STRONA GŁÓWNA

 
 

 

 

 

 

 

V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Ryś"

 

Podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Ryś" dla klas 6-8 Szkoły Podstawowej. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Kuratorium w Gdańsku. Tematem przewodnim naszego konkursu jest  "Woda - źródłem życia".
Termin konkursu: 18 marca 2020 roku, o godzinie 10:00.
Termin zgłoszeń upływa 29 lutego 2020 roku.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem naszego konkursu.


 


 

 

Regulamin V Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Ryś”

 

 

I.                    Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku.

 

 

II.                  Założenia organizacyjne:

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych. Każda szkoła po przeprowadzeniu etapu szkolno - rejonowego zgłasza po dwie osoby reprezentujące daną szkołę.

 

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Woda – źródłem życia”.

 

 1. Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował treści z podstawy  programowej dotyczącej wody z biologii, geografii, chemii, fizyki.

 2. Zasady racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wody.

 3. Cykl hydrologiczny i bilans wodny.

 4. Główne zanieczyszczenia chemiczne wód i ich źródła.

 5. Skutki ingerencji człowieka w bilans wodny.

 6. Eutrofizacja wód.

 7. Zmiany stanów skupienia wody.

 8. Zwierzęta wodne jako organizmy wskaźnikowe (metoda Baura).

 9. Rodzaje wód naturalnych.

 10. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami.

 11. Wskaźniki zanieczyszczeń wód:

a)      fizykochemiczne

b)      biologiczne.

 

 

III.                Cele konkursu:

 

• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów,

• kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy przyrodniczej, w tym o charakterze interdyscyplinarnym,

• kształtowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy przyrodniczej w praktycznym działaniu,

• stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa,

• promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,

• współpraca nauczycieli różnych przedmiotów przyrodniczych nad podniesieniem efektów nauczania przyrody,

wzmacnianie postawy szacunku dla przyrody, w szczególności dbałości o zasoby wodne,

wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej do rozwiązywania problemów,

popularyzowanie wiedzy, promującej działania na rzecz edukacji zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej,

podniesienie świadomości na temat roli wody w życiu każdego człowieka,

kształtowanie zachować i postaw proekologicznych,

rozwijanie i utrwalanie wiedzy o odpowiedzialnym korzystaniu z wody,

rozwijanie wiedzy o problemach związanych z zanieczyszczeniem wód.

 

 

IV.               Zgłoszenie szkoły do konkursu:

 

Konkurs odbywa się w trzech  etapach:

 

a)      etap klasowyeliminacje klasowe organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe do 31 stycznia  2020 r. i typują dwóch uczniów - reprezentantów klasy do etapu szkolno-rejonowego.

b)      etap szkolno-rejonowy - eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe do 21 lutego 2020r. i typują dwóch uczniów - reprezentantów szkoły.

c)       etap wojewódzki: 18 marca 2020 r. o godzinie 10:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

 

Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać drogą e-mailową na adres: dorota.puchalska75@wp.pl do dnia 29 lutego 2020 r. W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres szkoły, dane uczniów zgłoszonych do konkursu, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów oraz kontakt e-mailowy do opiekuna uczniów (załącznik 1).

 

Koordynatorem konkursu jest Dorota Puchalska. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres dorota.puchalska75@wp.pl, w temacie wiadomości podając V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Ryś’.

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoły.

 

Warunkiem uczestnictwa uczniów w konkursie jest obecność nauczyciela, który pełni funkcję opiekuna.

 

 

V.                Czas trwania konkursu:

 

Czas trwania konkursu będzie wynosić 70 minut.

 

W czasie trwania konkursu nie wolno  używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  (telefon komórkowy, tablet).

Każdy uczeń powinien mieć ze sobą długopis, linijkę, kalkulator, ołówek.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.

Opiekunowie (nauczyciele) konkursu są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze pomiędzy szkołami oraz w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

VI.             Proponowana literatura:

 

Podręczniki do biologii, geografii, chemii, fizyki  dla klas 5-8 SP.

 

G. Łabno „Ekologia”, ilustrowana encyklopedia, wyd. Europa

E. Pyłka-Gutowska „ Ekologia z ochroną środowiska”, Warszawa, 1996, Wydawnictwo Oświata

A. Kalinowska „Ekologia – wybór przyszłości”, Warszawa, Editions Spotkania.

 

 

VII.          Dane osobowe – obowiązek informacyjny

 

1.       Przetwarzanie danych odbywać się będzie na zasadach, przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE – RODO.

2.       Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku ul. Orłowska 13, 80-347 , tel. 58 556-29-00, sekretariat_sp77@op.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły SP nr 77 w Gdańsku.

3.       Inspektor Ochrony Danych Osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu email: iodsp77gda@wp.pl

4.       Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla klas 8 szkoły podstawowej  oraz klas 3 gimnazjum na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

5.       Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału ucznia  w konkursie.

6.       Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa ucznia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, jego podpis, imię i nazwisko szkolnego opiekuna, jego podpis, telefon oraz email opiekuna,  nazwa i  adres szkoły, z której uczeń przystępuje do konkursu. 

7.       Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom z zewnątrz za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

8.       Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie IV  lub do czasu cofnięcia zgody.

9.       Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:

 

a)      dostępu do swoich danych - na podstawie art.15 – RODO

b)      sprostowania swoich danych osobowych- na podstawie art.16 – RODO

c)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych- na podstawie art.18 – RODO

 

 

10.   W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody.

11.   Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

12.   Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zaumatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Organizatorzy:

 

Katarzyna Ekowska

Bożena Orłowska

Dorota Puchalska

Danuta Waszak

 

 


 

 

 

Załącznik 1

 

Karta zgłoszenia na V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Ryś” dla klas V-VIII szkoły    podstawowej

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Nazwa, adres szkoły

Imię i nazwisko ucznia, klasa

Imię i nazwisko opiekuna, adres e-mailowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

Załącznik 2

 

 

 

 

V WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY „Ryś” DLA KLAS V- VIII  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

GDAŃSK 2019

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA
KONKURSU

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna ustawowego ..............................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko ucznia  ..........................................................................................................................................................................

 

Klasa   .........................................................................................................................................................................................................

 

Nazwa i adres szkoły   ............................................................................................................................................................................

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w V Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym „Ryś”  dla klas V- VIII  szkoły podstawowej, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 77  w Gdańsku.

Znam i akceptuję zapisy regulaminu w/w konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych imię, nazwisko, podpis oraz danych osobowych  uczestnika konkursu zawartych w zgłoszeniu  w związku z jego udziałem w konkursie.

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 77  w Gdańsku danych osobowych (imię/nazwisko), oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna w konkursie, a także jej/jego wizerunku.

 

 

 

 

 

 

 

miejscowość, data

 

czytelny podpis, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

 

 


 

Załącznik 3

 

 

 


O
ŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/OSOBY PRZYGOTOWUJĄCEJ UCZESTNIKA KONKURSU

 

 

 

Imię i nazwisko

 

 

 

Znam i akceptuję zapisy regulaminu V Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Ryś”  dla klas V-VIII szkoły podstawowej  organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 77 w Gdańsku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w konkursie.

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej, Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku moich danych osobowych (imię/nazwisko) oraz mojego wizerunku w razie, gdyby mój uczeń znalazł się w gronie Laureatów tego konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miejscowość, data

 

czytelny podpis, imię i nazwisko

 

 

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

 

 

 

 


 

 


Z poważaniem
Dorota Puchalska
koordynator V Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego "Ryś"
Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

 

 

 

 


 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA