STRONA GŁÓWNA

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 77
W  GDAŃSKU

NA ROK SZKOLNY

2020 –2021

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

 

Podstawa prawna

Wprowadzenie

Wstęp

Założenia organizacyjne programu.

 

Rozdział  I-       Misja i Wizja szkoły

Rozdział  II-     Wizerunek absolwenta

Rozdział  III-    Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

Rozdział  IV-     Diagnoza sytuacji wychowawczej

Rozdział  V-      Struktura oddziaływań wychowawczych

Rozdział VI-  Działania szkoły w ramach Szkolnego Programu  Wychowawczo- Profilaktycznego

Rozdział VII-    Ewaluacja

 

Ustalenia końcowe

  

Podstawa prawna:

1.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657).

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywiduanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporzą-dzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1656).

4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

5.    i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1652).

6.    5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

7.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).

8.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1627).

9.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny ( Dz. U. 2017 poz. 1578

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego ( Dz. U. 2017 poz. 1451)

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz. U. 2017 poz. 649.

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Dz. U. 2017 poz. 356.

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

15. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59- art.26, art. 84 ust. 2 pkt. 1 i ust.3.

16. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej/art.48 ust.1, art. 53 ust.3, art.70 ust1, art.72.

17. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami).

18. Karta Nauczyciela art.6.

19. Statut Szkoły Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku

20. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

21. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875).

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu

23. i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U z 2018 r. poz. 214)

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. Nr 1386). 

26. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034). 

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493)  Wytyczne z GIS, MEN, MZ

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

 

Program  wychowawczo- profilaktyczny obejmuje:

 

1. zbiór treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

 

2. zbiór treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców, dostosowane do indywidualnych potrzeb  naszych uczniów, zrealizowane na fundamencie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym.

 

 

 

WSTĘP

 

 

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny, realizowany w Szkole Podstawowej nr 77
w Gdańsku, opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu,  że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i kierunki polityki edukacyjnej państwa.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny kładzie nacisk na kulturę osobistą i umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie postaw obywatelskich, pogłębianie świadomości ekologicznej, wychowanie zdrowotne, poznawanie dziedzictwa kulturowego naszego narodu i świata.

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego
z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

Program Wychowawczo- Profilaktyczny uwzględnia zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.

 

Na podstawie art. 1 pkt  3.    ustawy    Prawo    oświatowe U. z 2017 r. poz.59, „wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”. Szkoła ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju i kształtować postawy, które umożliwiają modyfikowanie deficytów w taki sposób, by uczniowie osiągali optymalne wyniki edukacyjne. Istotna jest również profilaktyka jako zapobieganie i przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom, jak również wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Program powstał na podstawie obserwacji uczniów, wywiadów z nauczycielami i rodzicami,  rozmów z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego oraz szczegółowej analizy dokumentów szkolnych.

 

2. Założenia organizacyjne:

 

      Program Wychowawczo- Profilaktyczny realizują nauczyciele.

      Program obejmuje wszystkich uczniów, poprzez spójne oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne w trakcie organizowanej aktywności uczniów. 

      Na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla każdej klasy tworzy się plan działań wychowawczych i profilaktycznych dostosowany do potrzeb, możliwości i sytuacji wychowawczej klasy. 

      Zakłada się współpracę z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ I

 

MISJA  I  WIZJA SZKOŁY

 

Spełniając oczekiwanie środowiska, kształcimy w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego i  przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, świadomie i pięknie żyć. Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu, w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Naszym przesłaniem jest zapewnienie harmonijnego rozwoju uczniów oraz wykształcenie takich umiejętności, które zapewnią mu odpowiednie miejsce w otaczającej rzeczywistości. Dążymy do tego, aby nasz absolwent był menedżerem własnej wiedzy tzn. był biegły w podstawowych kompetencjach menedżerskich takich jak:

 • planowanie,

 • organizowanie własnej nauki,

 • stawianie sobie celów adekwatnych do możliwości,

 • stosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce,

 • promowanie samego siebie - poznanie swoich mocnych stron,

 • korzystanie z różnych źródeł w poszukiwaniu wiedzy.

 

ROZDZIAŁ  II

 

MODEL ABSOLWENTA

Na podstawie oceny potencjałów i możliwości rozwojowych uczniów, analizy uwarunkowań lokalnej społeczności i oczekiwań rodziców oraz debaty w gronie pedagogicznym stworzyliśmy sylwetkę absolwenta naszej szkoły.

Staramy się, aby nasz Absolwent był:

·         samodzielny i zaradny - potrafi radzić sobie z różnymi sytuacjami,  podejmować samodzielne decyzje, 

·         zdyscyplinowany i odpowiedzialny: przestrzega obowiązujących reguł i przepisów oraz przewiduje skutki swoich działań, jest skłonny ponosić konsekwencje swoich czynów, w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności, akceptuje porażki,

·         uczciwy i rozważny- przestrzegający zasad etycznych, szanujący cudzą własność i działający z rozwagą,

·         tolerancyjny: prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych, akceptuje siebie i innych,

·         empatyczny: rozumie potrzeby drugiego człowieka i stara się je zaspokoić,

·         optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych,

 • patriotyczny:  szanuje  symbole  narodowe  i  europejskie,  kultywuje  tradycje  narodowe,  dba  o miejsca pamięci narodowej, zna ważne wydarzenia i postacie związane z historią Polski, ma poczucie więzi  z Ojczyzną i przejawia patriotyczne postawy;

·         aktywny i kreatywny: poszukuje i rozwija swoją wiedzę, zainteresowania i pasje, jest twórczy, przedsiębiorczy, posługuje  się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce,

·         świadomy  swoich  praw  i  praw  innych  ludzi:  zna  swoją  wartość,  swoje  prawa,  zna   i respektuje prawa innych,

 • przestrzega zasad bezpiecznego i higienicznego trybu życia.

