STRONA GŁÓWNA

 
 

 

Procedury bezpieczeństwa

na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku

w okresie pandemii Covid-19 obowiązujące od dnia 1 września 2020r.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r. Nr 1386). 

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034). 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493)  Wytyczne z GIS, MEN, MZ

 

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

·         zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz uczniom pozostającym pod opieką szkoły; 

·         uniknięcie zakażenia przez osoby z zewnątrz; zmniejszenie liczby kontaktów na terenie szkoły, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia.

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii dyrektor Szkoły Podstawowej nr 77  w Gdańsku obliguje do stosowania poniższych procedur wszystkich pracowników, uczniów, opiekunów uczniów i osób przebywających na terenie szkoły :  Procedura ograniczająca rozpowszechnianie się wirusa.

1  Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika.

2  Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby.

3 pozostającej pod opieką placówki.

 

 

Ad 1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa – organizacja zajęć lekcyjnych w szkole.

1. Do pracy może przyjść pracownik zdrowy bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, gorączka, duszności) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły rejestruje swoje dane osobowe w stosownym dzienniku, podając dane teleadresowe oraz numer telefonu.

3. Kurierzy i inne osoby postronne nie wchodzą na teren szkoły, pozostawiają przesyłki w dyżurce szkoły.

4. Osoby postronne mogą przejść do sekretariatu tylko w przypadku wcześniejszego umówienia spotkania.

5. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie dyrekcję szkoły (58-556-29-00, sekretariat@sp77.edu.gdansk.pl) o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano.

6. Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

7. W drodze do i ze szkoły pracownicy i uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

8. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobligowani do dezynfekcji rąk. (Załącznik nr 1)

9. Uczniowie oddziału przedszkolnego wchodzą do szkoły wejściem głównym, natomiast uczniowie klas I - V wchodzą do szkoły wejście od  szczytu budynku, a uczniowie klas VI – VIII wejściem do szatni od strony boiska atletycznego. Po wejściu do szkoły należy natychmiast zdezynfekować ręce.

10.W trakcie poruszania się po szkole uczniowie i pracownicy zobowiązani są do zakrywania nosa i ust. W trakcie zajęć lekcyjnych nie ma takiego obowiązku.

11.Przy wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

12.Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie mogą przebywać tylko w holu przy wejściu do szkoły lub korytarzu prowadzącym do sekretariatu.

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

14. W czasie zagrożenia epidemicznego w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum: (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

15. W sprawach niewymagających bezpośredniego kontaktu z wychowawcą, nauczycielami, pracownikami sekretariatu lub dyrekcją rodzice mogą się kontaktować ze szkołą z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (sekretariat@sp77.edu.gdansk.pl   Tel. 58556-29-00)   Lista adresów mailowych wychowawców i nauczycieli jest na stronie GPE. W szkole może być mierzona temperatura ciała za pomocą termometru bezdotykowego w sytuacji podejrzenia stanu chorobowego.

16. Jeśli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę lub kaszel, zobowiązany jest przekazać informację dyrektorowi i odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (tzw. izolatorium) lub wyznaczonym miejscu (gabinet pielęgniarki szkolnej) zapewniając min. 2m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Opiekę nad uczniem w tym czasie pełni pracownik szkoły.

 

Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych:

1. Zajęcia lekcyjne układane są tak, aby zapewnić jak najmniej zmian i zapobiec konieczności poruszania się uczniów po budynku szkoły.

2. Nauczyciele wprowadzają młodzież do sali lekcyjnej zwracając uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości między nimi.

 3. W czasie trwania zajęć uczniowie (w miarę możliwości) zachowują dystans społeczny. 4. Uczniowie pozostają w salach na lekcjach bez podziału na grupy. Zajęcia z języków obcych, wychowania fizycznego, chemii i informatyki odbywają się w przeznaczonych do tego celu salach lekcyjnych.

5. Zaleca się, aby uczniowie pozostawali w salach podczas przerw pod opieką nauczyciela i poruszali się po budynku szkoły tylko w niezbędnych sprawach i sytuacjach.

