STRONA GŁÓWNA

 

 

 

 

 

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

 

Zapraszamy Was do udziału w konkursie historycznym dotyczącym uchwalenia Konstytucji 3 maja.

 

Wszystkich uczniów zainteresowanych historią naszej Ojczyzny oraz znaczeniem Konstytucji w życiu narodu i jej wpływem na współczesne życie polityczne, zachęcamy do poszerzania wiedzy i udziału w konkursie. W tym szczególnym okresie chcemy abyście swym licznym udziałem uczcili rocznicę tego wielkiego wydarzenia historycznego.

 

 

 

Zasady przesyłania odpowiedzi:

1. Skopiuj KARTĘ KONKURSOWĄ.

2. W ramce wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę.

3. W odpowiedzi do zadania  od 1 do 15 zaznamy tylko jedną literę oznaczającą wybraną literę.

4. Odpowiedzi do kolejnych zadań (od 16 do 19) wpisujemy w odpowiednie pola w kolumnie po prawej stronie karty.

5. Gdy nie możesz wydrukować karty, proszę wpisywać odpowiedzi na kartce.

Na przykład:
 22-a, co oznacza, że gdyby było pytanie 22, to według Ciebie poprawna odpowiedź znajduje się w punkcie a.

 

6. Następnie skopiowaną (np. sfotografowaną) kartę prześlij na adres: a.wojcik@sp77.edu.gdansk.pl

7. Termin przesłania odpowiedzi – 4 maja (poniedziałek).

 

 

Nauczyciele historii

 

 PYTANIA KONKURSOWE

 KARTA KONKURSOWA

 

 


 

 

 

 

V WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY „LOGICZNA MATEMATYKA"

 

V WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY "RYŚ"

 

SZKOLNY KONKURS "RATUJ JĘZYK"

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

V Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka”

 

UWAGA!  ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA KONKURSU Z 10:00 NA 12:00

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Wojewódzkim Konkursie Matematycznym "Logiczna Matematyka". Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Gdańskiego Kuratora Oświaty.

Termin konkursu: 27.02.2020 r. godz. 12:00

Termin zgłoszeń upływa 20 lutego 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania z regulaminem naszego konkursu.

 

 

 

 


 

 

V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Ryś"

 

Podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Ryś" dla klas 6-8 Szkoły Podstawowej. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Kuratorium w Gdańsku. Tematem przewodnim naszego konkursu jest  "Woda - źródłem życia".
Termin konkursu: 18 marca 2020 roku, o godzinie 10:00.
Termin zgłoszeń upływa 29 lutego 2020 roku.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem naszego konkursu.


 


 

 

Regulamin V Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Ryś”

 

 

I.                    Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku.

 

 

II.                  Założenia organizacyjne:

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych. Każda szkoła po przeprowadzeniu etapu szkolno - rejonowego zgłasza po dwie osoby reprezentujące daną szkołę.

 

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest „Woda – źródłem życia”.

 

 1. Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował treści z podstawy  programowej dotyczącej wody z biologii, geografii, chemii, fizyki.

 2. Zasady racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wody.

 3. Cykl hydrologiczny i bilans wodny.

 4. Główne zanieczyszczenia chemiczne wód i ich źródła.

 5. Skutki ingerencji człowieka w bilans wodny.

 6. Eutrofizacja wód.

 7. Zmiany stanów skupienia wody.

 8. Zwierzęta wodne jako organizmy wskaźnikowe (metoda Baura).

 9. Rodzaje wód naturalnych.

 10. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami.

 11. Wskaźniki zanieczyszczeń wód:

a)      fizykochemiczne

b)      biologiczne.

 

 

III.                Cele konkursu:

 

• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów,

• kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy przyrodniczej, w tym o charakterze interdyscyplinarnym,

• kształtowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy przyrodniczej w praktycznym działaniu,

• stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa,

• promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,

• współpraca nauczycieli różnych przedmiotów przyrodniczych nad podniesieniem efektów nauczania przyrody,

wzmacnianie postawy szacunku dla przyrody, w szczególności dbałości o zasoby wodne,

wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej do rozwiązywania problemów,

popularyzowanie wiedzy, promującej działania na rzecz edukacji zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej,

podniesienie świadomości na temat roli wody w życiu każdego człowieka,

kształtowanie zachować i postaw proekologicznych,

rozwijanie i utrwalanie wiedzy o odpowiedzialnym korzystaniu z wody,

rozwijanie wiedzy o problemach związanych z zanieczyszczeniem wód.

 

 

IV.               Zgłoszenie szkoły do konkursu:

 

Konkurs odbywa się w trzech  etapach:

 

a)      etap klasowyeliminacje klasowe organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe do 31 stycznia  2020 r. i typują dwóch uczniów - reprezentantów klasy do etapu szkolno-rejonowego.

b)      etap szkolno-rejonowy - eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe do 21 lutego 2020r. i typują dwóch uczniów - reprezentantów szkoły.

c)       etap wojewódzki: 18 marca 2020 r. o godzinie 10:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

 

Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać drogą e-mailową na adres: dorota.puchalska75@wp.pl do dnia 29 lutego 2020 r. W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres szkoły, dane uczniów zgłoszonych do konkursu, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów oraz kontakt e-mailowy do opiekuna uczniów (załącznik 1).

 

Koordynatorem konkursu jest Dorota Puchalska. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres dorota.puchalska75@wp.pl, w temacie wiadomości podając V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Ryś’.

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoły.

 

Warunkiem uczestnictwa uczniów w konkursie jest obecność nauczyciela, który pełni funkcję opiekuna.

 

 

V.                Czas trwania konkursu:

 

Czas trwania konkursu będzie wynosić 70 minut.

 

W czasie trwania konkursu nie wolno  używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  (telefon komórkowy, tablet).

Każdy uczeń powinien mieć ze sobą długopis, linijkę, kalkulator, ołówek.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.

Opiekunowie (nauczyciele) konkursu są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze pomiędzy szkołami oraz w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

VI.             Proponowana literatura:

 

Podręczniki do biologii, geografii, chemii, fizyki  dla klas 5-8 SP.

 

G. Łabno „Ekologia”, ilustrowana encyklopedia, wyd. Europa

E. Pyłka-Gutowska „ Ekologia z ochroną środowiska”, Warszawa, 1996, Wydawnictwo Oświata

A. Kalinowska „Ekologia – wybór przyszłości”, Warszawa, Editions Spotkania.

 

 

VII.          Dane osobowe – obowiązek informacyjny

 

1.       Przetwarzanie danych odbywać się będzie na zasadach, przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE – RODO.

2.       Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku ul. Orłowska 13, 80-347 , tel. 58 556-29-00, sekretariat_sp77@op.pl, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły SP nr 77 w Gdańsku.

3.       Inspektor Ochrony Danych Osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim za pośrednictwem adresu email: iodsp77gda@wp.pl

4.       Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla klas 8 szkoły podstawowej  oraz klas 3 gimnazjum na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

5.       Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału ucznia  w konkursie.

6.       Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa ucznia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, jego podpis, imię i nazwisko szkolnego opiekuna, jego podpis, telefon oraz email opiekuna,  nazwa i  adres szkoły, z której uczeń przystępuje do konkursu. 

7.       Dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom z zewnątrz za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

8.       Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie IV  lub do czasu cofnięcia zgody.

9.       Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:

 

a)      dostępu do swoich danych - na podstawie art.15 – RODO

b)      sprostowania swoich danych osobowych- na podstawie art.16 – RODO

c)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych- na podstawie art.18 – RODO

 

 

10.   W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody.

11.   Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

12.   Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zaumatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Organizatorzy:

 

Katarzyna Ekowska

Bożena Orłowska

Dorota Puchalska

Danuta Waszak

 

 


 

 

 

Załącznik 1

 

Karta zgłoszenia na V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Ryś” dla klas V-VIII szkoły    podstawowej

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Nazwa, adres szkoły

Imię i nazwisko ucznia, klasa

Imię i nazwisko opiekuna, adres e-mailowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

Załącznik 2

 

 

 

 

V WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY „Ryś” DLA KLAS V- VIII  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

GDAŃSK 2019

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA
KONKURSU

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna ustawowego ..............................................................................................................................................

 

Imię i nazwisko ucznia  ..........................................................................................................................................................................

 

Klasa   .........................................................................................................................................................................................................

 

Nazwa i adres szkoły   ............................................................................................................................................................................

