STRONA GŁÓWNA

 
 
 

 

 

 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 77 W  GDAŃSKU

NA ROK SZKOLNY

2018 –2019

 

 Podstawa prawna:

   Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).

   Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).

   Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

   Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

   Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

   Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

   Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

   Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

  • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

   Statut Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku

 

 

 

 

 

Wprowadzenie  do programu

 

Program  wychowawczo- profilaktyczny obejmuje:

 

1)  zbiór treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

 

2)  zbiór treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowane do indywidualnych potrzeb  naszych uczniów, zrealizowane na fundamencie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym.

 

WSTĘP

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, realizowany w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku, opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych  i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu,  że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i kierunki polityki edukacyjnej państwa.

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

 

Na podstawie art. 1   pkt  3.  ustawy  Prawo  oświatowe U. z 2017 r. poz.59, „wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki

dzieci i młodzieży”. Szkoła ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju i kształtować postawy, które umożliwiają modyfikowanie deficytów w taki sposób, by uczniowie osiągali optymalne wyniki edukacyjne. Istotna jest również profilaktyka jako zapobieganie i przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom, jak również wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Program powstał na podstawie obserwacji uczniów, wywiadów z nauczycielami i rodzicami,  rozmów z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego oraz szczegółowej analizy dokumentów szkolnych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I  

 

MISJA  I  WIZJA SZKOŁY

 

Misja i wizja szkoły.

Spełniając oczekiwanie środowiska, kształcimy w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego i  przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, świadomie i pięknie żyć. Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu, w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Naszym przesłaniem jest zapewnienie harmonijnego rozwoju uczniów oraz wykształcenie takich umiejętności, które zapewnią mu odpowiednie miejsce w otaczającej rzeczywistości. Dążymy do tego, aby nasz absolwent był menedżerem własnej wiedzy tzn. był biegły w podstawowych kompetencjach menedżerskich takich jak:

   planowanie,

   organizowanie własnej nauki,

   stawianie sobie celów adekwatnych do możliwości,

   stosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce,

   promowanie samego siebie - poznanie swoich mocnych stron,

   korzystanie z różnych źródeł w poszukiwaniu wiedzy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  II

MODEL ABSOLWENTA

Na podstawie oceny potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów, analizy uwarunkowań lokalnej społeczności i oczekiwań rodziców oraz debaty w gronie pedagogicznym stworzyliśmy sylwetkę absolwenta naszej szkoły.

Staramy się, aby nasz Absolwent był:

   samodzielny i zaradny - potrafi radzić sobie z różnymi sytuacjami,  podejmować samodzielne decyzje, 

   zdyscyplinowany i odpowiedzialny: przestrzega obowiązujących reguł i przepisów oraz przewiduje skutki swoich działań, jest skłonny ponosić konsekwencje swoich czynów, w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności, akceptuje porażki,

   uczciwy i rozważny- przestrzegający zasad etycznych, szanujący cudzą własność i działający z rozwagą,

   tolerancyjny: prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych, akceptuje siebie i innych,

   empatyczny: rozumie potrzeby drugiego człowieka i stara się je zaspokoić,

   optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych,

  • patriotyczny:  szanuje  symbole  narodowe  i  europejskie,  kultywuje  tradycje  narodowe,  dba  o miejsca pamięci narodowej, zna ważne wydarzenia i postacie związane z historią Polski, ma poczucie więzi  z Ojczyzną i przejawia patriotyczne postawy;

   aktywny i kreatywny: poszukuje i rozwija swoją wiedzę, zainteresowania i pasje, jest twórczy, przedsiębiorczy, posługuje  się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce,

   świadomy  swoich  praw  i  praw  innych  ludzi:  zna  swoją  wartość,  swoje  prawa,  zna   i respektuje prawa innych,

  • przestrzega zasad bezpiecznego i higienicznego trybu życia.