6. Zajęcia lekcyjne układane są blokowo tak, aby uczniowie mogli przebywać w salach lekcyjnych w trakcie przerw.

7. Zaleca się korzystanie z terenu boiska szkolnego i terenu zielonego do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

8.Natryski i źródełko wody pitnej są wyłączone z użytkowania.

 

Model mieszany

1. W przypadku pojawienia się zakażeń i ogniska zakaźnego w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku oraz uzyskania pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego, wprowadzony będzie mieszany model kształcenia.

2. Mieszany model kształcenia będzie rotacyjnie obejmował połowę uczniów danego oddziału. Połowa zespołu klasowego będzie stacjonarnie obecna w szkole, a druga połowa będzie w tym czasie w domu ze zmianami co tydzień. Uczniowie pozostający w domu będą korzystali z modelu kształcenia zdalnego i uczestniczyli w lekcji poprzez platformę Teams w ramach Microsoft Office 365.

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

1.      W przypadku pojawienia się zakażeń i ogniska zakaźnego w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku uniemożliwiającego stacjonarny pobytu uczniów i nauczycieli w szkole oraz uzyskania pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczne zostaną zawieszone. W tym czasie prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez aplikację Teams w ramach Microsoft Office 365.

 

Szatnia:

1. Osoby obsługujące szatnię oraz nauczyciel pełniący dyżur w szatni, zobowiązani są do koordynowania ruchem na klatce schodowej prowadzącej do szatni oraz w szatni tak, aby ograniczyć gromadzenie się uczniów i umożliwić zachowanie dystansu społecznego.

2. Uczniowie zostawiają w szatni okrycie wierzchnie i zabierają wszystkie potrzebne rzeczy, z których będą korzystać w ciągu dnia. W przypadku chęci pozostawienia innych rzeczy należy je zostawić w szafce.

3. Pracownicy obsługi dezynfekują pomieszczenia po każdej grupie osób korzystających z szatni (w czasie lekcji). Uzupełnia kartę monitorowania prac porządkowych ( Załącznik nr 2) zgodnie z instrukcją (Załącznik nr 3).

4. W wyjątkowych przypadkach (np. zwolnienie ucznia z lekcji przed zakończeniem zajęć oddziału) umożliwia się skorzystanie z szatni a następnie dezynfekuje powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt.

 

Korytarze:

1. Nauczyciele dyżurujący na korytarzach zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu społecznego oraz koordynują ruchem uczniów, aby w miarę możliwości unikać gromadzenia się uczniów i zapewnić bezpieczny odstęp między nimi. W trakcie przerw lekcyjnych uczniowie i pracownicy szkoły poruszający się po budynku mają zasłonięte usta i nos. Na korytarzach szkolnych dyżuruje po dwoje nauczycieli podczas przerwy.

2. Wyznaczony pracownik szkoły dezynfekuje ławki i siedziska, toalety i inne powierzchnie, z których korzystali uczniowie. Odnotowuje ten fakt w „karcie monitorowania prac porządkowych” ( Załącznik 2).

3. Należy wietrzyć sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę.

4. Drewniane siedziska na korytarzach poddawane są dezynfekcji.

 

Sale lekcyjne

1. Zobowiązuje się nauczycieli do zabezpieczenia/schowania zbędnych przedmiotów w celu ułatwienia pracownikom obsługi dezynfekcji.

2. Wszystkie pomoce dydaktyczne, z których korzystają uczniowie, powinny zostać zabezpieczone, a po każdym użyciu zdezynfekowane. Obsługa dezynfekuje pomoce dydaktyczne płynem do dezynfekcji powierzchni po zakończeniu zajęć lekcyjnych, a uczeń dezynfekuje ręce przed każdym użyciem pomocy dydaktycznej. Punkt do dezynfekcji znajduje się w każdej sali lekcyjnej.

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w teczce/torbie/tornistrze ucznia.

4. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

5. Nauczyciel wietrzy salę, w której prowadził lekcję w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

Zajęcia sportowe/ sala gimnastyczna/ salka taneczna

1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w obszarze sportowym, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. (Załącznik nr 4)

2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

3. Należy wietrzyć aulę oraz pomieszczenie fitness, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

4. Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na boisku szkolnym oraz na świeżym powietrzu na terenie szkoły lub poza nim (w miarę możliwości).

