STRONA GŁÓWNA

 
   
   

Ogłoszono wyniki IX edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego  „W lustrze książki”

 

Do tegorocznej edycji WMC „W lustrze książki” adresowanej do klas VII – VIII szkoły podstawowej zgłosiło się 206 placówek.

Maraton ukończyło 1144 uczniów pod opieką 271 szkolnych koordynatorów konkursu.

Do grona  LAUREATÓW należy aż siedmioro uczniów naszej szkoły:

Pokorska Emilia z klasy 7a 

Dałek Katarzyna z klasy  8a

Witalis Matylda z klasy 8a

Wojciechowicz Filip z klasy  8a

Zimny Magdalena z klasy 7a

Ciołek Monika z klasy  8a

Przasnyska Lena z klasy  8a

 

Uczniowie WYRÓZNIENI to:

Kołodziej Kamil z klasy 8b

Krauze Wiktoria 8b

Mroczkowski Eliasz 8a

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

   

 

Internetowy Puchar Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych w Szachach

 

Miło jest mi poinformować, że 4 uczniów szkoły wzięło udział w Internetowym Pucharze Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych w Szachach pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego w Szachach. Współorganizatorem Pucharu były: Pomorska Federacja Sportu, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy i UKS "Korona" Gdańsk.

Uczniowie na 115 szkół zajęli bardzo dobre 22 miejsce (grali w osłabionym składzie, bez 5 ucznia). W Pucharze zagrało łącznie 480 pomorskich uczniów. Rozgrywki odbywały się w trzy kolejne niedziele 26.04, 3 i 10.05.


Uczniowie grający w Pucharze

- Filip Wojciechowicz 8a

- Laura Wojciechowicz 6a

- Sebastian Libura 6a

- Marcel Wojciechowicz 1b

 

Wyniki http://www.pwzszach.org.pl/rozgrywki-wojewodzkie/wyniki-internetowego-pucharu-wojewodztwa-pomorskiego-szkol-podstawowych/

 

Pozdrawiam Anna Mrozińska

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy

   

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty

 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2 Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  zdający

  osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

  uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

  pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

  Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce.

  Uczniowie nie mogą gromadzić się przed budynkiem, ani na terenie szkoły, konieczne jest zachowanie 1,5m dystansu.

   Uczniom po wejściu do budynku zostanie wskazane miejsce, w którym będą oczekiwać na rozpoczęcie egzaminu.

  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) podchodzi do niego egzaminator,

 4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

 

  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali)

   

 

   

 

IV WOJEWÓDZKI TURNIEJ CZYTELNICZY
„MOLE KSIĄŻKOWE”
DLA KLAS VI-VIII - Rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, że uczennice klasy 7a -  Monika Gibas i Joanna Jastrzębska otrzymały wyróżnienie w IV Wojewódzkim Turnieju Czytelniczym. Dziewczyny musiały wykazać się szczegółową znajomością książek, pokonały cztery etapy konkursu i wielu zawodników z całego województwa.


Serdecznie gratulujemy sukcesu!

   

 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji  Dnia Bibliotekarza i Bibliotek  proponujemy prezentację zawierającą 22 ciekawe  cytaty słynnych pisarzy o książkach. 

 PREZENTACJA

   

 

Szanowni Państwo

 

Dla wielu z nas obecna sytuacja epidemiczna jest dużym ciężarem psychicznym. Nasza codzienność uległa gwałtownej zmianie, pojawił się szereg problemów, z którymi dotychczas nie mieliśmy styczności. W celu wsparcia psychicznego mieszkanek i mieszkańców Gdańska świadczony jest szereg usług pomocowych, finansowanych ze środków Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016–2023. Informację o aktualnej, bezpłatnej ofercie, w tym o usługach świadczonych zdalnie znajdą Państwo w załączonym pliku.


Pozdrawiamy

WRS

 

 INFORMACJE

   

 

229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął Ustawę Rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Celem tej ustawy było ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru, przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

Dziękujemy za liczny udział w naszym konkursie.

Szczególną znajomością zagadnień związanych z Sejmem Wielkim wykazali się:

Maksymilian Kamiński V b,

Kasia Krynicka V b,

Paweł Karczewski  VI a,

Jakub Porzuczek VI a.