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w V Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym „Ryś”  dla klas V- VIII  szkoły podstawowej, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 77  w Gdańsku.

Znam i akceptuję zapisy regulaminu w/w konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych imię, nazwisko, podpis oraz danych osobowych  uczestnika konkursu zawartych w zgłoszeniu  w związku z jego udziałem w konkursie.

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 77  w Gdańsku danych osobowych (imię/nazwisko), oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna w konkursie, a także jej/jego wizerunku.

 

 

 

 

 

 

 

miejscowość, data

 

czytelny podpis, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

 

 


 

Załącznik 3

 

 

 


O
ŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/OSOBY PRZYGOTOWUJĄCEJ UCZESTNIKA KONKURSU

 

 

 

Imię i nazwisko

 

 

 

Znam i akceptuję zapisy regulaminu V Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Ryś”  dla klas V-VIII szkoły podstawowej  organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 77 w Gdańsku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w konkursie.

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej, Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku moich danych osobowych (imię/nazwisko) oraz mojego wizerunku w razie, gdyby mój uczeń znalazł się w gronie Laureatów tego konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miejscowość, data

 

czytelny podpis, imię i nazwisko

 

 

 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

 

 

 

 


 

 


Z poważaniem
Dorota Puchalska
koordynator V Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego "Ryś"
Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Terminy Wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu

Termin eliminacji

I stopień
(szkolny)
II stopień
(rejonowy)
III stopień
(wojewódzki)
1. Język polski 18.10.2019 r. 06.12.2019 r.
godz.14:00
07.02.2020 r.
godz.12:00
2. Język angielski 15.10.2019 r. 26.11.2019 r.
godz.14:00
13.02.2020 r.
godz.12:00
3. Język niemiecki 23.10.2019 r. 05.12.2019 r.
godz.14:00
17.02.2020 r.
godz.12:00
4. Historia 25.10.2019 r. 10.01.2020 r.
godz.14:00
21.02.2020 r.
godz.12:00
5. Biologia 22.10.2019 r. 12.12.2019 r.
godz.14:00
06.02.2020 r.
godz.12:00
6. Geografia 21.10.2019 r. 19.12.2019 r.
godz.14:00
31.01.2020 r.
godz.12:00
7. Matematyka 17.10.2019 r. 04.12.2019 r.
godz.14:00
11.02.2020 r.
godz.12:00
8. Fizyka 16.10.2019 r. 25.11.2019 r.
godz.14:00
12.02.2020 r.
godz.12:00
9. Chemia 05.11.2019 r. 07.01.2020 r.
godz.14:00
25.02.2020 r.
godz.12:00
10. Informatyka 07.11.2019 r. 09.01.2020 r.
godz.14:00
27.02.2020 r.
godz.12:00

 

 


 

 

       Bitki_literackie

 

Uczniowie klasy Va podjęli nie lada wyzwanie! 

Ich projekt Bitki_literackie bierze udział w ogólnopolskim konkursie #cojaczytam organizowanym przez Fundację Nowoczesna Polska. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa w mediach społecznościowych. 


ZAPRASZAMY do wspierania ich kampanii czytelniczej, poprzez:

- oglądanie i udostępnianie publikowanych co tydzień filmików na Facebooku i Instagramie

- kibicowanie jednej z drużyn - Chłopakom lub Dziewczynom w bitwie na cytaty

- podjęcie wyzwania i zamieszczenie w komentarzach własnego filmiku lub zdjęcia, w którym pokażecie, co aktualnie czytacie (koniecznie z #wolnelektury, #cojaczytam)


Wśród osób aktywnie wspierających Bitki_literackie rozlosujemy NAGRODY!


Im więcej osób udostępni i polubi ich stronę na Facebooku i Instagramie, tym większa szansa na wygraną:)

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY W CZYTANIE!!!

 

 


 

BIOLOGICZNY KONKURS KURATORYJNY

IV WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

IV WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY "RYŚ"

 

 

 

 

 

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie dla dzieci 6-letnich "Jestem bezpieczny na ulicy"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie dla dzieci 6-letnich "Jestem bezpieczny na ulicy" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 77 w Gdańsku pod patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli.
 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem turnieju.
 

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku należy przesyłać pocztą w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 77 ul. Orłowska 13, 80-347 Gdańsk lub drogą e-mailową na adres: sekretariat_sp77@op.pl.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 

 


 

 

 

IV Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka”

 

WYNIKI IV KONKURSU MATEMATYCZNEGO  "LOGICZNA MATEMATYKA"

 

WYNIKI

LISTA NAGRODZONYCH

ZDJĘCIA

 

 

REGULAMIN

 

1.      Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku.

 

2.      Założenia organizacyjne:

•   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych.

•   Każda szkoła po przeprowadzeniu etapu szkolnego zgłasza po 3 osoby składające się z uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej.

 

3.      Cele konkursu:

•   Promowanie logicznego myślenia, wnioskowania i dedukowania.

•   Rozwijanie umiejętności rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych.

•   Promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie.

•   Szansa na konfrontację swoich możliwości z możliwościami innych uczniów.

 

4.      Zgłoszenie szkoły do konkursu:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie 3 – osobowej reprezentacji z danej szkoły składającej się z uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej po wcześniejszym przeprowadzeniu etapu szkolnego. Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać drogą mailową na adres: k.dabrowska@sp77.edu.gdansk.pl  do dnia 15 lutego 2019 roku. W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres szkoły, dane uczniów zgłoszonych do konkursu, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów oraz kontakt e-mailowy do opiekuna – Karta Zgłoszenia (Załącznik 1).

 

Rodzice uczniów, którzy mają przystąpić do konkursu zobowiązani są do wypełnienia Zgody na udział dziecka w konkursie (Załącznik 2). Zgody na udział dziecka w konkursie powinny zostać dostarczone do organizatora najpóźniej w dniu konkursu.

 

Zgodnie z klauzulą informacyjną, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) (Załącznik 3), każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku (www.zkpig7.pl) oraz na portalu Facebook informacji o laureatach.

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.

 

5.      Termin przeprowadzenia konkursu:

Zadania do etapu szkolnego zostaną wysłane do szkół 1 lutego. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka” odbędzie się 4 marca 2019 roku o godzinie 10:00. Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 77 przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

 

6.      Przebieg konkursu:

•   Czas trwania konkursu będzie wynosić 60 minut.

•   W czasie konkursu nie wolno używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefon komórkowy, tablet).

•   Każdy uczeń powinien mieć ze sobą długopis, ołówek i linijkę.

•   Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

•   Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.

•   Opiekunowie zespołów (nauczyciele) odpowiedzialni są za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  w drodze pomiędzy szkołami oraz w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

 

7.      Kryteria oceny i nagrody:

•   Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury, powołane przez organizatora, według ustalonego kryterium punktowego.

•   O kolejności miejsc decydować będzie liczba zdobytych punktów.

•   Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

•   Nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w dniu konkursu około godziny 12:30.

•   Od decyzji jury nie ma odwołania.

•   Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

 

8.      Proponowana literatura:

•   L. Bogusz, P. Zarzycki, J. Zieliński: „Łamigłówki matematyczne” tom I, II, GWO

•   A. Żurek, P. Jędrzejewicz: „Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej”, GWO

•   Z. Nowak: „Po rozum do głowy. Wesoła logika”

•   Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki: „Koło matematyczne w szkole podstawowej”

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy:

Jolanta Dajuk

Katarzyna Ekowska

Katarzyna Dąbrowska

Sylwia Zoltan

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

 


 

 

Regulamin  Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla klas 8 szkoły podstawowej 
i klas 3 gimnazjum.

 

I   Organizator konkursu:

 

 Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku.

 

 

II  Założenia organizacyjne:

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3 gimnazjum.

 

Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował treści z podstawy  programowej z biologii w klasach 8 SP i klasie 3 gimnazjum oraz teksty dwóch  artykułów:

Krzemińska Agnieszka, Geny w sądzie , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 46  -  49.

Walewski Paweł, Masz zły gen , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 55  -  61.

 

Każda szkoła po przeprowadzeniu etapu szkolnego zgłasza po dwie osoby reprezentujące daną szkołę.

 

 

III   Cele konkursu:

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań biologicznych uczniów,

 • systematyczne zdobywanie wiedzy i wykazywanie zachowań prozdrowotnych,

 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy biologicznej, w tym o charakterze interdyscyplinarnym,

 • kształtowanie postaw tolerancji wobec osób dotkniętych chorobami genetycznymi,

 • kształtowanie postaw unikania czynników mutagennych,

 • stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa,

 • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,

 • współpraca nauczycieli różnych przedmiotów przyrodniczych nad podniesieniem efektów nauczania przyrody,

 • wzmacnianie postawy szacunku dla przyrody, uwrażliwianie na problemy środowiska przyrodniczego,

 • wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej do rozwiązywania problemów,

 • popularyzowanie wiedzy o zdrowiu człowieka.

 

IV   Zgłoszenie szkoły do konkursu:

 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 

a)   etap szkolno-rejonowy:  Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe do 30 listopada 2018 r. i typują dwóch uczniów- reprezentantów szkoły.

 

b)   etap wojewódzki: 13 marca 2019 r. o godzinie 10:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

 

Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać drogą e-mailową na adres:dorota.puchalska75@wp.pl do dnia 30 stycznia  grudnia 2019 r. W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres szkoły, dane uczniów zgłoszonych do konkursu, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów oraz kontakt e-mailowy do opiekuna uczniów (załącznik 1).

 

Koordynatorem konkursu jest Dorota Puchalska. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres

dorota.puchalska75@wp.pl, w temacie wiadomości podając Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla klas 8 SP i klas 3 gimnazjum.

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoły.

 

Warunkiem uczestnictwa uczniów w konkursie jest obecność nauczyciela, który pełni funkcję opiekuna.

 

 

 

V   Czas trwania konkursu:

 

Czas trwania konkursu będzie wynosić 60 minut.

 • W czasie trwania konkursu nie wolno  używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  (telefon komórkowy, tablet).

 • Każdy uczeń powinien mieć ze sobą długopis, linijkę, kalkulator, ołówek.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.

 • Opiekunowie (nauczyciele) konkursu są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze pomiędzy szkołami oraz w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

 

VI   Proponowana literatura:

 

Podręczniki do biologii dla klas 8 SP i klas 3 gimnazjum.

Krzemińska Agnieszka, Geny w sądzie , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 46  -  49.

Walewski Paweł, Masz zły gen , „Niezbędnik inteligenta: Co mamy w genach? – Polityka”, 2014, nr 4, s. 55  -  61.

G. Łabno „Ekologia”, ilustrowana encyklopedia, wyd. Europa.

 

 

 

 

VII   Kryteria oceny i nagrody:

 • oceny rozwiązywanych zadań dokonuje jury, powołane przez organizatora, według ustalonego kryterium punktowego.

 • o kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.

 • zwycięzcy otrzymują dyplomy i  nagrody rzeczowe.

 • nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w dniu konkursu około godziny 12:00.

 • od decyzji jury nie ma odwołania.

 • wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy:

 

Grażyna Lisius

Dorota Puchalska

Danuta Waszak

 

 

 

 


 

 

 

Załącznik 1

 

Karta zgłoszenia na Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla klas 8 szkoły podstawowej i klas 3 gimnazjum

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Nazwa, adres szkoły

Imię i nazwisko ucznia, klasa

Imię i nazwisko opiekuna, adres e-mailowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK

 

 


 

          Gdański Konkurs Plastyczny „Świąteczna Bombka”

 

Dnia 20 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Gdańskiego Konkursu Plastycznego „Świąteczna Bombka” organizowanego przez  Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie oddane prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością.

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Oliwia Watkowska z klasy I B zajęła II miejsce.

 

Iwona Brylowska

 

ZDJĘCIA

 

 

 


 

 

    English Spelling Master

 

Uczniowie klas VI wzięli udział w międzyszkolnym konkursie z języka angielskiego English Spelling Master. Pomimo licznej konkurencji nasza uczennica

Monika Gibas z 6a zdobyła II miejsce, a

Ola Rakowska i Eryk Celmer otrzymali wyróżnienia.

Gratulujemy!!!

ZDJĘCIA

 


 

         "100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości pamiętam i ja"

 

 

21.11.2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu  Gdańskiego został rozstrzygnięty konkurs "100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości pamiętam i ja" organizowany przez Stowarzyszenie Młodzi dla Polski Trójmiasto.

 

Uczennice naszej szkoły zajęły :

l miejsce Katarzyna Krynicka   kl. IVb w kategorii klas.lV - Vlll

ll miejsce Julia Lenartowicz kl. Vb w kategorii klas lV - Vlll

lll miejsce Carmen Perzyna kl. IIIa w kategorii klas l-lll

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Lenartowicz

Renata Gohra

 

ZDJĘCIA

 


 

          Mój przyjaciel - Miś

 

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w świetlicy został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Mój przyjaciel - Miś".

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce

- Juliusz Łosiński kl. Ia

- Marta Klimaszewska kl. IIb

- Helena Bujak kl. IIa

II miejsce

- Antonina Retlikowska kl. Ia

- Sylwester Kliszewski kl. IIb

- Carmen Perzyna kl. IIIa

III miejsce

- Antonina Zduńczuk kl. Ib

- Maja Kwiatkowska kl. Ia

- Katarzyna Krynicka kl. IVb

Wszystkim uczniom dziękujemy za wykonanie pięknych prac. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

         Wychowawcy świetlicy

 

ZDJĘCIA   

 


 

 

    Szkolny konkurs plastyczny „Barwy Ojczyste”

 

 

Dnia 14 listopada w naszej szkole odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Barwy Ojczyste”

Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością.

Komisja konkursowa nagrodziła prace następujących uczestników konkursu:

I miejsce: Zofia Kliz

II miejsce: Helena Radecka

III miejsce: Liwia Sowirka

 

Wyróżnienia:

Łucja Relitkowska

Blanka Lis

Antonia Zduńczuk

Carmen Perzyna

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy uczniom biorącym udział w konkursie  za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę.

 

ZDJĘCIA   

 


 

Podobny obraz       Szkolny Konkurs Plastyczny „ Barwy Ojczyste”

 

 

W celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy zaprosić uczniów z klas 0-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod nazwą „Barwy Ojczyste”.

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 77

ul. Orłowska 13 w Gdańsku

Koordynatorzy konkursu: Ewelina Kujawska i Dorota Wiśniewska

Celem konkursu jest:

·         rozbudzanie szacunku i kształtowanie właściwej postawy wobec symboli narodowych,

·         rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni plastycznej dzieci,

·         rozwijanie sprawności manualnej i zdolności plastycznych,

·         promowanie twórczości dziecięcej.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 – III szkoły podstawowej.

Format pracy i technika wykonania:

Uczestnicy mają za zadanie wykonać jedną pracę plastyczną.

Praca plastyczna - format A4 lub A3.

Uczniowie mogą wykonać pracę plastyczną dowolną techniką.

Może to być rysunek, malunek, wycinanka, wydzieranka lub kolaż (z wyłączeniem technik wykorzystujących materiały sypkie np. kasze, zboża).

Przebieg konkursu:

Prace muszą być wykonane indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych) oraz samodzielnie (bez udziału osób dorosłych).

Prace zgłoszone do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich innych osób.

Każda praca musi zostać podpisana na odwrocie- imię, nazwisko i klasa.

Termin składania prac: do 07.11.2018 r. Prace należy składać  do sali 116 lub 118.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada 2018r.

Prace oceniane będą pod względem pomysłowości, trwałości i estetyki ich wykonania oraz zgodności z tematem.

Prace wykonane na konkurs oceniać będzie jury wyłonione spośród nauczycieli SP 77 w Gdańsku.

Decyzja Jury jest ostateczna, nie będzie możliwości odwołania się od niej.

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Postanowienia końcowe:

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy, opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych szkoły, Facebooku.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu; odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

 


 

 ,,Feynmanki" dla uczniów klas IV - VIII


Feynmanki to konkurs inspirowany Richardem Feynmanem – tak jak on, my też wierzymy, że nauka powinna opierać się na kreatywności, ciekawości i pasji!
Konkurs kierowany jest do dzieci z klas IV-VI (grupa Lorenz) i VII-VIII (grupa Enigma) z całej Polski.
linki:
http://feynmanki.pl/o-konkursie/


Przebieg konkursu:Rozgrzewka (1.10-7.12):

Zaczynając od 1.10.2018, co tydzień będziemy publikować zadania rozgrzewkowe. Zadania będą mieć formę szyfru do rozwiązania. Szyfry można rozwiązywać samemu w domu, ale także zaproponować nauczycielom włączenie ich do zajęć matematyki czy kółka matematycznego. Rozwiązania należy przesyłać w ciągu 12 dni od publikacji za pomocą formularza. Po tym czasie, spośród autorów poprawnych odpowiedzi będziemy losować trzy osoby, które otrzymają upominki ufundowane przez sponsorów. Więcej szczegółów na temat rozgrzewki tutaj.