5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

6. Nauczyciel wychowania fizycznego dba o bezpieczeństwo uczniów w czasie korzystania z szatni. Uczniowie korzystają z szatni rotacyjnie aby ograniczyć nadmierne skupiska uczniów.

 7. Natryski szkolne wyłącza się z użytkowana.

 

Biblioteka

1. Bibliotekarz wykonuje czynności związane z wypożyczaniem/odbiorem książek od uczniów/nauczycieli w maseczce i rękawiczkach. Zaleca się nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry; minimum 1,5 m).

3. Bibliotekę należy wietrzyć co godzinę.

4. Pracownicy obsługi regularne czyszczą powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamka drzwi wejściowych, blaty, oparcia krzeseł.

5. W bibliotece może jednocześnie przebywać maksymalnie 4 uczniów.

6. Uczniowie i pracownicy nie użytkują księgozbioru w wolnym dostępie.

7. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARSCoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

8. Czytelnia pozostaje wyłączona z użytkowania.

9. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma (72 godziny).

10.Po przyjęciu książek od użytkownika bibliotekarz każdorazowo zdezynfekuje blat, na którym leżały książki.

11.Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

12. Dostęp do zwracanych książek ma tylko nauczyciel bibliotekarz.

13.Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek.

14. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. 1

5.Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

16.Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przez odłożeniem książki na kwarantannę.

 

 Pracownicy obsługi

1. Personel administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

2. Codzienne prace porządkowe należy wykonywać z wyjątkową starannością, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników.

3. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

4. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie i nauczyciele nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Personel sprzątający odpowiedzialny jest za uzupełnianie dozowników na mydło/ płyn do dezynfekcji rąk .

6. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

7. Zużyte maski lub rękawice jednorazowe wyrzuca się do pojemnika na odpady zmieszane.

 

Ad. 2 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Wyznacza się pomieszczenie (gabinet pielęgniarki szkolnej) wyposażone w m.in. środki ochrony i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

3. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasady, według której w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

6. Przygotowuje się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i informuje w/w osoby o zaleceniu stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Postępowanie w przypadku, gdy do pracy przyjdzie pracownik z objawami zakażenia lub objawy wystąpią w trakcie wykonywania pracy– temperatura ciała powyżej 38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni.

1. Osobę podejrzaną o zakażenie koronawirusem jak najszybciej odizolować od reszty osób ograniczając kontakt (gabinet pielęgniarki szkolnej).

2. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej aby uzyskać teleporadę medyczną.

3. Dyrektor informuje o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Zostaną otrzymane zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznej pracy w szkole.

4. Dyrektor informuje o zagrożeniu pracowników.

5. Organizacja pracy po stwierdzonym przypadku koronawirusa u pracownika: - wstrzymanie prac, do czasu otrzymania zaleceń z Sanepidu; - dokonanie dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, w tym narzędzi oraz sprzętów, których używał, - dostosowanie warunków pracy do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej - uruchomienie pracy po uzyskaniu odpowiedniej informacji wydanej przez Sanepid.

6. Poinformowanie pracowników o działaniach podjętych w związku z zaistniałą sytuacją.

7. Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała styczność z chorym kwarantannie na okres 14 dni. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny wskazuje jej okres i miejsce odbywania, ma charakter decyzji administracyjnej. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę o treści decyzji, ponieważ jest ona przyczyną uniemożliwiającą obecność w pracy.

Ad 3. Procedura zapobiegawcza – podejrzenie wystąpienia zakażenia u osoby pozostającej pod opieką szkoły. Profilaktyka dotycząca postępowania rodziców uczniów szkoły:

1. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić i przekazać wychowawcy oświadczenie o zgodzie na pomiar temperatury w razie zaobserwowania objawów chorobowych u dziecka przez pracownika szkoły.( Załącznik nr 7)

2. W momencie złego samopoczucia dziecka rodzic natychmiast zgłasza fakt wychowawcy, bądź dyrektorowi szkoły.

3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej koronawirusem, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły o zachorowaniu dziecka.

4. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono obowiązek wracając z każdej przerwy śródlekcyjnej umyć ręce według wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekcyjnego i wysuszyć ręce.

5. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %).

6. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono zachować bezpieczną odległość min. 1,5-2m od innych osób.

7. Rodzic przypomina dziecku, że ma ono unikać dotykania oczu, nosa i ust.

8. Dziecko chore, mające: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus ( jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu) nie może przyjść do szkoły.

 9. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-wdziedziniechorych-zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

10. U dziecka chorego i mającego bardzo złe samopoczucie, które nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus i nie miało kontaktu z osobą zarażoną także nie należy posyłać do szkoły, należy pozostawić w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

11. Dziecko mające łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało do krajów, w których szerzy się koronawirus, nie miało kontaktu z osobą zarażoną powinno starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

12. Dbać o odporność dziecka - wysypianie się, dbanie o kondycję fizyczną, ruch na świeżym powietrzu, racjonalne odżywianie.

Postępowanie w przypadku, gdy u osoby pozostającej pod opieką szkoły wystąpią objawy zakażenia koronawirusem– temperatura ciała powyżej 38 stopni C, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmiany skórne, zmiany w okolicach oczu, problemy trawienne.

1. Ucznia podejrzanego o zakażenie koronawirusem należy jak najszybciej odizolować od reszty osób pozostających pod opieką szkoły.

2. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia.

3. Należy poinformować o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej.

4. Zawiadomić Organ prowadzący (Wydział Rozwoju Społecznego) oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty).

 5. Poinformować pozostałych rodziców o podejrzeniu zakażeniem koronawirusem.

6. Uczeń musi mieć zapewnioną opiekę do czasu przyjazdu rodziców bądź opiekunów prawnych.

 Szczegółową procedurę postępowania z dzieckiem, który ma dolegliwości zdrowotne podczas pobytu w placówce oświatowej w trakcie epidemii COVID-19 stanowi Załącznik nr 5.

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Monitorowanie prac porządkowych - mycie i dezynfekcja

Data i godzina przeprowadzonej dezynfekcji

Rodzaj dezynfekowanego pomieszczenia zgodnie z rejestrem w zał. 3

Nazwa stosowanego  preparatu

Imię i nazwisko oraz podpis osoby wykonującej czynność czyszczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Rejestr mycia i dezynfekowania pomieszczeń.

Ustala się, że dokonywanie czynności mycia i dezynfekcji będzie przebiegało wg następującego harmonogramu:

l.p.

Rodzaj powierzchni, sprzętu

Sposób mycia dezynfekcji

Częstotliwość

Osoby odpowiedzialne

1

Ciągi komunikacyjne, podłoga korytarz

Woda z detergentem/ Płyn dezynfekujący

2 razy dziennie

 prac. obsługi

2

Klamki, kontakty, poręcze, aparaty telefoniczne

Płyn dezynfekujący

Min.3 razy dziennie Przy drzwiach wejściowych po każdej wchodzącej osobie

prac. obsługi

3

Blaty, oparcia krzeseł

Płyn dezynfekujący

Min. 2 razy dziennie - po opuszczeniu sali przez uczniów

prac. obsługi

4

Sanitariaty

Środki myjące Płyn dezynfekujący

3 x dziennie

prac. obsługi

5

Sprzęt gimnastyczny

Płyn dezynfekujący

Po każdorazowym skorzystaniu przez grupę uczniów

 

prac. obsługi

6

Sprzęt sportowy

Płyn dezynfekujący

Po każdorazowym skorzystaniu przez grupę uczniów

prac. obsługi

7

Zaplecze kuchenne w pokoju nauczycielskim

Środki bakteriobójcze i detergenty Płyn dezynfekujący

2 razy dziennie

prac. Obsługi

8

Szatnia

Środki bakteriobójcze i detergenty

2 razy dziennie

prac. Obsługi

9

 

Pracownicze zaplecze sanitarne Środki bakteriobójcze i detergenty Płyn dezynfekujący 2 razy dziennie prac. Obsługi

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI SPRZĘTU SPORTOWEGO

1. Instrukcja dotyczy mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego: piłek, materacy, ławeczek i drabinek sportowych, obręczy, pachołków, bramek piłkarskich itp.