Aby pomóc wychowankom w odkrywaniu takiego systemu wartości, świadomego kierowania swoim życiem i rozwojem, uczymy uczniów efektywnego uczenia się, wspomagamy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami. Ponadto analizujemy sytuację rzeczywistą oraz określamy postawy nauczyciela i wychowawcy, działającego zgodnie z założoną misją szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

 

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO

 

1.    Cele ogólne

 

Głównym celem wychowawczo- profilaktycznym szkoły jest wykształcenie postaw i umiejętności uczniów niezbędnych do osiągnięcia pełnej dojrzałości,  prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganie ucznia w jego rozwoju  w następujących sferach:

·         fizycznej- skierowanej na rozwijanie umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, 

·         emocjonalnej- skierowanej na dążenie do równowagi i harmonii psychicznej oraz właściwego stosunku do siebie i innych osób, 

·         społecznej-  skierowanej na właściwe pełnienie  ról  społecznych oraz kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny wzorów i norm  społecznych, 

·         duchowej- skierowanej na osiągnięcie stabilnego systemu wartości, docenienie znaczenia zdrowia i dostrzeganie sensu życia.

 

Szkoła prowadzi dostosowaną do bieżących potrzeb działalność wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną i informacyjną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, w formie: pogadanek, warsztatów, prelekcji, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów , uroczystości, aktywnych metod pracy,  w tym projektów edukacyjnych.

 

2.    Zadania:   

 

·         budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,

 • kształtowanie hierarchii wartości, w której zdrowie należy do jednych  z najważniejszych wartości w życiu;

·         wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno w świecie realnym, jak i w sieci,

·         rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

·         posługiwanie się językiem polskim,

 • planowanie własnego rozwoju (w tym preorientacja, orientacja i doradztwo  zawodowe),

 • wspieranie działalności charytatywnej i promowanie wolontariatu,

 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 • eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,

 • pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

3.    Cele szczegółowe (kompetencje kluczowe)

Uczeń naszej szkoły:

                    zna zasady zdrowego trybu życia, odżywiania i aktywnie spędza czas wolny,

                    dba o higienę osobistą i estetykę ubioru,

                    jest odpowiedzialny, dba o bezpieczeństwo własne i rówieśników (również w  sieci internetowej),

                    bezpiecznie i efektywnie korzysta z technologii cyfrowych,

                    zna i szanuje  polskie  dziedzictwo  kulturowe  przy  jednoczesnym  otwarciu  na   kulturę  Europy i świata,

                    zna i szanuje symbole narodowe,

                    posługuje się językiem ojczystym,

                    porozumiewa się w językach obcych,

                    kultywuje zwyczaje, tradycje „małej ojczyzny” i regionu,

                    uczestniczy w uroczystościach szkolnych  (kulturalnych, sportowych) i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

                    odróżnia dobro od zła,

                    jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,

                    potrafi rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, wykazuje inicjatywę, jest kreatywny
i przedsiębiorczy,

                    jest zaangażowany w zdobywanie wiedzy i rozwija swoje kompetencje w obszarze informatycznym, naukowo- technologicznym oraz matematycznym,

                    przestrzega uniwersalnych wartości moralnych i etycznych (prawość, wierność, dobroć, poszanowanie prawdy i godności drugiej osoby),

                    dba o klimat i środowisko, m.in. poprzez: segregację śmieci, ograniczenie zużycia plastiku i wody,

                    potrafi komunikować się z innymi w sposób asertywny,

                    posiada umiejętność uczenia się, potrafi korzystać z form i metod kształcenia na odległość,

                    posiada kompetencje społeczne i obywatelskie w tym szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

                    rozwiązuje konflikty bez użycia przemocy,

                    zna i stosuje zasady pracy w grupie,

                    kulturalnie zwraca się do rówieśników i pracowników szkoły,

                    dostrzega potrzeby drugiego człowieka, jest empatyczny,

                    chętnie pomaga innym,

                    umiejętnie  planuje wydatki, uczy się zasad oszczędności,

                    angażuje się w wolontariat.

 

 


 

ROZDZIAŁ IV

 

DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na bazie obserwacji, wywiadu oraz diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej w szkole, przeprowadzonej przy pomocy ankiet dotyczących tematyki atmosfery i bezpieczeństwa w szkole, wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Odpowiada na realne potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole i jej środowisku. Program Wychowawczo-Profilaktyczny zakłada poprawę sytuacji wychowawczej w szkole oraz stworzenie wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób z nią związanych.

Uczniowie szkoły pochodzą często z rodzin o złożonej sytuacji rodzinnej (rodziny niepełne, zrekonstruowane) i materialnej.

Przed przystąpieniem do tworzenia programu wychowawczo- profilaktycznego dokonano analizy potrzeb szkoły na podstawie:

a.    wniosków i rekomendacji  ewaluacji  wewnętrznej,

b.    wywiadów z  nauczycielami,  rodzicami,

c.    rozmowy kierowanej z przedstawicielami SU,

d.    spostrzeżeń wychowawców na temat klasy,

e.    dokumentacji  pedagoga, psychologa,

f.     rocznych sprawozdań opracowanych przez wychowawców, analizy uwag wpisanych do dzienników lekcyjnych,

g.    analizy wyników ankiety dotyczącej spraw bezpieczeństwa.

 

 

W  wyniku  diagnozy  sytuacji  wychowawczej  szkoły,   dokonanej  na  podstawie  w/w  dokumentów   i przeprowadzonych rozmów, wyłoniono następujące obszary :

 

 

1. Czynniki chroniące:

 

      pozytywny klimat środowiska szkolnego,

 

      silna więź ze szkołą, poczucie przynależności do grupy klasowej i społeczności szkolnej,

 

      poczucie bezpieczeństwa w szkole i odpowiedzialności za zachowanie swoje i innych,

 

      nastawienie prospołeczne w grupach rówieśniczych, empatii, wrażliwości na potrzeby innych,

 

      wymaganie od uczniów zachowań altruistycznych nastawionych na wzajemną pomoc, koleżeństwo,

 

      podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach wolontariatu, aktywnego działania na rzecz klasy i szkoły,

 

      zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, braku kultury osobistej, nieposzanowania mienia własnego i szkoły,

 

      okazja do przeżycia i osiągania sukcesu, rozpoznawania i rozwijania własnych talentów i zdolności,

 

zaufanie ze strony uczniów do dyrekcji, nauczycieli, pedagoga, psychologa i innych specjalistów szkolnych,

 

   wytwarzanie klimatu współpracy i zrozumienia między dyrekcją, nauczycielami a rodzicami uczniów, angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły,

 

   podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (warsztaty, pogadanki, programy).

 

 

Czynniki ryzyka:

 

 • niewłaściwe zachowania na przerwach i w czasie  lekcji,

 • palenie e-papierosów na terenie szkoły przez nieliczną grupę uczniów,

 • przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej,

 • arogancki stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 • spóźnianie się na lekcje,

 • absencja w uczęszczaniu na zajęcia lekcyjne,

 • brak motywacji do nauki,

 • nieprawidłowy (niehigieniczny) styl życia,

 • odrzucenie przez grupę rówieśniczą, brak szacunku i tolerancji dla innych,

 • trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym zachowaniem,

 • nieumiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, trudności z komunikacją,

 • negatywny wpływ grupy rówieśniczej i mediów społecznościowych, cyberprzemoc w sieci,

 • brak motywacji i chęci do nauki,

 • brak czasu i więzi emocjonalnych z dzieckiem, niezaradność wychowawcza rodziców, brak kompetencji wychowawczych,

 • zagrożenie zdrowia fizycznego i psychicznego a także relacji społecznych związanych z pandemią Covid-19.

 


 

 

Uczestnicy programu:

·         dyrektor szkoły,

·         wychowawcy klas,

·         pedagog, psycholog szkolny,

·         nauczyciele,

·         pielęgniarka szkolna,

·         uczniowie,

·         rodzice.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Dyrektor szkoły:

·      stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole;

·      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej
i opiekuńczej szkoły;

·      inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów;

·      stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń  i  innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

·      współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań;

·      czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;

·      nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły;

·      nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego.

 

 

Rada Pedagogiczna:

·      uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych;

·      opracowuje projekt programu wychowawczo- profilaktycznego i uchwala go  w porozumieniu
z Radą Rodziców;

·      opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;

·      uczestniczy w realizacji szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego;

·      uczestniczy w ewaluacji szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego;

 

Nauczyciele:                                                                                                                                           

·      współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego;

·      reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia;

·      reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów;

·      przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością;

·      udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

·      kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji oraz tolerancji;

·      rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach;

·      rozwijają kompetencje uczniów w obszarze swojej specjalności w tym również w obszarze informatycznym, naukowo-technologicznym oraz matematycznym;

·      zapewniają wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;

·      wykorzystują formy i metody kształcenia na odległość.

·      zachęcają do inicjatywy i przedsiębiorczości;

·      dbają o świadomość i ekspresję kulturalną;

·      dbają o właściwą komunikację w języku ojczystym;

·      zachęcają do nauki języków obcych;

·      podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji społeczno- obywatelskich

·      wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

 

Wychowawcy klas:

·         diagnozują sytuację wychowawczą w klasie;

·         rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów;

·         na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;

·      przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy;

·      zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły;

·      są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu;

·      oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami;

·      współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach;

·      wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji;

·      rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców;

·      udzielają instruktarzu, jak się uczyć,

·      dbają o dobre relacje uczniów w klasie;

·      podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych;

·      współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci
i młodzieży;

·      podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji społeczno-obywatelskich;

·      rozwijają kompetencje uczniów w obszarze swojej specjalności w tym również w obszarze informatycznym, naukowo-technologicznym oraz matematycznym;

·      zachęcają do inicjatywy i przedsiębiorczości;

·      dbają o świadomość i ekspresję kulturalną;

·      dbają o właściwą komunikację w języku ojczystym;

·      zachęcają do nauki języków obcych;

·      wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

 

 

Pedagog szkolny/psycholog:

·      diagnozuje środowisko wychowawcze;

·      wspiera rozwój uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, z naciskiem na kształtowanie tolerancji by przeciwdziałać wykluczeniu z grupy społecznej;

·      wspieranie uczniów w relacjach społecznych, uwrażliwiania w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych;

·      współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki;

·      zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów;

·         wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

·      udziela i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom uwzględniającą zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów w procesie kształcenia;

·       

·      współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów;

·      współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno- wychowawczy szkoły
i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno- pedagogiczną;

·      zachęca do inicjatywy i przedsiębiorczości;

·      dba o świadomość i ekspresję kulturalną;

·      dba o właściwą komunikację w języku ojczystym;

·      zachęca do nauki języków obcych;

·      wspiera zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

 

Doradca zawodowy:

·         gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe;

·         udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

·         prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

·         koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę;

·         wspiera w działaniach doradczych rodziców przez organizowanie spotkań psychoedukacyjnych , udostępnianie informacji;

·         współpracuje z innymi nauczycielami w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań;

·         opracowuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego;

·         wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

·         zachęca do inicjatywy i przedsiębiorczości;

·         dba o właściwą komunikację w języku ojczystym;

·         zachęca do nauki języków obcych;

 

 Terapeuta pedagogiczny:

·         prowadzi badania i działania diagnostycznych uczniów z zaburzeniami  rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami uczeniu się,

·         prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

·         podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,

·         wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

·         dba o właściwą komunikację w języku ojczystym.

 

Nauczyciel - bibliotekarz:

·         gromadzi, ewidencjuje i opracowuje biblioteczne zbiory;

·         udostępnia zbiory;

·         rozmowy z czytelnikami – poradnictwo w doborze książek;

·         rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów;

·         pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się;

·         przeprowadza lekcje biblioteczne;

·         informuje nauczycieli o czytelnictwie uczniów;

·         przygotowuje wykazy stanu czytelnictwa;

·         współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami oświatowo-wychowawczymi;

·         zachęca do inicjatywy i przedsiębiorczości;

·         dba o właściwą komunikację w języku ojczystym;

·         zachęca do nauki języków obcych;

·         wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Rodzice:

·      współtworzą szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny;

·      uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły;

·      uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

·      zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole;

·      współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie;

·      dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów;

·      Rada Rodziców proponuje zmiany w porozumieniu z Radą Pedagogiczną poddaje ewaluacji Program Wychowawczo- Profilaktyczny szkoły.

 

Samorząd uczniowski:

·         jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

·      uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły;

·      współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną;

·      prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów;

·      reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego;

·      propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;

·      dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;

·      może podejmować działania z zakresu wolontariatu;

 

Środowisko lokalne:

- pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych -

·         Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku,

·         Sąd Rejonowy, Wydział IV i V Rodzinny i Nieletnich w Gdańsku;

·         Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku;

·         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku;

·         Policja;

·         Straż Miejska;

·         NZOZ w Gdańsku,

·         Pozostałe placówki edukacyjne i wychowawcze.

 

ROZDZIAŁ VI

 

TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYM

dla uczniów klas  „0” i  I– III

 

Zadania  wychowawczo-

profiaktyczne

Formy i sposoby realizacji zadań

Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

1. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 – uświadamianie o zagrożeniach, dbanie o przestrzeganie panujących w szkole zasad i warunków sanitarnych.

2. Zapobieganie wadom postawy: wdrażanie zaleceń programu Lekki tornister, ćwiczenia śródlekcyjne, dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu uczniów.

3. Przeciwdziałanie i walka z próchnicą: realizacja programu profilaktycznego Fluoryzacja zębów, pogadanki.

4. Dbanie  o zdrowie, higienę osobistą, estetykę  własną  i otoczenia: wykorzystanie bieżących sytuacji szkolnych, lekcje o chorobach brudnych rąk, higiena narządów wzroku i słuchu,  przesiewowe  badania  słuchu,  udział w Dniach Promocji Zdrowia, udział w konkursach plastycznych.

5. Propagowanie zdrowego stylu życia: poznanie zasad zdrowego odżywiania, przygotowywanie zdrowych posiłków,  udział  w  akcjach  Szklanka  mleka,  Owoce   i warzywa w szkole, ruch na świeżym powietrzu (lekcje wychowania   fizycznego,   przerwy   śródlekcyjne,   gry  i zabawy sportowe, wycieczki), uświadamianie konieczności dostosowania ubioru do stanu pogody.

6. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym: organizacja Dnia Sportu,  udział  w  akcjach  Zima/lato  w  mieście,  udział w zawodach sportowych.

6. Uświadamianie    uczniom    zagrożeń     wynikających z palenia tytoniu, picia alkoholu, używania substancji psychoaktywnych, w ramach realizacji bloku edukacyjnego.

7. Uświadamianie    uczniom    zagrożeń     wynikających z nadmiernego korzystania z komputera
i urządzeń mobilnych oraz sieci internetowej.