Kwalifikacje (26.11-21.12):

Twoim zadaniem w trakcie kwalifikacji będzie przygotowanie filmu, w którym własnymi słowami wyjaśnisz i wytłumaczysz wybrane zjawisko, zasadę działania urządzenia, prawa fizycznego czy jakiejś innej ciekawej rzeczy. Ich celem jest jak najlepsze przygotowanie do finału i wyłonienie finalistów. W filmie możesz opowiedzieć o czymś co jest Twoja prawdziwą pasją i podzielić się nią z innymi. Możesz oczywiście wspomagać się rysunkami, zdjęciami i planami. W terminie bliższym rozpoczęcia kwalifikacji podamy więcej szczegółów i opublikujemy przykładową odpowiedź kwalifikacyjną przygotowaną przez jednego z organizatorów. Kwalifikacje rozpoczną się 26.11.2018 i potrwają dwa tygodnie do 21.12.2018. Wyniki i lista finalistów zostaną ogłoszone do 11.01.2018.

Finał (2.03):

Tutaj zmierzysz się z wyjątkowym wyzwaniem. Przygotuj eksperyment, który będziesz mógł przedstawić na audytorium (eksplozje i otwarty ogień niestety odpadają) i go wyjaśnić. Eksperyment wybierzesz sam, zaskocz nas i pozostałych uczestników! Najważniejsza w tym zadaniu jest umiejętność zrozumienia i wytłumaczenia eksperymentu. Dlaczego właśnie tak przebiega? Jakie mechanizmy wchodzą w grę i jak między sobą oddziałują? Czego możemy się z tego eksperymentu nauczyć? Zaraź swoją wiedzą i pasją pozostałych uczestników. Będziesz mógł poczuć się jak Feynman, kiedy pokażesz fascynujące zagadnienie, a później o nim podyskutujesz z innymi finalistami. Oprócz tego zmierzysz się z kilkoma trudniejszymi szyframi. Czekamy na Ciebie!

Formularz do wypełnienia przez uczniów:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3sD16C6Sc-vlCE6w6WqhB6Y9P6IACj_rRY46sHV4fkoo-sQ/viewform

Pierwsza rozgrzewka:
http://feynmanki.pl/wp-content/uploads/2018/10/Soczewki-Lorenz-poprawione.jpg klasy 4-6
http://feynmanki.pl/wp-content/uploads/2018/10/Soczewki-Enigma-poprawione.jpg klasy 7-8

 


Terminy konkursów kuratoryjnych

GIMNAZJUM

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 


 

   III Wojewódzki Konkurs Cichego Czytania ze Zrozumieniem

 

17 maja odbył się III Wojewódzki Konkurs Cichego Czytania ze Zrozumieniem dla klas ll w Szkole Podstawowej nr 86 im. prof. J. Sampa. Naszą szkołę po pierwszym etapie reprezentowali


Patryk Burek
oraz Kacper Niezgoda.

 

Gratulujemy uczestnictwa w finałach.

ZDJĘCIA 

 

 

 


 

       Brawo Rafał!

 

Serdecznie gratulujemy Rafałowi Tarkowskiemu z klasy Ib wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno - Technicznym „Barwy ojczyste”.

Życzymy dalszych sukcesów!

 

ZDJĘCIA 

 


 

Wewnątrzszkolny  konkurs Wiedzy o Wodzie  „Morskie opowieści”

 

 

 

11 kwietnia odbędzie się wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Wodzie "Morskie Opowieści" dla klas 7 Szkoły Podstawowej oraz klas 2 i 3 gimnazjum. Instytutucją, która sfinansowała w całości ten projekt jest Fundusz Młodzieżowy Stowarzyszenia Morena.

  

Grażyna Lisius

Dorota Puchalska

Danuta Waszak

 REGULAMIN

 


 

 

 

III Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Ryś”

 

22 marca w naszej szkole odbył się III Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Ryś” " pod patronatem Gdańskiego Kuratorium Oświaty  w Gdańsku. Do konkursu przystąpiło 20 uczniów z 9  gdańskich szkół oraz z  jednej szkoły,  z Sopotu. Test rozpoczął się o godz. 10:00 i trwał 60 minut. Podczas pisania prac przez uczniów, opiekunowie zostali zaproszeni do biblioteki na słodki poczęstunek.

 

Zwycięzcami konkursu okazali się:

 

I miejsce – Kamil Smolarski (SP nr 46)

II miejsce – Zuzanna Szmidtke (SP 50)

III miejsce – Marcel Urasiński  (SP 80 )

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy laureata oraz nagrody, pozostali uczestnicy dyplomy za udział  w konkursie oraz nagrody pocieszenia.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu konkursu: sponsorom Dyrekcji Kina Helios w ,,Alfa Centrum’’, instytucjom patronującym.

Dziękujemy wszystkim uczniom  za uczestnictwo i gratulujemy zdobytych wyników.

                                                                                                                             

 Organizatorzy:

 

 Katarzyna Ekowska

 Grażyna Lisius

 Dorota Puchalska

    Danuta Waszak

 

ZDJĘCIA 

 


 

Logiczna matematyka

 

19 marca w naszej szkole odbył się III Wojewódzki Konkurs "Logiczna matematyka" pod patronatem Gdańskiego Kuratorium Oświaty oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. W zmaganiach logiczno-matematycznych wzięło udział 13 szkół. Każdą z nich reprezentowało 3 uczniów. Test rozpoczął się o godz. 10:00 i trwał 60 minut. Po nim uczniowie wraz z opiekunami zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a komisja konkursowa przystąpiła do sprawdzania prac.

 

Zwycięzcami konkursu okazali się:

I miejsce – Marysia Aleksejew (SP nr 77)

II miejsce – Krzysztof Świrydczuk (SP 85)

III miejsce – Tymon Jezionek (SP 43) i Szymon Lewicki (SP 19)

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy laureata oraz nagrody, pozostali uczestnicy dyplomy za udział  w konkursie oraz nagrody pocieszenia.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu konkursu: rodzicom (za przygotowanie słodkich wypieków), sponsorom Dyrekcji Kina Helios w ,,Alfa Centrum’’, Pani Annie Gloger, Państwu Aleksandrze Jankowskiej i Michałowi Kucharskiemu oraz Pani Bogumile Jarmuszczak i instytucjom patronującym.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i gratulujemy zdobytych wyników

Szykujemy się już do kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

 

Organizatorzy:

Katarzyna Ekowska

Janina Zapolnik

Jolanta Dajuk

 

ZDJĘCIA 

ZADANIA 

 


 

„Jestem bezpieczny na ulicy”

 

 

23 lutego  w naszej szkole odbył się  po raz drugi Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pod hasłem „Jestem bezpieczny na ulicy”. Turniej objęty jest   patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz Centrum Edukacji Nauczycieli. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie edukacji na temat bezpieczeństwa.

 

W turnieju wzięło udział 7 trzyosobowych drużyn:

drużyna z Przedszkola nr 49- I miejsce

drużyna z Przedszkola nr 88- II miejsce

drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 79 – III miejsce

drużyna z Przedszkola nr 57

drużyna z Przedszkola 60

drużyna z Przedszkola nr 64

drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 77

 

Dzieci  miały do wykonania różnorodne zadania: odpowiadały na pytania  dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rozwiązywały zagadki.  Ponadto zadaniem uczestników  było wskazanie,   jak zachowają się i kogo zawiadomią w różnych niebezpiecznych sytuacjach, dobieranie  numerów  alarmowych  do odpowiednich pojazdów oraz  układanie z puzzli znaków drogowych.  Podczas zabaw ruchowych  należało pokazać  jak prawidłowo przejść przez jezdnię.

 

Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na zadawane pytania, wiedziały jak zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach, szczególnie, gdy nie ma w pobliżu osób dorosłych. Znakomicie poradziły sobie ze znajomością numerów alarmowych.

Przedszkolaki biorące udział w turnieju posiadały bardzo duża wiedzę dotycząca bezpieczeństwa na drogach.  

Nad  prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: przedstawicieli straży miejskiej. Atmosfera turnieju,  podobnie jak w roku ubiegłym  była pełna emocji i dostarczyła wszystkim pozytywnej energii.

