznawanych przez egzaminatora.

7.          Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

1)       języka polskiego,

2)       historii i wiedzy o społeczeństwie,

3)       matematyki,

4)       przedmiotów przyrodniczych,

5)       języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

6)       języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku, gdy uczeń przystąpił do trzeciej części egzaminu na tym poziomie.

 

 § 7

 

1.     W przypadku gdy część egzaminu gimnazjalnego ma być przeprowadzona w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg danej części  egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

2.     W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym:

·       przewodniczący;

·       co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce,

·         żaden z nauczycieli, pracujący w zespole nadzorującym przebieg egzaminu, nie może być wychowawcą uczniów piszących egzamin w danej sali, ani nie może uczyć przedmiotu, z którego uczniowie piszą egzamin.

3.     Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali.

4.     W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

5.     Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

6.     W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu.

 

 § 8

 

1.     Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.

2.     W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.1, zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

3.     W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.1 nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

4.     Członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom zestawy zadań, karty odpowiedzi, nalepki z numerem PESEL, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

5.     Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nowa kartę odpowiedzi.

6.     Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 14 ust. 1. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

7.     Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową oraz PESEL. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

 

 § 9

 

1.     W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

2.     W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 § 10

 

1.     Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

2.     W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

3.     W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w § 15.

4.     W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

 

 § 11

 

1.     W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 14 ust.1. przepisy § 12 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 12

 

1.     Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzamin w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

2.     Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum w następnym roku z zastrzeżeniem ust. 3.

3.     W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami( prawnymi opiekunami) ucznia.

 

§ 13

 

1.     Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2.     Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 12  ust. 1 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

3.     Zaświadczenie, o którym mowa w ust.2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom).

 

 § 14

 

1.     Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

2.     Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

 

 § 15

 

1.     Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być :

1)       delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

2)       delegowani pracownicy Komisji Centralnej o komisji okręgowych;

3)       delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę .

2.     Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu egzaminu gimnazjalnego w danej szkole.

 

§ 16

 

1.     Osoby, o których mowa w § 15 nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.

 

 § 17

 

1.     Uczeń, który jest chory w czasie egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

§ 18

 

1.     Uczeń może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

2.     Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

3.     W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem komisji centralnej, może unieważnić dany egzamin gimnazjalny i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, a także do poszczególnych uczniów.

4.     W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

5.     W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

6.     Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w ust. 3-5, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

 

§ 19

 

1.     Zestawy zadań dla egzaminu gimnazjalnego są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.

W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor komisji Centralnej.

 

 § 20

 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie  konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

5. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1) zadania nauczyciela,

2) czas realizacji projektu edukacyjnego;

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

6. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu.

7. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na

świadectwie ukończenia gimnazjum.

8. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

 

 

 

▲ DO GÓRY