8. Propagowanie   postaw   proekologicznych:    udział   w konkursach plastycznych i przyrodniczo- ekologicznych, szkolnych akcjach ekologicznych, segregowanie śmieci, poznanie zasad właściwego zachowania się w parkach, rezerwatach (spacery, wycieczki, pogadanki, drama). Ograniczenie zużycia energii i plastiku.

9. Stwarzanie sytuacji do wyrażania własnych emocji: prosta wypowiedź, rysunek, ćwiczenia i techniki dramowe służące właściwemu wyrażaniu uczuć przy jednoczesnym eliminowaniu negatywnych sposobów reagowania.

10. Dbanie o środowisko i klimat m.in. poprzez prawidłowe segregowanie śmieci, oszczędzanie zużycia wody i plastiku.

 

Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa

1. Zaznajamianie uczniów z podstawowymi zasadami ruchu drogowego: udział w akcji Bezpieczna droga do szkoły (instruktaż prowadzony przez policjanta, pogadanki w ramach apeli wychowawczo- informacyjnych, zajęć lekcyjnych).

2. Przypominanie regulaminów wyjść i wycieczek.

3. Zapoznanie               uczniów          z  numerami alarmowymi
i właściwymi  sposobami   formułowania   komunikatów  z prośbą o pomoc.

4. Edukowanie dziecka dotyczące przestrzegania zasad BHP  w  klasie  i  szkole:  zapoznanie  z  regułami  gier   i zabaw ruchowych, regulaminami sal lekcyjnych (pogadanki, apele wychowawczo- informacyjne,  udział  w próbnym   alarmie    przeciwpożarowym);    spotkania z policjantem, strażą miejską.

5. Kształtowanie     świadomości      bezpiecznego i kulturalnego korzystania z TV, gier komputerowych, Internetu: pogadanki, dyskusje w czasie lekcji.

6. Zapoznanie uczniów (poprzez zabawę) i rodziców (strona internetowa szkoły) z podstawowymi dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa: Procedury zapewnienia  bezpiecznego  pobytu  ucznia  w szkole i postępowania w sytuacjach nietypowych, Procedura postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego, Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

Świadomość i ekspresja kulturalna. Rozwijanie postaw patriotycznych

i obywatelskich, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz więzi ze społecznością lokalną

1. Poznanie   i   szacunek   dla   symboli   narodowych     i europejskich:  nauka  hymnu   państwowego,   udział  w uroczystościach szkolnych, akcje SU.

2. Podtrzymywanie tradycji szkolnych: Pasowanie na ucznia, udział w obchodach Święta Szkoły, poznanie roli sztandaru szkoły.

3. Kultywowanie    tradycji    związanych    z    miastem    i regionem:    odwiedzanie    Izb    Pamięci    Narodowej  i Regionalnej oraz  miejsc pamięci narodowej.

4. Współpraca  ze   społecznością   lokalną:   festyny, jarmarki świąteczne,  Dzień Otwarty dla Przedszkolaków, spotkanie   z okazji Święta Wiosny, organizacja Święta Rodziny.

5. Zwracanie uwagi na właściwą komunikację w języku polskim.

Kształtowanie hierarchii wartości, wspieranie akcji charytatywnych

1. Troska o język i kulturę wypowiadania się: konkursy recytatorskie, czytelnicze, udział w akcjach i projektach czytelniczych, m.in.: Czytanie na dzień dobry, Cała Polska   czyta   dzieciom;   spotkania   autorskie, zajęcia dodatkowe z muzyki i plastyki.

2. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze    i zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych: wyjazdy do teatru, kina, muzeum, zajęcia, wycieczki edukacyjne.

3. Kultywowanie tradycji rodzinnych i zwyczajów związanych     ze     Świętami      Bożego     Narodzenia  i Wielkanocą, mikołajki.

4.Wzbudzanie  empatii  wobec  potrzebujących:  udział w akcjach charytatywnych.

 

Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie

prawidłowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej

1. Wzmacnianie u uczniów właściwego zachowania się  w szkole: konkursy, znajomość i przestrzeganie kontraktu klasowego.

2. Organizowanie imprez integracyjnych: karnawałowy bal przebierańców dla uczniów, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Walentynki, Andrzejki, dyskoteki klasowe, ogniska; rozgrywki sportowe w ramach szkolnych festynów.

3. Wdrażanie do współdziałania w grupie i zespołach klasowych; dostrzeganie korzyści płynących z tych form pracy (zapobieganie wyobcowaniu, możliwość wymiany myśli i doświadczeń): znajomość cech dobrego kolegi, przyjaciela, gry i zabawy integracyjne, praca w grupach podczas zajęć edukacyjnych.

4. Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy: obserwacja  zachowań,  monitoring  szkolny,  rozmowy  z wychowawcą i nauczycielami, pedagogiem, rodzicami, kierowanie  na   zajęcia   specjalistyczne,   współpraca   z instytucjami udzielającymi pomocy
i wsparcia.

5. Uświadamianie odmienności osób niepełnosprawnych, innych narodowości, wyznania, tradycji kulturowej: zapobieganie wykluczeniu, pomoc osobom potrzebującym, udział w akcjach charytatywnych, pogadanki.

6. Zapoznanie   z    prawami    dziecka    wynikającymi    z Konwencji o Prawach Dziecka.

7. Zachęcanie do nauki języków obcych i pokazywanie wartości z tego płynących.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami

w kontaktach z rówieśnikami

1. Organizacja zajęć: dydaktyczno– wyrównawczych, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych.

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem i psychologiem.

3. Współpraca z poradnią psychologiczno– pedagogiczną: kierowanie na diagnozy z zakresu gotowości szkolnej i inne badania specjalistyczne     oraz zajęcia socjoterapeutyczne i konsultacje.

4. Uświadamianie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić   z prośbą o pomoc.

Rozwijanie kompetencji informatycznych, matematycznych oraz podstaw naukowo-technologicznych

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizowanie wyjść studyjnych.

2. Organizowanie zajęć pokazowych dot. nowoczesnych technologii, zastosowania matematyki i informatyki w życiu codziennym.

3. Wykorzystywanie w pracy nowoczesnych technologii np. tablica interaktywna i zachęcanie uczniów do aktywnej nauki.

4. Nauczanie matematyki poprzez eksperymentowanie.

5. Kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych, w tym również metod kształcenia na odległość.

 

Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości

1. Zachęcanie uczniów do eksperymentowania.

2. Zachęcanie dołączenia się w zespoły i grupy.

3. Zachęcanie do generowania własnych pomysłów.

4. Zajęcia „poznajemy zawody”.

Pomoc rodzicom i nauczycielom

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych

1. Bieżące informowanie  rodziców  o  sytuacji  dziecka  w szkole i poza nią.

2. Dostarczanie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów     prowadzenia     działań     wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3. Indywidualne    rozmowy    z    uczniem  i  rodzicem.

4. Zebrania i konsultacje dla rodziców. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami poprzez stronę internetową   szkoły    (formy    papierowe    dostępne   w bibliotece szkolnej).

5. Pełnienie  opieki  nad  dziećmi  w  świetlicy  szkolnej   z uwzględnieniem potrzeb rodziców.

6. Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnym wychowawczo oraz znajdującym  się  w  sytuacji  kryzysowej:  współpraca   z MOPR-em, asystentami rodzinnymi, pozyskiwanie sponsorów.

7. Udostępnianie wykazu instytucji, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną.

8. Doskonalenie  kompetencji  nauczycieli   i   rodziców  w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków   i   substancji,   a   także   norm   rozwojowych  i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo, np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

Przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie

1. Wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów: obserwacja,    współpraca    z    pielęgniarką    szkolną i pedagogiem.

2.Ochrona    ofiar    przemocy:    rozmowa   
z uczniem i konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury Niebieskiej karty, organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli, współpraca z policją, sądem, MOPR-em.

 

TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYM

dla uczniów klas IV – VIII

Zadania o charakterze wychowawczo- profilaktycznym

Formy i sposoby realizacji zadań

Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

1.  Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 – uświadamianie o zagrożeniach, dbanie o przestrzeganie panujących w szkole zasad i warunków sanitarnych.

2. Pogadanki na temat zdrowia i zdrowego trybu życia: na godzinach wychowawczych i innych zajęciach edukacyjnych, udział np. w Dniach Promocji Zdrowia, w akcji np. Szklanka mleka.

3.  Wdrażanie     informacji     o     higienie     ciała    i racjonalnym odżywianiu się: udział w programie Trzymaj formę, edukacja w ramach zajęć lekcyjnych.

4.  Zachęcanie     do     aktywnego      wypoczynku w czasie wolnym: organizacja Dnia Sportu, udział w akcjach Zima/lato w mieście, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i rowerowe.

5.  Przeciwdziałanie i walka z próchnicą: realizacja programu profilaktycznego Fluoryzacja zębów.

6.  Rozwijanie tężyzny fizycznej: na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych

– SKS, udział w zawodach sportowych.

6.  Dbałość o higienę osobistą, ład i estetykę otoczenia: pogadanki na godzinie wychowawczej, udział  w  konkursie Klasa na szóstkę.

7.  Organizacja konkursów wiedzy
i plastycznych dotyczących promocji zdrowia.

8. Kształcenie   umiejętności   posługiwania    się
w sposób odpowiedzialny            technologią informatyczną    dostosowaną    do   predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych ucznia.

9. Posługiwanie się rzetelnymi źródłami informacji  o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych: lekcje edukacji dla bezpieczeństwa.

10. Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem: np. zajęcia warsztatowe.

11. Propagowanie postaw proekologicznych: udział w konkursach, akcjach: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, wycieczki przedmiotowe, turystyczno- krajoznawcze, kształcenie   umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów, realizowanie treści związanych z ochroną  przyrody w ramach zajęć i lekcyjnych, realizowanie projektów edukacyjnych.

Ograniczenie zużycia plastiku i energii.

 

 

Profilaktyka zagrożeń

1.            Uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z palenia tytoniu, picia alkoholu, używania leków, narkotyków i dopalaczy: pogadanki w ramach godzin wychowawczych, spotkań z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną, specjalistami z zakresu uzależnień; spektakle profilaktyczne, zajęcia warsztatowe, wykłady, pedagogizacja rodziców (prelekcje, konsultacje, rozmowy indywidualne, gazetki informacyjne).

2.            Diagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem ewentualnych  zagrożeń:   obserwacje,   rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką  szkolną, ankiety.

3.            Rozpoznawanie i eliminowanie zachowań dotyczących  przemocy   fizycznej,   psychicznej, w tym werbalnej, wobec siebie i innych: obserwacja,  wykorzystanie  monitoringu szkolnego, współpraca z pielęgniarką szkolną, pedagogiem,  instytucjami  udzielającymi  pomocy i wsparcia, pogadanki na godzinach wychowawczych, warsztaty.

4.                                             Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej na podstawie analizy czynników ryzyka: zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,  zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, logopedyczne, kierowanie na zajęcia socjoterapeutyczne, współdziałanie z poradniami zdrowia  psychicznego,   informowanie   rodziców o możliwościach                 udzielania pomocy specjalistycznej.

5.            Prowadzenie zajęć z zakresu asertywności (wagary, kłamstwa, kradzież, szantaż, palenie).

6.            Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć lekcyjnych: systematyczna kontrola absencji, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, omawianie konsekwencji takich zachowań.

7.            Udostępnianie dzieciom i nauczycielom informatorów, poradników oraz innych materiałów edukacyjnych z zakresu zagrożeń: biblioteczka pedagoga, gazetka informacyjna, bieżące informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.

8. Zapoznanie   uczniów,   rodziców  
 nauczycieli z procedurami      dotyczącymi      postępowania  w sytuacjach zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz w sytuacjach nietypowych: pogadanki, prelekcje, szkolenia, bieżące informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.

9. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie szkoleń i kursów.

 

Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa

1. Zapoznanie        uczniów z  podstawowymi dokumentami szkoły        dotyczącymi bezpieczeństwa:                         regulaminy     sal    lekcyjnych, regulamin szkoły.

2. Udział w akcji Bezpieczna droga do szkoły: pogadanki w ramach godzin wychowawczych, apeli wychowawczo-informacyjnych.

3.  Edukowanie uczniów na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść i wycieczek szkolnych, ferii, wakacji, w sytuacjach nietypowych: apele wychowawczo- informacyjne, godziny wychowawcze, spotkanie z policjantem.

4.  Uświadamianie prawnych konsekwencji popełnianych wykroczeń i przestępstw przez nieletnich:  spotkania  z  policjantem  dla  uczniów i rodziców.

5.  Realizacja        programu wychowania komunikacyjnego: egzamin na kartę rowerową.

6.  Kształcenie świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków  społecznego  przekazu,  w tym  Internetu   i  radzenie  sobie  z  przemocą  w cyberprzestrzeni: lekcje informatyki, wos-u, pogadanki w ramach godzin wychowawczych, szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

7.Ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia: szkolenia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, szkolenia dla uczniów organizowane przez SU i pielęgniarkę szkolną.

8.Poznanie zasad właściwego zachowania w razie uruchomienia sygnałów alarmowych: godziny wychowawcze, lekcje edukacji dla bezpieczeństwa, próbny alarm przeciwpożarowy.

9. Zapoznanie uczniów (godzina wychowawcza) i rodziców (strona internetowa szkoły) z podstawowymi dokumentami szkoły dotyczącymi bezpieczeństwa:

W szczególności Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

 

 

Rozwój osobowości ucznia

1.  Wspomaganie umiejętności samopoznania: wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu, rozpoznawanie własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów, wdrażanie do autorefleksji: zajęcia integracyjne, godziny wychowawcze i inne zajęcia edukacyjne.

2.  Stymulowanie         rozwoju       samoakceptacji i samokontroli        (kontrolowanie       zachowania i emocji, kreowanie własnego wizerunku, samoocena):   godziny   wychowawcze,   metody   i techniki dramowe.

3.Umiejętność wykorzystania  własnego potencjału, nauka technik uczenia się,  rozwijanie   indywidualnych   talentów i uzdolnień, radzenie sobie z własnymi niedoskonałościami: praca z uczniem zdolnym (zajęcia      dodatkowe,      konkursy,      olimpiady) i uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

4. Kształtowanie hierarchii wartości: rozwijanie zdolności dostrzegania wartości – prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka; stosowanie

zasady etyki w pracy z informacjami (cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna): godziny wychowawcze i inne zajęcia edukacyjne, realizowanie projektów.

 

Rozwój kompetencji społecznych - wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole

1.  Zapoznanie uczniów z normami współżycia społecznego poprzez promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się, poszanowanie praw i potrzeb innych: apele wychowawczo-informacyjne, akcje charytatywne, działalność w ramach wolontariatu.

2.  Doskonalenie      kompetencji      emocjonalnych i społecznych oraz kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych: warsztaty, praca w grupach, realizacja projektów.

3.  Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez kształtowanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów: wykorzystywanie bieżących      sytuacji       szkolnych,       rozmowy z pedagogiem i psychologiem,     ćwiczenie     zasad     negocjacji i mediacji, warsztaty prowadzone przez specjalistów.

Rozwijanie kompetencji obywatelskich i społecznych - rozwijanie postaw patriotycznych

i obywatelskich, świadomość i ekspresja kulturalna, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz więzi ze społecznością lokalną

1. Poznanie    historii, tradycji,       kultury         , małej ojczyzny” i regionu: odwiedzanie i troska o miejsca pamięci                 narodowej, upamiętnianie

postaci, wydarzeń z przeszłości, lekcje w  muzeach ,                 wycieczki, realizacja projektów edukacyjnych,                        udział w miejskich obchodach świąt narodowych, konkursy.