W nagrodę wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i atrakcyjne nagrody.

To był miły, pełen niezapomnianych wrażeń dzień, który pozostanie w naszej pamięci na długo.

 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i gratulujemy zdobytych wyników.

 

Serdecznie dziękujmy za wsparcie w postaci nagród Straży Miejskiej w Gdańsku i Dyrekcji kina „Helios” w CH „Alfa”.

 

 

ZDJĘCIA

 

 


 

 

Bałwanek

 

W ubiegłym tygodniu w świetlicy został rozstrzygnięty konkurs pt. "Bałwanek". Laureatami zostali: Maja Malec kl.0, Liwia Sowirka kl.1b, Maja Mischke kl.2a, Kasia Krynicka kl.3b
Wyróżnione zostały prace: Mai Nowopolskiej z kl.1b, Marty Klimaszewskiej z kl.1b, Helenki Bujak z kl.1a oraz Oliwiera Andryszewskiego z kl.1b 
Gratulujemy!

 

 


 

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU WIEDZY DLA DZIECI 6 - LETNICH

„JESTEM BEZPIECZNY NA ULICY"

 

Organizator turnieju:

Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 77 pod patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Osoby odpowiedzialne za turniej: Agnieszka Kowalczyk i Ewelina Stępińska.

 

Cele turnieju:

1.  Upowszechnienie edukacji na temat bezpieczeństwa.

2.  Kształtowanie pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa.

3.  Przybliżenie dzieciom przepisów z znaków obowiązujących w ruchu drogowym.

4.  Dostarczanie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

5.  Sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania  się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach.

6.  Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.

 

Cele operacyjne:

•  wykazanie się wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa;

•  zastosowanie w zabawie zdobyte informacje z zakresu znajomości ruchu drogowego;

•  wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia;

•  potrafi rozwiązywać zagadki i krzyżówki, rozumie ich sens;

•  rozumie konieczność bezpiecznego poruszania się po drogach;

•  zna numery alarmowe i wie, kiedy można z nich skorzystać;

•  wykazuj e umiejętność współpracy i współdziałania w zespole.

     

Uczestnicy konkursu:

Turniej przeznaczony jest dla dzieci 6-letnich z województwa pomorskiego. Z każdego przedszkola/oddziału przedszkolnego zgłaszana jest 3 osobowa drużyna.

 

Zgłoszenia:

Udział w turnieju należy zgłaszać poprzez wysłanie karty zgłoszeniowej (załącznik) do 16.02.2018r. na adres e-mailowy sekretariat_sp77@op.pl lub pocztą na adres:

ul. Orłowska 13

80-347 Gdańsk

 

Przebieg turnieju:

Termin turnieju: 23 lutego 2018 r. o godzinie 9:00.

Turniej wiedzy na temat bezpieczeństwa przeprowadzony będzie w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku. Skład komisji konkursowej tworzą osoby powołane ze Straży Miejskiej w Gdańsku, które na podstawie osiągniętych wyników wyłonią zwycięzców.

Uczestnik przystępując do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb tego turnieju.

 

Nagrody: Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie turnieju nastąpi 23 lutego 2018 roku i opublikowane będzie na stronach Organizatora.

Wszyscy uczestnicy otrzymają podziękowania i dyplomy za udział.

 

 ZAŁĄCZNIK

 


 

 

Regulamin III Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego „Ryś”

 

 

I.                   Organizator konkursu:

 Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku.

 

II.                Założenia organizacyjne:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Każda szkoła po przeprowadzeniu etapu szkolnego zgłasza po dwie osoby reprezentujące daną szkołę.

 

III.           Cele konkursu:

 

•  rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów,

•  kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy przyrodniczej, w tym o charakterze interdyscyplinarnym,

•  kształtowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy przyrodniczej w praktycznym działaniu,

•   stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa,

•  promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,

•  współpraca nauczycieli różnych przedmiotów przyrodniczych nad podniesieniem efektów nauczania przyrody,

•  wzmacnianie postawy szacunku dla przyrody,

•  wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej do rozwiązywania problemów,

•  popularyzowanie wiedzy o zdrowiu człowieka.

 

 

IV.             Zgłoszenie szkoły do konkursu:

 

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 

a)      etap szkolno-rejonowy:  Eliminacje szkolne organizują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe do 20.02 2018 r. i typują dwóch uczniów- reprezentantów szkoły.

 

b)      etap wojewódzki: 22 marca o godzinie 10:00, na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

 

Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać drogą e-mailową na adres:dorota.puchalska75@wp.pl do dnia 28 lutego 2018 r. W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres szkoły, dane uczniów zgłoszonych do konkursu, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów oraz kontakt e-mailowy do opiekuna uczniów (załącznik 1).

 

Koordynatorem konkursu jest Dorota Puchalska. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres

dorota.puchalska75@wp.pl, w temacie wiadomości podając Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy „Ryś’.

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoły.

 

Warunkiem uczestnictwa uczniów w konkursie jest obecność nauczyciela, który pełni funkcję opiekuna.

 

 

V.                Czas trwania konkursu:

 

Czas trwania konkursu będzie wynosić 60 minut.

•  W czasie trwania konkursu nie wolno  używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych  (telefon komórkowy, tablet).

•  Każdy uczeń powinien mieć ze sobą długopis, linijkę, kalkulator, ołówek.

•  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.

•  Opiekunowie (nauczyciele) konkursu są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze pomiędzy szkołami oraz w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

VI.             Proponowana literatura:

 

Podręczniki do przyrody dla klas IV-VI

Atlas przyrodniczy dla szkoły podstawowej, wydawnictwo Nowa Era

 

 

VII.          Kryteria oceny i nagrody:

•  oceny rozwiązywanych zadań dokonuje jury, powołane przez organizatora, według ustalonego kryterium punktowego.

•  o kolejności miejsc będzie decydować liczba zdobytych punktów.

•  zwycięzcy otrzymują dyplomy i  nagrody rzeczowe.

•  nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w dniu konkursu około godziny 12:00.

•  od decyzji jury nie ma odwołania.

•  wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

  

 

Organizatorzy:

 

Katarzyna Ekowska

Grażyna Lisius

Dorota Puchalska

Danuta Waszak

 ZAŁĄCZNIK

 

 


 

 

 

III Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka”

REGULAMIN

 

1.      Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku.

 

2.      Założenia organizacyjne:

•  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych.

Każda szkoła po przeprowadzeniu etapu szkolnego zgłasza 3 – osobą reprezentację składającą się  z uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej.

 

3.      Cele konkursu:

•  Promowanie logicznego myślenia, wnioskowania i dedukowania.

•  Rozwijanie umiejętności rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych.

•  Promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie.

•  Szansa na konfrontację swoich możliwości z możliwościami innych uczniów.

 

4.      Zgłoszenie szkoły do konkursu:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie 3 – osobowej reprezentacji z danej szkoły składającej się z uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej po wcześniejszym przeprowadzeniu etapu szkolnego. Informację   o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać drogą mailową na adres: katarzyna-ekowska@wp.pl do dnia 26 lutego 2018 roku. W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres szkoły, dane uczniów zgłoszonych do konkursu, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów oraz kontakt e-mailowy do opiekuna – Karta Zgłoszenia (załącznik 1).

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.

 

5.      Termin przeprowadzenia konkursu:

Zadania do etapu szkolnego zostaną wysłane do szkół 5 lutego. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka” odbędzie się 19 marca 2018 roku o godzinie 10:00. Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 77 przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

 

6.      Przebieg konkursu:

•  Czas trwania konkursu będzie wynosić 60 minut.

•  W czasie konkursu nie wolno używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefon komórkowy, tablet).

•  Każdy uczeń powinien mieć ze sobą długopis, ołówek i linijkę.

•  Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

•  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.

•  Opiekunowie zespołów (nauczyciele) odpowiedzialni są za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze pomiędzy szkołami oraz w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

 

7.      Kryteria oceny i nagrody:

•  Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury, powołane przez organizatora, według ustalonego kryterium punktowego.

•  O kolejności miejsc decydować będzie liczba zdobytych punktów.

•  Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

•  Nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w dniu konkursu około godziny 11:30.

•  Od decyzji jury nie ma odwołania.

•  Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

 

8.      Proponowana literatura:

•  L. Bogusz, P. Zarzycki, J. Zieliński: „Łamigłówki matematyczne” tom I, II, GWO

•  A. Żurek, P. Jędrzejewicz: „Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej”, GWO

•  Z. Nowak: „Po rozum do głowy. Wesoła logika”

•  Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki: „Koło matematyczne w szkole podstawowej”

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy:

Jolanta Dajuk

Katarzyna Ekowska

Janina Zapolnik

 ZAŁĄCZNIK

 


 

 

„Świąteczna bombka” 

 

 

 

 

12 grudnia 2017 r. został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs pt.: „Świąteczna bombka”  organizowany przez świetlicę szkolną. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III.

Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym wykonaniu przestrzennej bombki choinkowej dowolną techniką.

 

Laureatami konkursu zostali:

I Oliwier Stryczyński III B SP 76

II Maciej Żywek I A SP 77

III Rafał Okrój III C SP 89

 

Wyróżnienie otrzymali:

- Radosław Rojek SP 89

- Michał Krakowiak SP 89

- Marcelina Kuśnierz SP 89

- Nikola Szok SP 89

- Róża Nadratowska SP 89

- Saskia Wojdylak SP 76

- Aleksandra Curyłło SP 77

- Daria Woźniak SP 77

- Sebastian Torbicki SP 77

- Miłosz Wiński SP 77

           

Dziękujemy wszystkim uczniom za wykonanie pięknych prac, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.


Maria Grabowska
Anna Lenartowicz
Aneta Szymańska- Kuświk
Maciej Danowski

 

 


 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,ŚWIĄTECZNA BOMBKA”


 


 

1.    Organizator konkursu:                         

Szkoła Podstawowa nr 77
ul. Orłowska 13
80-347 Gdańsk
tel: (58) 556-29-00;

mail: maria.16@wp.pl

 


2.Cel konkursu:

-rozwijanie wyobraźni plastycznej;
-kształtowanie wartości estetycznych;
-doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi;
-uwrażliwienie na aktywne sposoby spędzania czasu wolnego;
-nawiązanie współpracy między szkołami i wymiana doświadczeń.


3.Adresaci konkursu:

Uczniowie klas 0-III


4.Założenia organizacyjne:

-każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac
-prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
I grupa- klasy 0-I,
II grupa- klasy II-III,
-prace należy wykonać indywidualnie;
-przyjmujemy prace w formacie nie przekraczającym A4 lub A3 wykonane dowolną techniką plastyczną ( z wyłączeniem materiałów sypkich), forma płaska lub przestrzenna;
-każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą :

*imię i nazwisko dziecka,
*wiek dziecka, klasa,
*nazwa, adres placówki,
*imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych (załącznik nr 1).


5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczanie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Nadesłane prace stają się własnością organizatora nie są zwracane uczestnikom konkursu.


6.Terminarz nadsyłania prac :

-termin dostarczania prac upływa 08.12.2017
-prace można dostarczyć osobiście (do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 77 ul Orłowska 13 Gdańsk ) lub drogą pocztową na adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego),
z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny- ŚWIĄTECZNA BOMBKA”.

 

7.Ocena prac i nagrody:

-prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora;
-kryteria oceny:

*kompozycja,
*estetyka pracy,
*pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,
*samodzielność wykonania.


8. Uroczystość wręczenia nagród oraz wystawa prac konkursowych

15.12.2017r. o godzinie 09:00 w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku przy ulicy
 Orłowskiej 13.
-Nauczyciele zwycięskiej placówki zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
-Wszystkich szczególnych informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerami telefonów koordynatorów konkursu:


516-142-745 Anna Lenartowicz
668-508-562 Maria Grabowska

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


 

 ZAŁĄCZNIK                             

 


 

 

WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2016/2017- EDYCJA V „SPOTKACIE NOWYCH PRZYJACIÓŁ”

 

 

Miło nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły odnieśli ogromny sukces w tegorocznej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

W roku szkolnym 2016/2017 w Wielkim Maratonie Czytelniczym uczestniczyło w sumie 3595 dzieci ze 132 szkół województwa pomorskiego oraz 1 szkoła z Poznania  i 2 szkoły z woj. warmińsko- mazurskiego. Pracę konkursu koordynowało 232 nauczycieli.

 

Laureatami konkursu zostali:  

Rafał Olczyk – 155 pkt. – klasa III c          

Jakub Porzuczek – 148 pkt. – klasa III a

Laura Wojciechowicz- 148 pkt. – klasa  III a

Paweł Karczewski- 147 pkt. – klasa III a

Finalistami konkursu są:         

Filip  Kuchta – 146 pkt.-  klasa III b

Tymoteusz Mandziej – 144 pkt. – klasa II b

Krzysztof Żurek – 141 pkt. – klasa II a

 

Wyróżnienia otrzymali:            

Weronika Markiewicz- 138 pkt. – klasa III b

Julia Jerzemowska – 137 pkt. – klasa II a

 

Pozostali uczniowie , którzy brali udział w maratonie to:  Iga Bobrowska – Boruta, Antoni Bujak, Aleksandra Ciołek, Amelia Czubachowska, Gabriela Froń, Maksymilian Kamiński, Kacper Krupa, Paulina Tchorzewska, Oskar Watkowski,  Franciszek Woźny, Adrian Zieliński.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w tej edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego. Życzymy, aby czytanie książek było dla każdego wielką przygodą. Słonecznych i udanych wakacji!!!

Biblioteka

 ZDJĘCIA 

 

 


 

ZNAM I CZYTAM

 

 

Miło nam poinformować, że nagrody za udział w konkursie plastycznym "Znam i czytam", do którego biblioteka zaprosiła  uczniów naszej szkoły, otrzymają :

Katarzyna Wiśniewska - klasa II b,

Julia Pieńkowska - klasa III a,

Lidia Pieńkowska - klasa III a,

Paweł Karczewski - klasa III a,

Ksawery Domeradzki - klasa III b.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom!!! Gratulujemy !

Nagrody zostaną wręczone w trakcie uroczystego apelu w dniu 23 czerwca.

 

 

 


 

 

LAUREAT XI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

 

 

Z radością informujemy, że uczeń klasy III A Jakub Porzuczek zdobył I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Pawła II w Gdańsku. To już drugi konkurs wojewódzki, w którym Kuba zajął pierwsze miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

M. Sosnowska

 


 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WIOSNA TĘCZĄ MALOWANA”

 

1.  Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 77

ul. Orłowska 13

80-347 Gdańsk

tel: (58) 556-29-00; mail: maria.16@wp.pl

 

2.  Cele konkursu:

·  rozwijanie wyobraźni plastycznej;

·  kształtowanie wartości estetycznych;

·  doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi;

·  uwrażliwienie na aktywne sposoby spędzania czasu wolnego;

·  nawiązanie współpracy między szkołami i wymiana doświadczeń.

 

3.  Adresaci konkursu:

Uczniowie klas 0-III uczęszczający do świetlicy szkolnej.

 

4.  Założenia organizacyjne:

·  każda ze świetlic może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac

·  prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – klasy 0-I

II grupa – klasy II-III

·  prace należy wykonać indywidualnie;

·  przyjmujemy prace w formacie nie przekraczającym A-3 wykonane dowolną techniką plastyczną ( z wyłączeniem materiałów sypkich), forma płaska;

·  każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą:

- imię i nazwisko dziecka

- wiek dziecka

- nazwa, adres placówki, nr telefonu

- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana;

·  organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac;

·  osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).

 

5.  Terminarz nadsyłania prac:

·  termin dostarczania prac upływa 31.05.2017 r.

·  prace można dostarczyć osobiście (do sekretariatu szkoły) lub drogą pocztową na adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem „Konkurs plastyczny – świetlica szkolna”.

 

6.  Ocena prac i nagrody:

·  prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora;

·  kryteria oceny:

- kompozycja

- estetyka pracy

- pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu

- samodzielność wykonania

·  Uroczystość wręczenia nagród wraz z wystawą pokonkursową odbędzie się  7 czerwca 2017r. o godzinie 09:00 w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku przy ulicy Orłowskiej 13.

·  Placówki wyróżnionych dzieci zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

·  Wszystkich szczególnych informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerami telefonów koordynatorów konkursu:

516-142-745 Anna Lenartowicz

668-508-562 Maria Grabowska

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


 

 

 

VI Ogólnopolski konkurs historyczno-literacki pod patronatem Pani dr Wandy Półtawskiej "Polskie więźniarki w Ravensbrück"

 

 

Zespół Szkół w Pińczycach zaprasza uczniów klas I - III Gimnazjum oraz klas I – III szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno – Literackim pod patronatem Pani dr Wandy Półtawskiej „Polskie więźniarki w Ravensbrück”. Konkurs wspierają: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie oraz Gmina i Miasto Koziegłowy.