Aby pomóc wychowankom w odkrywaniu takiego systemu wartości, świadomego kierowania swoim życiem i rozwojem, uczymy uczniów efektywnego uczenia się, wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Ponadto analizujemy sytuację rzeczywistą oraz określamy postawy nauczyciela i wychowawcy, działającego zgodnie z założoną misją szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

 

1.  Cele ogólne

 

Głównym celem wychowawczo- profilaktycznym szkoły jest wykształcenie postaw i umiejętności uczniów niezbędnych do osiągnięcia pełnej dojrzałości,  prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie ucznia w jego rozwoju  w następujących sferach:
 

   fizycznej- skierowanej na rozwijanie umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

 

   emocjonalnej- skierowanej na dążenie do równowagi i harmonii psychicznej oraz właściwego stosunku do siebie i innych osób,

 

   społecznej-  skierowanej na właściwe pełnienie  ról  społecznych oraz kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny wzorów i norm  społecznych,

 

   duchowej- skierowanej na osiągnięcie stabilnego systemu wartości, docenienie znaczenia zdrowia i dostrzeganie sensu życia.

 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną i informacyjną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, w formie: pogadanek, warsztatów, prelekcji, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów , uroczystości, aktywnych metod pracy,  w tym projektów edukacyjnych.

 

2.  Zadania

 

   budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,

  • kształtowanie hierarchii wartości, w którym zdrowie należy do jednych  z najważniejszych wartości w życiu;

   wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa,

   rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

  • planowanie własnego rozwoju (w tym preorientacja zawodowa),

 

  • wspieranie działalności charytatywnej i promowanie wolontariatu,

  • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

  • eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,

  • pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

3.  Cele szczegółowe

Uczeń naszej szkoły:

  zna zasady zdrowego trybu życia, odżywiania i aktywnie spędza wolny czas,

   dba o higienę osobistą i estetykę ubioru,

  jest odpowiedzialny, dba o bezpieczeństwo własne i rówieśników,

  szanuje  polskie  dziedzictwo  kulturowe  przy  jednoczesnym  otwarciu  na   kulturę  Europy i świata,

  zna i szanuje symbole narodowe,

  kultywuje zwyczaje, tradycje „małej ojczyzny” i regionu,

 uczestniczy w uroczystościach szkolnych  (kulturalnych, sportowych) i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

   odróżnia dobro od zła,

  jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,

  potrafi rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, jest kreatywny i przedsiębiorczy,

  jest zaangażowany w zdobywanie wiedzy i rozwija swoje umiejętności,

   jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,

   przestrzega uniwersalnych wartości moralnych i etycznych (prawość, wierność, dobroć, poszanowanie prawdy i godności drugiej osoby).

   potrafi komunikować się z innymi w sposób asertywny,

   szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

   rozwiązuje konflikty bez użycia przemocy,

   zna i stosuje zasady pracy w grupie,

   kulturalnie zwraca się do rówieśników i pracowników szkoły,

   dostrzega potrzeby drugiego człowieka, jest empatyczny,

   włącza się  w szkolne i pozaszkolne akcje charytatywne,

   chętnie pomaga innym,

   angażuje się w wolontariat.


 

         

ROZDZIAŁ IV

 

DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

Uczniowie szkoły pochodzą często z rodzin o złożonej sytuacji rodzinnej (rodziny niepełne, zrekonstruowane) i materialnej.

Przed przystąpieniem do tworzenia programu wychowawczo- profilaktycznego dokonano analizy potrzeb szkoły na podstawie:

a.   wniosków i rekomendacji  ewaluacji  wewnętrznej,

b.  wywiadów z  nauczycielami,  rodzicami,

c.   rozmowy kierowanej z przedstawicielami SU,

d.  spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

e.   dokumentacji  pedagoga,

f.   rocznych sprawozdań opracowanych przez wychowawców, analizy uwag wpisanych do dzienników lekcyjnych,

g.   sprawozdania pielęgniarki szkolnej.

