STRONA GŁÓWNA

 
 

 

 

 

WYNIKI

 

 

 

 


 

 

 

 

Regulamin  Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla klas 8 szkoły podstawowej 
i klas 3 gimnazjum.

 

I   Organizator konkursu:

 

 Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku.

 

 

II  Założenia organizacyjne:

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjum.

 

Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował treści z podstawy  programowej z biologii w klasach 8 SP i klasie 3 gimnazjum oraz teksty dwóch  artykułów:

Krzemińska Agnieszka, Geny w sądzie , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 46  -  49.

Walewski Paweł, Masz zły gen , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 55  -  61.

 

Każda szkoła po przeprowadzeniu etapu szkolnego zgłasza po dwie osoby reprezentujące daną szkołę.

 

 

III   Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań biologicznych uczniów,

 • systematyczne zdobywanie wiedzy i wykazywanie zachowań prozdrowotnych,

 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy biologicznej, w tym o charakterze interdyscyplinarnym,

 • kształtowanie postaw tolerancji wobec osób dotkniętych chorobami genetycznymi,

 • kształtowanie postaw unikania czynników mutagennych,

 • stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa,

 • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,

 • współpraca nauczycieli różnych przedmiotów przyrodniczych nad podniesieniem efektów nauczania przyrody,

 • wzmacnianie postawy szacunku dla przyrody, uwrażliwianie na problemy środowiska przyrodniczego,

 • wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej do rozwiązywania problemów,

 • popularyzowanie wiedzy o zdrowiu człowieka.

 

IV   Zgłoszenie szkoły do konkursu:

 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 

a)   etap szkolno-rejonowy:  Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe do 30 listopada 2018 r. i typują dwóch uczniów- reprezentantów szkoły.

 

b)   etap wojewódzki: 13 marca 2019 r. o godzinie 10:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

 

Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać drogą e-mailową na adres:dorota.puchalska75@wp.pl do dnia 30 stycznia  grudnia 2019 r. W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres szkoły, dane uczniów zgłoszonych do konkursu, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów oraz kontakt e-mailowy do opiekuna uczniów (załącznik 1).

 

Koordynatorem konkursu jest Dorota Puchalska. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres

dorota.puchalska75@wp.pl, w temacie wiadomości podając Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla klas 8 SP i klas 3 gimnazjum.

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoły.

 

Warunkiem uczestnictwa uczniów w konkursie jest obecność nauczyciela, który pełni funkcję opiekuna.

 

 

 

V   Czas trwania konkursu:

 

Czas trwania konkursu będzie wynosić 60 minut.

 • W czasie trwania konkursu nie wolno  używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  (telefon komórkowy, tablet).

 • Każdy uczeń powinien mieć ze sobą długopis, linijkę, kalkulator, ołówek.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.

 • Opiekunowie (nauczyciele) konkursu są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze pomiędzy szkołami oraz w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

 

VI   Proponowana literatura:

 

Podręczniki do biologii dla klas 8 SP i klas 3 gimnazjum.

Krzemińska Agnieszka, Geny w sądzie , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 46  -  49.

Walewski Paweł, Masz zły gen , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 55  -  61.

G. Łabno „Ekologia”, ilustrowana encyklopedia, wyd. Europa.

 

 

 

 

VII   Kryteria oceny i nagrody:

 • oceny rozwiązywanych zadań dokonuje jury, powołane przez organizatora, według ustalonego kryterium punktowego.

 • o kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.

 • zwycięzcy otrzymują dyplomy i  nagrody rzeczowe.

 • nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w dniu konkursu około godziny 12:00.

 • od decyzji jury nie ma odwołania.

 • wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:

 

Grażyna Lisius

Dorota Puchalska

Danuta Waszak

 

 

 

 


 

 

 

Załącznik 1

 

Karta zgłoszenia na Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla klas 8 szkoły podstawowej i klas 3 gimnazjum

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Nazwa, adres szkoły

Imię i nazwisko ucznia, klasa

Imię i nazwisko opiekuna, adres
e-mailowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK