STRONA GŁÓWNA

 
 

 

Egzamin gimnazjalny

 

10 kwietnia 2019 r. (środa) część humanistyczna

• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 900

• z zakresu języka polskiego - godz.1100

 

11 kwietnia 2019 r. (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 900

• z zakresu matematyki - godz. 1100

 

12 kwietnia 2019 r. (piątek) język obcy nowożytny

• na poziomie podstawowym - godz. 900

• na poziomie rozszerzonym - godz. 1100

 

 

 

 


 

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz językowej.

Część humanistyczna podzielona jest na egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, który trwa 60 minut, oraz egzamin z zakresu języka polskiego, na którego napisanie uczniowie mają 90 minut.

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) i trwa 60 minut oraz z egzaminu z matematyki, z który trwa o pół godziny dłużej.

Część językowa składa się z egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Obydwa trwają po 60 minut. Do części rozszerzonej egzaminu językowego obowiązkowo przystępują ci uczniowie, którzy uczyli się danego języka w szkole podstawowej.

 


 

Jak liczy się punkty na koniec gimnazjum?

 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać uczeń wynosi 200.

1. Połowa - 100 punktów - to maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać z egzaminu gimnazjalnego.

2. Druga połowa - kolejne 100 punktów - to łączne punkty: "za świadectwo", za uzyskanie tytułu finalisty w konkursie kuratoryjnym oraz za wolontariat.

 

1. Punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Egzaminy gimnazjalne zaczynają się 10.04.2019 r., trwają trzy dni - do 12.04.2019. Wyniki uczniowie otrzymają tydzień przed ukończeniem roku szkolnego - 14.06.2019 r.

Uczniowie otrzymają wyniki w procentach (na punkty przeliczamy je mnożąc wynik procentowy przez 0,2):

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

z zakresu języka polskiego,

z zakresu przedmiotów przyrodniczych,

z zakresu matematyki,

z języka obcego.

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

 

2. Punkty: "za świadectwo" i osiągnięcia

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

Tu bierze się pod uwagę (sumuje) następujące składniki:

 - punkty z 4 ocen na świadectwie: zawsze język polski oraz trzy wybrane przedmioty, w zależności od tego, jakie są brane pod uwagę podczas rekrutacji w danej szkole średniej.

I tak:

za 6 (celujący) - 18 punktów,

za 5 (bardzo dobry) - 17 punktów,

za 4 (dobry) - 14 punktów,

za 3 (dostateczny) - 8 punktów,

za 2 (dopuszczający) - 2 punkty,

 

- punkty za świadectwo z paskiem (średnia z ocen powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie) - 7 punktów,

- punkty za wolontariat - 3 punkty,

- punkty za tytuł finalisty konkursów kuratoryjnych - max 18 punktów.