Celem konkursu jest m.in. kształtowanie świadomości narodowej młodzieży, zachęcanie do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wnikania w istotę procesów historycznych. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 10.06.2017r., na adres: Zespół Szkół w Pińczycach, ul. Śląska 3, 42-350 Koziegłowy. Nagrodami w konkursie są wycieczki do byłego obozu zagłady w Ravensbrück, nagrody książkowe oraz rzeczowe. Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

 

Joanna Sularz

Dyrektor Zespołu Szkół w Pińczycach

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie proszę o kontakt - Andrzej Wójcik.

 

 


 

Gdańsk, 26 lutego 2017 roku

 

 

 

I Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka”

REGULAMIN

 

1.   Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 w Gdańsku.

 

2.   Założenia organizacyjne:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

 • Każda szkoła po przeprowadzeniu etapu szkolnego zgłasza 3 – osobą reprezentację składającą się z uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.

 

3.   Cele konkursu:

 • Promowanie logicznego myślenia, wnioskowania i dedukowania.

 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych.

 • Promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie.

 • Szansa na konfrontację swoich możliwości z możliwościami innych uczniów.

 

4.   Zgłoszenie szkoły do konkursu:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie 3 – osobowej reprezentacji z danej szkoły składającej się z uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej po wcześniejszym przeprowadzeniu etapu szkolnego. Informację   o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać drogą mailową na adres: katarzyna-ekowska@wp.pl do dnia 13 marca 2017 roku. W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres szkoły, dane uczniów zgłoszonych do konkursu, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów oraz kontakt e-mailowy do opiekuna – Karta Zgłoszenia (załącznik KARTA ZGŁOSZENIA).

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.

 

5.   Termin przeprowadzenia konkursu:

Zadania do etapu szkolnego zostaną wysłane do szkół 5 marca. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka” odbędzie się 31 marca 2017 r. Konkurs zostanie przeprowadzony w ZKPiG nr 7 przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

 

6.   Przebieg konkursu:

 •  Czas trwania konkursu będzie wynosić 60 minut.

 • W czasie konkursu nie wolno używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefon komórkowy, tablet).

 • Każdy uczeń powinien mieć ze sobą długopis, ołówek i linijkę.

 • Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.

 • Opiekunowie zespołów (nauczyciele) odpowiedzialni są za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze pomiędzy szkołami oraz w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

 

7.   Kryteria oceny i nagrody:

 • Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury, powołane przez organizatora, według ustalonego kryterium punktowego.

 • O kolejności miejsc decydować będzie liczba zdobytych punktów.

 •  Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

 • Nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w dniu konkursu.

 • Od decyzji jury nie ma odwołania.

 • Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

 

8.   Proponowana literatura:

 • L. Bogusz, P. Zarzycki, J. Zieliński: „Łamigłówki matematyczne” tom I, II, GWO

 • A. Żurek, P. Jędrzejewicz: „Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej”, GWO

 • Z. Nowak: „Po rozum do głowy. Wesoła logika”

 • Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki: „Koło matematyczne w szkole podstawowej”

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy:

Katarzyna Ekowska

Jolanta Dajuk

Janina Zapolnik

 REGULAMIN

 KARTA_ZGŁOSZENIA

 

 

 


 

3 Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Magia Świąt"

 

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 3 Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej "Magia Świąt".

 

Miło nam poinformować, że wśród wielu prac nadesłanych z całej Polski II miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła uczennica klasy IV b Monika Gibas.

Gratulujemy sukcesu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZDJĘCIA

 

 

 

 


 

Gdańsk, 12 grudnia 2016 roku

 

 

 

MAGICZNE JESIENNE DRZEWO

 

 

Wyniki Międzyszkolnego Świetlicowego Konkursu Plastycznego

„Magiczne jesienne drzewo”.

Kategoria klas 0-I

I Miejsce

Pola Matysiak 0b SP nr 86

II Miejsce

Jaś Niewiński 0b SP nr 86

III Miejsce

Daria Dziadosz 0c SP nr 79

Kategoria klas II-III

I Miejsce

Małgosia Sarnowska IIIc SP nr 20

II Miejsce

Maja Wujkowska III SP nr 20

III Miejsce

Julia Chojnowska  IIIb SP nr 79

Wyróżnienia:

Oliwier Janiak 0a SP nr 20

Emilia Stankiewicz Ia SP nr 20

Weronika Markiewicz IIIb SP nr 77

Oliwia Prasowska IIIb SP nr 79

Celestyna Litwińska IIIb SP nr 79

Dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu za przygotowanie pięknych prac.

 

Małgorzata Kotwica

Sylwia Widomska

Magdalena Wendt

 ZDJĘCIA

 


 


 

Zapraszam do wzięcia udziału w

 

Wojewódzkim Konkursie Literackim

 "MOJA RODZINA NIE JEST ZWYCZAJNA"

 

 

Każda rodzina ma swoją niepowtarzalną historię, tradycję, wartości, które są często przekazywane  z pokolenia na pokolenie. Dzisiejsza rodzina może mieć różną postać: najczęściej jest to mama, tata i dzieci (dziecko), ale czasami składa się tylko z mamy i dzieci lub taty wychowującego dzieci.  Bywają też  tzw. rodziny „patchworkowe”.  A może żyjesz w rodzinie trzypokoleniowej?

Jaka jest Twoja rodzina? Co jest w niej niezwyczajnego, niepowtarzalnego? Napisz o tym.

 

 

ZASADY KONKURSU:

1.   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas IV -VI szkoły podstawowej.

2.   Każdy uczestnik powinien samodzielnie napisać jedną pracę literacką, nie dłuższą niż jedna strona kartki formatu A4.

3.   Forma prac dowolna : opowiadanie,  kartka z pamiętnika, list lub wiersz.

4.   Mogą być napisane ręcznie lub na komputerze,  czcionką 12.

5.   Prace zaopatrzone powinny być następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa, adres szkoły oraz adres e-mailowy, nazwisko
  nauczyciela. Należy dołączyć zgodę rodziców, opiekunów  na publikowanie pracy ucznia.

6.   Ostateczny termin dostarczenia prac do opiekuna konkursu – 31.01.2017r.

7.   Opiekun konkursu – Magdalena Szyłejko s. 302

 

 


 

3 Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Magia Świąt"

 

Pałac Młodzieży w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w 3 Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej "Magia Świąt".

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego z Polski.

Celem konkursu jest popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i  młodzieży, pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki oraz podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji  związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.pmgdansk.pl  oraz szukajcie nas na fanpage Pałacu Młodzieży w Gdańsku.

 

 ETAP SZKOLNY

 

 


 

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

 

Zapraszam do udziału  w konkursie plastycznym uczniów klas O - III pt. ‘’Mój ulubiony pluszowy miś”. Prace proszę wykonać dowolną techniką, format A4  lub A3. Termin dostarczenia prac  do 30 .11.2016r. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się  05.12.2016r.

 

Małgorzata Kotwica

 


 

 

 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS 0-III

 „Magiczne jesienne drzewo”

 

 

1.  Cele konkursu:

 

- rozwijanie wrażliwości i ekspresji plastycznej,

- odkrywanie własnego potencjału i budzenie wiary w swoje zdolności,

- umiejętność wyrażania swoich spostrzeżeń za pomocą plastycznych środków wyrazu,

- rozwijanie samodzielności i kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

2.  Informacje ogólne:

 

- konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0-III,

- pracę należy wykonać farbami plakatowymi z wykorzystanie materiału przyrodniczego  

  (mile widziane ozdoby; np.: brokat), format A4,

- prace należy dostarczyć do 30.11.2016 r. do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr  77 w Gdańsku przy ul. Orłowskiej 13, 80-347 Gdańsk lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Każda praca powinna zwierać metryczkę (imię, nazwisko, klasa ucznia oraz nazwisko opiekuna).

 

3.   Organizatorzy:

 

- Sylwia Widomska, Magdalena Wendt

 

4.  Rozstrzygnięcie konkursu:

 

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailowo do dnia 12.12.2016 r.

 

5.  Rozdanie nagród:

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się dnia 19.12.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku.