 

W  wyniku  diagnozy  sytuacji  wychowawczej  szkoły,   dokonanej  na  podstawie  w/w  dokumentów   i przeprowadzonych rozmów, wyłoniono następujące obszary problemowe:

   niewłaściwe zachowania na przerwach  i w czasie  lekcji,

   przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej- szkoła jest bezpiecznym  miejscem, ale zdarzają się wśród uczniów pojedyncze akty przemocy psychicznej i fizycznej,

   arogancki stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

   spóźnianie się na lekcje,

   absencja w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne,

   brak motywacji do nauki,

   nieprawidłowy (niehigieniczny) styl życia.

 

Uczestnicy programu:

   dyrektor szkoły,

   pedagog szkolny,

   wychowawcy klas,

   nauczyciele,

   pielęgniarka szkolna,

   uczniowie,

   rodzice.

 

 

  

 

ROZDZIAŁ V

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Dyrektor szkoły:

  stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole;

  sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

  inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów;

  stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń  i  innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

  współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań;

  czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;

  nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły;

  nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;

 

Rada Pedagogiczna:

  uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych;

  opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go  w porozumieniu z Radą Rodziców;

  opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;

  uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;

  uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;

 

Nauczyciele:          

  współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;

  reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia;

  reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów;

  przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;

  udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

  kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji;

  rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach;

  wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia;

 

Wychowawcy klas:

   diagnozują sytuację wychowawczą w klasie;

   rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów;

   na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów;

  przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy;

  zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły;

  są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu;

  oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami;

  współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach;

  wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji;

  rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców;

  dbają o dobre relacje uczniów w klasie;

  podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych;

  współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;

   podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych;

 

Zespół wychowawców:

  analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze;

  ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy;

  przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły;

  inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły;

 

Pedagog szkolny/psycholog:

  diagnozuje środowisko wychowawcze;

  zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach;

  współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki;

  zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów;

  współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów;

  współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

 

Doradca zawodowy:

   gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe;

   udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

   prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

   koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę;

   wspiera w działaniach doradczych rodziców przez organizowanie spotkań psychoedukacyjnych , udostępnianie informacji;

   współpracuje z innymi nauczycielami w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań;

   opracowuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego;

   wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

 

 Terapeuta pedagogiczny:

   prowadzi badania i działania diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami uczeniu się,

   prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

   podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,

   wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Nauczyciel - bibliotekarz:

   gromadzi, ewidencjuje i opracowuje biblioteczne zbiory;

   udostępnia zbiory;

   rozmowy z czytelnikami – poradnictwo w doborze książek;

   rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów;

   pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się;

   przeprowadza lekcje biblioteczne;

   informuje nauczycieli o czytelnictwie uczniów;

   przygotowuje wykazy stanu czytelnictwa;

   współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo-wychowawczymi;

 

Rodzice:

  współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;

  uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły;

  uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

  zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole;

  współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie;

  dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów;

  Rada Rodziców proponuje zmiany w porozumieniu z Radą Pedagogiczną poddaje ewaluacji program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.

 

Samorząd uczniowski:

   jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

  uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły;

  współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną;

  prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów;

  reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego;

  propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;

  dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;

  może podejmować działania z zakresu wolontariatu;

 

Środowisko lokalne:

- pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych -

   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku,

   Sąd Rejonowy, Wydział IV i V Rodzinny i Nieletnich w Gdańsku;

   Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku;

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku;

   Policja;

   Straż Miejska;

   NZOZ w Gdańsku,

   Pozostałe placówki edukacyjne i wychowawcze.

 

  

 

ROZDZIAŁ VI

 

TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYM

dla uczniów klas I – III

 

 

Zadania  wychowawczo- profilaktyczne

Formy i sposoby realizacji zadań

Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

1.Zapobieganie wadom postawy: wdrażanie zaleceń programu Lekki tornister, ćwiczenia śródlekcyjne, dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu uczniów.

2.Przeciwdziałanie i walka z próchnicą: realizacja programu profilaktycznego Fluoryzacja zębów, pogadanki.

3.Dbanie  o zdrowie, higienę osobistą, estetykę  własną  i otoczenia: wykorzystanie bieżących sytuacji szkolnych, lekcje o chorobach brudnych rąk, higiena narządów wzroku i słuchu,  przesiewowe  badania  słuchu,  udział w Dniach Promocji Zdrowia, udział w konkursach plastycznych.

4.Propagowanie zdrowego stylu życia: poznanie zasad zdrowego odżywiania, przygotowywanie zdrowych posiłków,  udział  w  akcjach  Szklanka  mleka,  Owoce   i warzywa w szkole, ruch na świeżym powietrzu (lekcje wychowania   fizycznego,   przerwy   śródlekcyjne,   gry  i zabawy sportowe, wycieczki), uświadamianie konieczności dostosowania ubioru do stanu pogody.

5.Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym: organizacja Dnia Sportu,  udział  w  akcjach  Zima/lato  w  mieście,  w zajęciach pozalekcyjnych GOKF, tworzenie klas sportowych, udział w zawodach sportowych.

Uświadamianie  uczniom  zagrożeń   wynikających z palenia tytoniu, picia alkoholu, używania substancji psychoaktywnych w ramach realizacji bloku edukacyjnego.

7.Propagowanie   postaw   proekologicznych:  udział   w konkursach plastycznych i przyrodniczo- ekologicznych, szkolnych akcjach ekologicznych, segregowanie śmieci, poznanie zasad właściwego zachowania się w parkach, rezerwatach (spacery, wycieczki, pogadanki, drama).

8. Stwarzanie sytuacji do wyrażania własnych emocji: prosta wypowiedź, rysunek, ćwiczenia i techniki dramowe służące właściwemu wyrażaniu uczuć przy jednoczesnym eliminowaniu negatywnych sposobów reagowania.

 

Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa

1.Zaznajamianie uczniów z podstawowymi zasadami ruchu drogowego: udział w akcji Bezpieczna droga do szkoły (instruktaż prowadzony przez policjanta, pogadanki w ramach apeli wychowawczo- informacyjnych, zajęć lekcyjnych).

2.Przypominanie regulaminów wyjść i wycieczek. 3.Zapoznanie   uczniów   z  numerami alarmowymi i właściwymi  sposobami   formułowania   komunikatów  z prośbą o pomoc.

4.Edukowanie dziecka dotyczące przestrzegania zasad BHP  w  klasie  i  szkole:  zapoznanie  z  regułami  gier   i zabaw ruchowych, regulaminami sal lekcyjnych (pogadanki, apele wychowawczo-informacyjne,  udział  w próbnym   alarmie  przeciwpożarowym);  spotkania z policjantem.

5.Kształtowanie   świadomości   bezpiecznego i kulturalnego korzystania z TV, gier komputerowych, Internetu: pogadanki, dyskusje w czasie lekcji.

6.Zapoznanie uczniów (poprzez zabawę) i rodziców (strona internetowa szkoły) z podstawowymi dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa: Procedury zapewnienia  bezpiecznego  pobytu  ucznia  w szkole i postępowania w sytuacjach nietypowych, Procedura postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Rozwijanie postaw patriotycznych

i obywatelskich, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz więzi ze społecznością lokalną

1.Poznanie   i   szacunek   dla   symboli   narodowych   i europejskich:  nauka  hymnu   państwowego,   udział  w uroczystościach szkolnych, akcje SU.

2.Podtrzymywanie tradycji szkolnych: Pasowanie na ucznia, udział w obchodach Święta Szkoły, poznanie roli sztandaru szkoły.

3.Kultywowanie  tradycji  związanych  z  miastem  i regionem:  odwiedzanie  Izb  Pamięci  Narodowej  i Regionalnej oraz  miejsc pamięci narodowej.

4.Współpraca  ze   społecznością   lokalną:   spotkania  z harcerzami, festyny, jarmarki świąteczne,  Dzień Otwarty dla Przedszkolaków, spotkanie   z okazji Święta Wiosny, organizacja Święta Rodziny.

Kształtowanie hierarchii wartości, wspieranie akcji charytatywnych

1.Troska o język i kulturę wypowiadania się: konkursy recytatorskie, czytelnicze, udział w akcjach i projektach czytelniczych, m.in.: Czytanie na dzień dobry, Cała Polska   czyta   dzieciom;   spotkania   autorskie, zajęcia dodatkowe z muzyki i plastyki.

2.Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze  i zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych: wyjazdy do teatru, kina, muzeum, zajęcia, wycieczki edukacyjne.

3.Kultywowanie tradycji rodzinnych i zwyczajów związanych   ze   Świętami  Bożego   Narodzenia  i Wielkanocą, mikołajki.

Wzbudzanie  empatii  wobec  potrzebujących:  udział w akcjach charytatywnych: pomoc zwierzętom ze schroniska.

 

Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie

prawidłowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej

1.Wzmacnianie u uczniów właściwego zachowania się  w szkole: konkursy, znajomość i przestrzeganie kontraktu klasowego.

2.Organizowanie imprez integracyjnych: karnawałowy bal przebierańców dla uczniów, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Walentynki, Andrzejki, dyskoteki klasowe, ogniska;  zabawa  karnawałowa  dla  rodziców i nauczycieli, rozgrywki sportowe w ramach szkolnych festynów, wycieczki pracowników szkoły.

3.Wdrażanie do współdziałania w grupie i zespołach klasowych; dostrzeganie korzyści płynących z tych form pracy (zapobieganie wyobcowaniu, możliwość wymiany myśli i doświadczeń): znajomość cech dobrego kolegi, przyjaciela, gry i zabawy integracyjne, praca w grupach podczas zajęć edukacyjnych.

4.Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy: obserwacja  zachowań,  monitoring  szkolny,  rozmowy  z wychowawcą i nauczycielami, pedagogiem, rodzicami, kierowanie  na   zajęcia   specjalistyczne,   współpraca   z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia.

5.Uświadamianie odmienności osób niepełnosprawnych, innych narodowości, wyznania, tradycji kulturowej: pomoc osobom potrzebującym, udział w akcjach charytatywnych, pogadanki.

6.Zapoznanie   z  prawami  dziecka  wynikającymi  z Konwencji o Prawach Dziecka.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami

w kontaktach z rówieśnikami

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, terapia z wykorzystaniem metody biofeedback'u.

2.Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

3.Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną: organizowanie badań z zakresu gotowości szkolnej, kierowanie uczniów na badania specjalistyczne   i zajęcia   socjoterapeutyczne; konsultacje.

4.Uświadamianie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić   z prośbą o pomoc.

Pomoc rodzicom i nauczycielom

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

i opiekuńczych

1.Bieżące informowanie  rodziców  o  sytuacji  dziecka  w szkole i poza nią.

2.Dostarczanie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów   prowadzenia   działań   wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.Indywidualne  rozmowy  z  uczniem  i  rodzicem.

5.Zebrania i konsultacje dla rodziców. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami poprzez stronę internetową   szkoły  (formy  papierowe  dostępne   w bibliotece szkolnej).

6.Pełnienie  opieki  nad  dziećmi  w  świetlicy  szkolnej   z uwzględnieniem potrzeb rodziców.

7.Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnym wychowawczo oraz znajdującym  się  w  sytuacji  kryzysowej:  współpraca   z MOPR-em, asystentami rodzinnymi, pozyskiwanie sponsorów.

8.Udostępnianie wykazu instytucji, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną.

9. Doskonalenie  kompetencji  nauczycieli   i   rodziców  w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków   i   substancji,   a   także   norm   rozwojowych  i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo, np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie

1.Wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów: obserwacja,  współpraca  z  pielęgniarką  szkolną  i pedagogiem.

2.Ochrona  ofiar  przemocy:  rozmowa  z  uczniem i konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury Niebieskiej karty, organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli, współpraca z policją, sądem, MOPR-em.


 

TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYM

dla uczniów klas IV – VIII

 

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Formy i sposoby realizacji zadań

Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

1. Pogadanki na temat zdrowia i zdrowego trybu życia: na godzinach wychowawczych i i innych zajęciach edukacyjnych, udział np. w Dniach Promocji Zdrowia, w akcji np. Szklanka mleka.

2. Wdrażanie   informacji   o   higienie   ciała  i racjonalnym odżywianiu się: udział w programie Trzymaj formę, edukacja w ramach zajęć lekcyjnych.

3. Zachęcanie   do   aktywnego  wypoczynku w czasie wolnym: organizacja Dnia Sportu, udział w akcjach Zima/lato w mieście, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i rowerowe.

4. Przeciwdziałanie i walka z próchnicą: realizacja programu profilaktycznego Fluoryzacja zębów.

5. Rozwijanie tężyzny fizycznej: na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych

– SKS, GOKF, udział w zawodach sportowych.

6. Dbałość o higienę osobistą, ład i estetykę otoczenia: pogadanki na godzinie wychowawczej, udział  w  konkursie Klasa na szóstkę.

7. Organizacja konkursów wiedzy i plastycznych dotyczących promocji zdrowia.

Kształcenie   umiejętności   posługiwania  się  w sposób  odpowiedzialny   technologią informatyczną  dostosowaną  do   predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych ucznia. 9.Posługiwanie się rzetelnymi źródłami informacji  o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych: lekcje edukacji dla bezpieczeństwa. 10.Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem: zajęcia warsztatowe.

11.Propagowanie postaw proekologicznych: udział w konkursach, akcjach: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, wycieczki przedmiotowe, turystyczno- krajoznawcze,  kształcenie  umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów, realizowanie treści związanych z ochroną  przyrody w ramach zajęć i lekcyjnych, realizowanie projektów edukacyjnych

 

Profilaktyka zagrożeń

1.Uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z palenia tytoniu, picia alkoholu, używania leków, narkotyków i dopalaczy: pogadanki w ramach godzin wychowawczych, spotkań z pedagogiem, pielęgniarką szkolną, specjalistami z zakresu uzależnień; spektakle profilaktyczne, zajęcia warsztatowe, wykłady, pedagogizacja rodziców (prelekcje, konsultacje, rozmowy indywidualne, gazetki informacyjne).

2.Diagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem ewentualnych  zagrożeń:   obserwacje,   rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, pielęgniarką  szkolną, ankiety.

3.Rozpoznawanie i eliminowanie zachowań dotyczących  przemocy   fizycznej,   psychicznej, w tym werbalnej, wobec siebie i innych: obserwacja,  wykorzystanie  monitoringu szkolnego, współpraca z pielęgniarką szkolną, pedagogiem,  instytucjami  udzielającymi  pomocy i wsparcia, pogadanki na godzinach wychowawczych, warsztaty.

4.Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej na podstawie analizy czynników ryzyka: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,  zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, logopedyczne, kierowanie na zajęcia socjoterapeutyczne, współdziałanie z poradniami zdrowia  psychicznego,   informowanie   rodziców o możliwościach   udzielania   pomocy specjalistycznej.

5.Prowadzenie warsztatów z zakresu asertywności: cykl lekcji w klasach czwartych (wagary, kłamstwa, kradzież, szantaż, palenie).

6.Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych: systematyczna kontrola absencji, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, omawianie konsekwencji takich zachowań.