2. Kultywowanie tradycji szkolnych: udział w obchodach Święta Szkoły.

3.  Budzenie  szacunku  dla   symboli   narodowych i europejskich: akademie, apele, akcje SU (strój galowy).

4.  Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów: np. Dzień Języków Europejskich, Święto Wiosny,  konkursy, realizacja projektów.

5.  Docenianie         cnót obywatelskich (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, tolerancja, odwaga cywilna) poprzez poznanie działań wybitnych Polaków: na wybranych zajęciach edukacyjnych, realizacja projektów, udział w konkursach.

6. Kształtowanie postaw szacunku dla tradycji literackiej  jako  podstawy  tożsamości narodowej: konkursy recytatorskie, akcje, projekty i konkursy czytelnicze (m.in.: Cała Polska czyta dzieciom, Czytanie na dzień dobry).

7.Zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną: festyny, jarmarki świąteczne, akcje charytatywne, zaangażowanie w akcje społeczne (wolontariat i praca na rzecz szkoły).

 

Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej

1.  Organizowanie imprez integracyjnych: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Walentynki, andrzejki, dyskoteki szkolne, ogniska, wycieczki klasowe; zabawa karnawałowa dla rodziców i nauczycieli, rozgrywki sportowe w ramach szkolnych festynów, wycieczki pracowników szkoły.

2.  Uświadamianie     odmienności       osób niepełnosprawnych, innych narodowości, wyznania, tradycji kulturowej: pomoc osobom potrzebującym, udział w akcjach charytatywnych, pogadanki. 

3.  Zapoznanie z  prawami  dziecka  wynikającymi  z Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Orientacja zawodowa oraz doradztwo zawodowe

1.  Planowanie dalszej edukacji uwzględniające własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz sytuację na rynku pracy: godziny wychowawcze, lekcje wos-u, dodatkowe lekcje z doradztwa zawodowego.

2.  Poznanie  specyfiki  różnych  form  kształcenia    i zawodów: uczestniczenie w dniach otwartych wybranych szkół  i  zakładów  pracy,  współpraca  z PPP4, warsztaty.

3.  Zajęcia warsztatowe służące poznaniu własnych zainteresowań, systemu wartości, osobowości zawodowej, temperamentu, mocnych i słabych stron.

 

 

Rozwijanie kompetencji informatycznych, matematycznych oraz podstaw naukowo-technologicznych

1. Organizowanie wyjść studyjnych.

2.  Organizowanie zajęć pokazowych dot. nowoczesnych technologii, zastosowania matematyki i informatyki w życiu codziennym.

3. Wykorzystywanie w pracy nowoczesnych  technologii np. komputer, tablica interaktywna i zachęcanie uczniów do aktywnej nauki.

4. Nauczanie matematyki poprzez eksperymentowanie.

5.  Nauka tworzenia prezentacji multimedialnych.

 

Rozwijanie inicjatywności i przedsiębiorczości

1. Zachęcanie uczniów do eksperymentowania.

2. Zachęcanie do łączenia się w zespoły i grupy.

3. Zachęcanie do generowania własnych pomysłów.

4. Zachęcanie do udziału w wolontariacie
i innych aktywności prospołecznych.

5. Umiejętność prawidłowego planowania wydatków, uczy się zasad oszczędności.

Pomoc rodzicom, nauczycielom

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych

1.  Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią.

2.  Dostarczanie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów  prowadzenia  działań  wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami.

3.  Indywidualne  rozmowy  z  uczniem 
i  rodzicem.

4.  Zebrania i konsultacje dla rodziców.
5. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i regulaminami poprzez stronę   internetową          szkoły  (formy  papierowe dostępne w bibliotece szkolnej).

6.  Pełnienie opieki nad dziećmi w świetlicy szkolnej z uwzględnieniem potrzeb rodziców.

7.  Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnym wychowawczo oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej: współpraca z MOPR-em, asystentami rodzinnymi, pozyskiwanie sponsorów.

8.  Udostępnianie wykazu instytucji, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną.

9.  Doskonalenie         kompetencji         nauczycieli i rodziców,    w   zakresie       norm    rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, poprzez uczestnictwo, np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

 

 

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

 

1.Wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów:  obserwacje,  współpraca  z pielęgniarką szkolną, pedagogiem i psychologiem.

2.Ochrona  ofiar  przemocy:  rozmowa  z  uczniem i konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury Niebieskiej karty, organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli, współpraca z policją, sądem, MOPR-em.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji

i ocenie.  Informacje zwrotne, pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli, będą wykorzystywane  w procesie cyklicznej oceny sytuacji wychowawczej i skuteczności działań profilaktycznych podejmowanych przez szkołę.

1)   Termin przeprowadzenia ewaluacji: II półrocze roku szkolnego (kwiecień – maj).

2)   Przedmiot ewaluacji: badanie klimatu szkoły.

3)   Narzędzia ewaluacji:

 

                     technika: „ Narysuj lub  napisz czy czujesz się bezpiecznie w szkole” w klasach II – III,

 

 

                     klasy IV-VIII ankieta na temat bezpieczeństwa oraz środków psychoaktywnych