2. Ustala się częstotliwość mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego po każdej grupie, która korzystała ze sprzętu sportowego.

3. Przebieg czynności myjących i dezynfekcyjnych wpisuje się według załącznika do niniejszej instrukcji.

4. Osoby wykonujące czynności mycia i dezynfekcji sprzętu sportowego - pracownicy obsługi.

 

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu sportowego

Data dezynfekcji

Rodzaj dezynfekowanego sprzętu

Nazwa stosowanego preparatu

Imię i nazwisko oraz podpis osoby wykonującej czynność czyszczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM, KTÓRE MA DOLEGLIWOŚCI ZDROWOTNE PODCZAS POBYTU W SZKOLE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

 

W przypadku stwierdzenia, że dziecko źle się czuje, podejmuje się następujące działania:

Nauczyciel/ pracownik szkoły:

 sprawdza objawy złego samopoczucia (przynajmniej jeden ze wskazanych niżej symptomów), wykonuje telefon do sekretariatu lub osobiście informuje dyrektora następnie przekazuje ucznia wyznaczonemu pracownikowi szkoły, który izoluje ucznia w gabinecie pielęgniarki, mierzy dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym (w przypadku korzystania z termometru innego niż bezdotykowego, należy pamiętać o konieczności dezynfekcji po każdym użyciu); zasięga opinii dyrektora, kontaktuje się z rodzicami i ustala z nimi dalsze postępowanie w sprawie dziecka.

Dyrektor/wicedyrektor:

informuje o podejrzeniu Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, która wyda zalecenia związane z dalszymi krokami i możliwościami organizacji bezpiecznego funkcjonowania placówki oświatowej; zawiadamia organ prowadzący (Wydział Rozwoju Społecznego) oraz organ nadzoru pedagogicznego (Kuratorium Oświaty).

W przypadku odmowy odebrania dziecka ze szkoły przez rodzica bądź opiekuna prawnego, gdy objawy się nasilą dyrektor niezwłocznie zawiadamia pogotowie ratunkowe.

Za objawy zaobserwowane u dziecka, upoważniające do zmierzenia temperatury uważa się:

a) skóra: jeżeli na skórze pojawia się wysypka i/lub jeśli wysypce towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka (swędzące, pęcherzykowate wypryski na skórze);

b) oczy: ropne zapalenie spojówek (białko oka jest zaróżowione lub zaczerwienione, a w oku zbiera się substancja ropna, która wycieka lub zasycha w oku);

c) zachowanie: dziecko wykazuje symptomy zmęczenia lub jest poirytowane, płacze częściej niż zwykle;

d) system oddechowy: dziecko ma kaszel, problemy z oddychaniem;

e) system trawienia: dziecko ma biegunkę, w ciągu ostatnich 2 godzin zwracało przynajmniej dwa razy (chyba że istnieje pewność, że wymioty nie są skutkiem choroby);

 f) jama ustna: w jamie ustnej pojawiły się krostki lub owrzodzenie i ślina wycieka dziecku z ust.

 

 

 

Załącznik nr 6

,

 

Gdańsk dn. …………………………

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………

oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedur bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku w okresie pandemii Covid-19”

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących „Procedur bezpieczeństwa na terenie II Szkoły Podstawowej nr 77  w Gdańsku w okresie pandemii Covid-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: wysyłania/przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły (max.45 min.) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w szkole. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do szkoły i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 5 dni.

 3. Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych MEN, GIS i MZ oraz wyrażam zgodę na realizowanie tych zaleceń przez szkołę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i nauczycieli w tym zakresie.

4. Uczeń jest/nie jest (niewłaściwe skreślić) uczulony/a na wszelkie środki dezynfekujące. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w razie zaobserwowania niepokojących objawów zdrowotnych w czasie pobytu w szkole u mojego dziecka Podaję mój aktualny numer telefonu, który bezwzględnie będzie odpowiadał na połączenia przychodzące: …………………………………………………………………………………… Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

 

.……………………………………………..……………………………… (podpis rodziców/opiekunów prawnych)