 


 

 

„Krajobraz z drogą w tle” - konkurs fotograficzny

 

 Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego rozstrzygnięty!

 

 

 

Koniec roku już tradycyjnie jest czasem rozstrzygnięć w organizowanym cyklicznie przez Trójmiejski Park Krajobrazowy konkursie fotograficznym. Tym razem temat konkursu był nieco nostalgiczny „Krajobraz z drogą w tle” - pozwalał na wykazanie fotograficznej i artystycznej inwencji oraz wymagał nieco odmiennego spojrzenia na Park. Wśród osób wyróżnionych jest nasza uczennica klasy VIc – Marta Durczak. Gratulujemy!

 

 


 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „KRAJOBRAZ Z DROGĄ W TLE”

czyli drogi leśne, polne i ścieżki

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

 

 

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku − Trójmiejski Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Krajobraz z drogą w tle”

Cel konkursu: fotograficzna dokumentacja urokliwych miejsc w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Uczestnicy konkursu: miłośnicy przyrody i fotografii, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania.

Warunki konkursu: każdy uczestnik może przysłać na konkurs maksymalnie 5 zdjęć w formacie minimum 15 cm x 21 cm, każde z nich powinno być czytelnie opisane na odwrocie. Należy podać imię i nazwisko autora, wiek i adres. Nie przyjmujemy zdjęć w wersji elektronicznej.

Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz szkoły średnie i osoby dorosłe.

 

Zdjęcia należy dostarczyć do p. Doroty Puchalskiej do 20 listopada 2016r. 

 

 


WYNIKI KONKURSU „ JESTEM Z GDAŃSKA”

 

W październiku biblioteka szkolna zaprosiła uczniów klas  0-III do udziału w konkursie plastycznym „ Jestem z Gdańska”. Miło nam poinformować, iż zwycięzcami zostali:

Julia Lenartowicz – klasa III b

Konrad Posobkiewicz – klasa I a

Paweł Karczewski – klasa III a

Wyróżnienia:

Helenka Bujak – klasa O

Zuzia Radziwiłł – klasa I a

Carmen Perzyna- klasa I a

Antoni Bujak – klasa  III c

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wszystkim uczniom, którzy brali w nim udział.

 

Biblioteka

 

 ZDJĘCIA

 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „DYNIA NA HALLOWEN”.

 

 

Laureaci:

I miejsce Patrycja Gołębiewska kl. IIB

II miejsce Krzysztof Żurek kl. IIA

III miejsce Daria Woźniak kl. IIA

 

Wyróżnienia:

Pola Jarzębowska kl. IIA

Weronika Malarska kl. IIA

 

Zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy przepięknych prac i ciekawych pomysłów.

Dziękujemy za udział w konkursie.

Sylwia Widomska

Magdalena Wendt

 

 ZDJĘCIA


 

 

KONKURS PLASTYCZNY !!!

„Dynia na halloween”

 

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Dynia na halloween” :)

Należy przygotować pracę przestrzenną z wykorzystaniem dyni, wszystkie pomysły zdobienia mile widziane. Gotowe ozdobione dynie proszę dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 31.10.2016 r. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 07.11.2016 r.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie :)

Magdalena Wendt

 


 

MATEMATYCZNE PIĄTKI

 

Rusza kolejna edycja szkolnego konkursu „MATEMATYCZNE PIĄTKI”.

Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum.

Wszystkich chętnych zapraszamy w piątki o godz.11.30 ( na dużej przerwie) do sal:

szkoła podstawowasala 307

gimnazjumsala 308

Na laureatów każdego miesiąca czekają nagrody!

Pierwsze zmagania konkursowe już 7 października – zapraszamy!!!

HARMONOGRAM

Miesiąc

Konkurs miesiąca

PAŹDZIERNIK

Mistrz rachunków

LISTOPAD

Mistrz SUDOKU

GRUDZIEŃ

Mistrz zadań tekstowych

LUTY

Mistrz logicznego myślenia

MARZEC

Mistrz kryptarytmów

KWIECIEŃ

Mistrz podziału figur

MAJ

Mistrz tangramów

 

 

 


 

 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

 

Moje miasto … i mój region za 100 lat

Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskiej edycji konkursu
„Moje miasto … i mój region za 100 lat” dla dzieci szkół podstawowych

Cele konkursu:
- promowanie miast i regionów Polski,
- kształtowanie poczucia przynależności do danego miejsca na Ziemi - swojej „ małej ojczyzny”,
- kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie przyszłości miasta i regionu,
- zachęcenie do podejmowania twórczych działań,
- umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych uczestników,
- rozbudzanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania dziedzictwem kulturowym swojego regionu,
- kształtowanie świadomego, nowoczesnego patriotyzmu jako drogi zaczynającej się od patriotyzmu lokalnego i miłości do swojego miasta i regionu,
- kształtowanie aktywnej postawy współczesnego człowieka- uczestnika i współtwórcy dnia codziennego i przyszłości wspólnoty lokalnej i regionalnej.

• KATEGORIA: PRACA LITERACKA
- uczniowie klas IV – VI szkoła podstawowa

Temat: Moje miasto… i mój region za 100 lat
Forma pracy: praca prozą (dowolny gatunek epicki/twórcza forma wypowiedzi) lub praca poetycka (dowolny gatunek liryczny). Prace prozą i poetyckie będą oceniane odrębnie. Nagrody zostaną przyznane w obu podkategoriach: epickiej i lirycznej.

 

PRACE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO 24 PAŹDZIERNIKA 2016R. do sali 302 – opiekun konkursu M. SZYŁEJKO

 

 


 

 

 

   Międzynarodowy Konkurs Szekspirowski The Shakespeare Competition

 

W związku z trwającym Rokiem Szekspirowskim zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Szekspirowskim The Shakespeare Competition.

 

Praca konkursowa DLA PISARZY:

•  uczniowie do 12 roku życia:

W Twojej szkole pojawił się Puck - psotny duszek ze "Snu nocy letniej". Napisz w formie krótkiego opowiadania, co wydarzyło się podczas Jego odwiedzin. Może rozpoczął bitwę w szkolnej stołówce? A może rzucił urok na któregoś nauczyciela? Niech zadziała Twoja wyobraźnia!

 

•  uczniowie od 13 roku życia:

Wybierz sztukę Szekspira z listy zamieszczonej poniżej i przepisz dowolny wątek w formie artykułu.

 

Praca konkursowa DLA ARTYSTÓW:

Zaprojektuj plakat reklamujący jedną z poniższych sztuk Szekspira: "Hamlet", "Makbet", "Kupiec wenecki", "Sen nocy letniej", "Wiele hałasu o nic", "Otello", "Romeo i Julia".

Plakat może być wykonany dowolną techniką w formacie A3 lub A2.

 

UWAGA!!! Prace muszą być w języku angielskim!

Wszystkie prace należy dostarczyć do 26 września 2016r. do nauczyciela języka angielskiego.

 


 

HARMONOGRAM KONKURSÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Gimnazjum

TYTUŁ KONKURSU

TERMIN

Shakespeare Competition

składanie prac do 26 września

Reading is my passion! – całoroczny maraton czytelniczy

- 11 października

- 17 listopada

- 20 grudnia

- 16 lutego

-  7 marca

-  6 kwietnia

-  9 maja

What do you know about Shakespeare?

18 października

Turniej wiedzy o Wielkiej Brytanii

30 stycznia

Spelling Competition

9 lutego

Turniej wiedzy o USA

23 maja

 

Klasy

 IV-VI SP

TYTUŁ KONKURSU

TERMIN

Shakespeare Competition 

składanie prac do 26 września

Reading is cool!

– całoroczny maraton czytelniczy

- 12 października

- 16 listopada

- 14 grudnia

- 15 lutego

- 15 marca

-  5 kwietnia

-  10 maja

My Favourite Animal

składanie prac do 28 października

(konkurs dla klas IV)

Spelling Competition

9 lutego

Spring Rhymes

21 marca

 

Klasy

 I-III SP

TYTUŁ KONKURSU

TERMIN

My Favourite Animal

składanie prac do 28 października

(konkurs językowo – informatyczny dla klas III)

Christmas Dictionary

składanie prac do 16 grudnia

Spring Rhymes

21 marca

    Master of English

15 maja

(dla klas II i III)

My Mum is the Best!

składanie prac do 25 maja

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych konkursów (kryteriów, zakresu materiału) będą na bieżąco wywieszane na tablicach informacyjnych w szkole oraz umieszczane na stronie internetowej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału!!!