7.Udostępnianie dzieciom i nauczycielom informatorów, poradników oraz innych materiałów edukacyjnych z zakresu zagrożeń: biblioteczka pedagoga, gazetka informacyjna, bieżące informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.

8.Zapoznanie   uczniów,   rodziców   i   nauczycieli z procedurami  dotyczącymi  postępowania  w sytuacjach zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz w sytuacjach nietypowych: pogadanki, prelekcje, szkolenia, bieżące informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.

9.Doskonalenie kompetencji nauczycieli

I wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.

 

Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa

1.Zapoznanie  uczniów   z  podstawowymi dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa:  regulaminy  sal  lekcyjnych, regulamin szkoły.  2.Udział w akcji Bezpieczna droga do szkoły: pogadanki w ramach godzin wychowawczych, apeli wychowawczo-informacyjnych.

3. Edukowanie uczniów na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść i wycieczek szkolnych, ferii, wakacji, w sytuacjach nietypowych: apele wychowawczo-informacyjne, godziny wychowawcze, spotkanie z policjantem.

4. Uświadamianie prawnych konsekwencji popełnianych wykroczeń i przestępstw przez nieletnich:  spotkania  z  policjantem  dla  uczniów i rodziców.

5. Realizacja  programu wychowania komunikacyjnego: egzamin na kartę rowerową.

6. Kształcenie świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków  społecznego  przekazu,  w tym  Internetu   i  radzenie  sobie  z  przemocą  w cyberprzestrzeni: lekcje informatyki, wos-u, pogadanki w ramach godzin wychowawczych, szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

7.Ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia: szkolenia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, szkolenia dla uczniów organizowane przez SU i pielęgniarkę szkolną.

8.Poznanie zasad właściwego zachowania w razie uruchomienia sygnałów alarmowych: godziny wychowawcze, lekcje edukacji dla bezpieczeństwa, próbny alarm przeciwpożarowy.

Rozwój osobowości ucznia

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania: wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu, rozpoznawanie własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów, wdrażanie do autorefleksji: zajęcia integracyjne, godziny wychowawcze i inne zajęcia edukacyjne.

2. Stymulowanie   rozwoju   samoakceptacji i samokontroli  (kontrolowanie  zachowania i emocji, kreowanie własnego wizerunku, samoocena):   godziny   wychowawcze,   metody   i techniki dramowe.

3.Umiejętność wykorzystania  własnego potencjału,   rozwijanie   indywidualnych   talentów i uzdolnień, radzenie sobie z własnymi niedoskonałościami: praca z uczniem zdolnym (zajęcia  dodatkowe,  konkursy,  olimpiady) i uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

4.Kształtowanie hierarchii wartości: rozwijanie zdolności dostrzegania wartości – prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka; stosowanie

 

 

zasady etyki w pracy z informacjami (cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna): godziny wychowawcze i inne zajęcia edukacyjne, realizowanie projektów.

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się, poszanowanie praw i potrzeb innych:apele wychowawczo-informacyjne, akcje charytatywne, działalność w ramach wolontariatu.

2. Doskonalenie  kompetencji  emocjonalnych i społecznych oraz kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych: warsztaty, praca w grupach, realizacja projektów.

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez kształtowanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów: wykorzystywanie bieżących  sytuacji   szkolnych,   rozmowy z pedagogiem,   ćwiczenie   zasad   negocjacji i mediacji, warsztaty prowadzone przez specjalistów.

Rozwijanie postaw patriotycznych

i obywatelskich, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz więzi ze społecznością lokalną

1.Poznanie   historii,   tradycji,   kultury , małej ojczyzny” i regionu: odwiedzanie i troska o miejsca pamięci narodowej,  upamiętnianie

postaci, wydarzeń z przeszłości, lekcje w  muzeach. ,  wycieczki, realizacja projektów edukacyjnych,  udział w miejskich obchodach świąt narodowych, konkursy.

