Szkolny regulamin
korzystania z darmowych podręczników
lub materiałów edukacyjnych

 

STRONA GŁÓWNA

 
 

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1
Przedmiot Regulaminu

 

1.   Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a)   zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)   tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c)   postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2.   Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki podręczników szkolnych.

3.   Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

4.   Podręczniki wypożyczane do domu Bibliotekarz zapisuje w karcie użytkowników.

5.   Zwrot wypożyczonych podręczników Bibliotekarz potwierdza wpisem w karcie użytkowników.

 

§ 2
Słowniczek

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Szkoła – Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku ul. Orłowska13.

Biblioteka biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w  art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U.
z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wychowawca klasy – wyznaczony przez Dyrektora Szkoły wychowawca danej klasy.

 

 

Rozdział II
ZADANIA BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

 

1.   Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.   Biblioteka nieodpłatnie:

–    wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

–    zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

–    przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3.   Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia lub zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4.   Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki oraz na stronie szkoły.

Rozdział III
PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.    Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, przekazane Szkole w ramach dotacji, zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie faktury lub stosownego protokołu.

2.    Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły,

        materiały ćwiczeniowe przechodzą na własność użytkownika czyli ucznia.

3.   Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są przez rodziców (opiekunów prawnych) zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez nałożenie na każdy z egzemplarzy okładki z folii lub obłożenie papierem, celem zapewnienia ich wieloletniego użytkowania (materiały ćwiczeniowe- okres użytkowania 1 rok szkolny)

4.   Podręczniki i materiały edukacyjne, przekazane Szkole w ramach dotacji, winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

 

Rozdział IV
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

§ 1
Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

 

1.   Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych  uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 lub później (zgodnie z tzw. Ustawą podręcznikową).

2.   Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3.   Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.

4.   Rejestracja następuje najpóźniej do dnia  8 września.          

 

§ 2
Okres trwania wypożyczenia

 

1.   Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

2.   Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija 19 czerwca danego roku szkolnego.

3.   Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 3 Regulaminu.

4.   Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

 

§ 3
Procedura wypożyczania podręcznika

 

1.   Na początku roku szkolnego bibliotekarz klasy pobiera z sekretariatu listy uczniów

2.   Uczniowie potwierdzają podpisem otrzymanie podręczników, materiałów edukacyjnych  i materiałów ćwiczeniowych oraz zapoznanie się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych – stanowi to uproszczoną formę Umowy Użyczenia Podręcznika.

3.   Umowy Użyczenia i Listy Uczniów, użytkujących podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, gromadzi i przechowuje pracownik Biblioteki.

4.   Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.

 

§ 4
Zmiana Szkoły

 

1.   Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji  w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

2.   W tym momencie przestaje obowiązywać Umowa użyczenia, co potwierdza Bibliotekarz, wydając Rodzicowi stosowne potwierdzenie.

3. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

 

 

Rozdział V
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE
PODRĘCZNIKI

 

§ 1
Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 

1.   Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

2.   Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3.   Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.   Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5.   Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 

§ 2
Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

1.   Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2.   Na żądanie Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3.   Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

§ 3
 Zakres odpowiedzialności

 

1.   Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,  nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.   Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa Umowa użyczenia podręcznika, o której mowa w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.

3.   W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia:

            - odkupienia podręczników lub materiałów edukacyjnych,

- zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

- zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej i innych zgodnie z tzw. Ustawą Podręcznikową , o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

4.   Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa MEN.

5.   W przypadku braku zapłaty za uszkodzone bądź zniszczone podręczniki Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

 

§ 4
Zwrot podręczników

 

1.   W przypadku niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

1)   kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub

2)   kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej i innych zgodnie z tzw. Ustawą Podręcznikową, o którym mowa w art. 22ad ust. 1, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

2.   Wartość nieoddanych w terminie podręczników określa Dyrektor Szkoły.

3.   W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu niezwróconego w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego Biblioteka, stosownie do treści Umowy użyczenia podręcznika, wysyła do Rodzica wezwanie do zapłaty.

 

 

Rozdział VI
INWENTARYZACJA

 

1.   Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2.   Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia 15 lipca,
celem uzupełnienia zasobów.

 

 

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.   Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.

3.   Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.   Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.   Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 r..