 2.Kultywowanie tradycji szkolnych: udział w obchodach Święta Szkoły.

3. Budzenie  szacunku  dla   symboli   narodowych i europejskich: akademie, apele, akcje SU (strój galowy).

4. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów: np. Dzień Języków Europejskich, Święto Wiosny   w   Europie,   audycje umuzykalniające, żywe lekcje historii, konkursy, realizacja projektów.

5. Docenianie   cnót obywatelskich (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, tolerancja, odwaga cywilna) poprzez poznanie działań wybitnych Polaków: na wybranych zajęciach edukacyjnych, realizacja projektów, udział w konkursach.

6.Kształtowanie postaw szacunku dla tradycji literackiej  jako  podstawy  tożsamości narodowej: konkursy recytatorskie, akcje, projekty i konkursy czytelnicze (m.in.: Cała Polska czyta dzieciom, Czytanie na dzień dobry).

 

 

7.Zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną: festyny, jarmarki świąteczne, akcje charytatywne, zaangażowanie w akcje społeczne (wolontariat).

Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej

1. Organizowanie imprez integracyjnych: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, walentynki, andrzejki, dyskoteki szkolne, ogniska, wycieczki klasowe; zabawa karnawałowa dla rodziców i nauczycieli, rozgrywki sportowe w ramach szkolnych festynów, wycieczki pracowników szkoły.

2. Uświadamianie  odmienności   osób niepełnosprawnych, innych narodowości, wyznania, tradycji kulturowej: pomoc osobom potrzebującym, udział w akcjach charytatywnych, pogadanki.

3. Zapoznanie z  prawami  dziecka  wynikającymi  z Konwencji o Prawach Dziecka.

Preorientacja zawodowa

1. Planowanie dalszej edukacji uwzględniające własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz sytuację na rynku pracy: godziny wychowawcze, lekcje wos-u, pozyskiwanie materiałów informacyjcnych.

2. Poznanie  specyfiki  różnych  form  kształcenia  i zawodów: uczestniczenie w dniach otwartych wybranych szkół  i  zakładów  pracy,  współpraca  z PPP4, warsztaty.

Pomoc rodzicom, nauczycielom

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2. Dostarczanie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów  prowadzenia  działań  wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3. Indywidualne  rozmowy  z  uczniem  i  rodzicem.

4. Zebrania i konsultacje dla rodziców. 5.Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami poprzez stronę internetową   szkoły   (formy  papierowe dostępne w bibliotece szkolnej).

6. Pełnienie opieki nad dziećmi w świetlicy szkolnej z uwzględnieniem potrzeb rodziców.

7. Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnym wychowawczo oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej: współpraca z MOPR-em, asystentami rodzinnymi, pozyskiwanie sponsorów.

8. Udostępnianie wykazu instytucji, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną.

9. Doskonalenie   kompetencji   nauczycieli i rodziców,  w   zakresie   norm  rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, poprzez uczestnictwo, np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

1.Wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów:  obserwacje,  współpraca  z pielęgniarką szkolną i pedagogiem.

2.Ochrona  ofiar  przemocy:  rozmowa  z  uczniem i konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury Niebieskiej karty, organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli, współpraca z policją, sądem, MOPR-em.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji

i ocenie.  Informacje zwrotne, pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli, będą wykorzystywane  w procesie cyklicznej oceny sytuacji wychowawczej i skuteczności działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę.

1)  Termin przeprowadzenia ewaluacji: II półrocze roku szkolnego (kwiecień – maj).

2)   Przedmiot ewaluacji: badanie klimatu szkoły.

 

3)   Narzędzia ewaluacji:

 

  ankiety dla wybranej grupy  uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 

  technika: „ Narysuj i napisz” w klasach II – III,

 

   praca pisemna wykonana na lekcji: „Jak się czuję w mojej klasie?” - dla uczniów klas IV – V


 
▲ DO GÓRY