Uczniowie ci uzyskali maksymalną ilość punktów. Brawo!

Gorąco gratulujemy wszystkim uczestnikom nasze zabawy konkursowej.

 

 

Nauczyciele historii

 ODPOWIEDZI

 PYTANIA KONKURSOWE

 KARTA KONKURSOWA

 ZASADY PRZESYŁANIA ODPOWIEDZI

   

 

Uwaga – zmiany w zasadach zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dyżury wakacyjne

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zaistniałą sytuacją (stan epidemiczny ogłoszony z powodu COVID-19) zmianie ulegają zasady zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dyżury wakacyjne.

Termin zapisu pozostaje bez zmian tj. od 24 kwietnia do 31 maja 2020 r.

Zapisu należy dokonać drogą mailową na adres szkoły, a nie bezpośrednio w wybranej placówce.

Odpowiedź zwrotną ze szkoły dot. przyjęcia dziecka rodzice otrzymają również drogą mailową w terminie do 5 czerwca 2020 r. na adres mailowy, z którego został wysłany wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur.

   

 

Szanowni Rodzice,

Zamieszczamy wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku.

W razie pytań proszę pisać na adres k.dabrowska@sp77.edu.gdansk.pl

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  - KONTYNUUJĄCY

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  - PRZYJĘCI I NIEPRZYJĘCI

SP - OBWODOWI PRZYJĘCI W OBWODZIE

SP - PRZYJĘCI I NIEPRZYJĘCI

   

 

Warto śledzić stronę SWPS, co jakiś czas pojawiają się ciekawe webinary dla rodziców oraz młodzieży związane z obecną sytuacją.

Już 9 kwietnia odbędzie się bezpłatny webinar dla młodzieży „Koronawirus. Jak się czujesz? Porozmawiajmy o emocjach.”

 

https://swps.pl/strefa-psyche/wydarzenia/403-webinarium/21444-koronawirus-jak-sie-czujesz-porozmawiajmy-o-emocjach-webinar-dla-mlodziezy

 

Dla młodszych dzieci mamy propozycję filmu wyjaśniającego obecna sytuację

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM&feature=youtu.be

 

Zespół Psychologiczno-pedagogiczny SP77

 

 

Krótki instruktaż dla rodziców dzieci młodszych, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami i emocjami dziecka. Zapraszamy do lektury.

 

Zespół Psychologiczno- Pedagogiczny SP 77

 

 

 prezentacja

   

 

Drodzy Państwo,

w obliczu obecnej sytuacji zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniowie stoją przed wieloma wyzwaniami. Zdajemy sobie sprawę, że odwołane lekcje i prowadzenie zajęć w trybie zdalnym to jedynie część problemów, które pociągnęła za sobą konieczna decyzja o czasowym zamknięciu szkół. Uczniowie są również pozbawieni dostępu do bibliotek i innych pomocy naukowych, co sprawia, że samodzielna praca w domu stanowi tym większą trudność.

Lektury pod ręką

Chcemy Państwu pomóc i udostępniamy dla wszystkich na 60 dni za darmo 13 tysięcy audiobooków i e-booków w Empik Go. Wśród nich w tej wirtualnej bibliotece znajdą Państwo większość lektur obowiązkowych i uzupełniających dla klas szkoły podstawowej w formie książek elektronicznych oraz w formie książek do słuchania a także dodatkowe opracowania jako podcasty z cyklu "Ale co chodzi?", które ułatwią zrozumienie wątpliwych kwestii i będą nieocenioną pomocą przy nauce do egzaminów.
Aby uzyskać dostęp do tej bazy i lektur, wystarczy wygenerować kod aktywujący usługę Empik Premium na stronie: https://www.empik.com/czas-w-domu a następnie postępować według instrukcji. Kolejny krok to pobranie na smartfon bądź tablet aplikacji Empik Go. Dzięki niej będzie można przeglądać całą ofertę (sekcja „dostępne w Empik Premium”) i czytać ebooki oraz słuchać audiobooki w dowolnym momencie. To bardzo proste.

Warsztaty edukacyjne online

Zdajemy sobie również sprawę jak ważne jest teraz stymulowanie wyobraźni dzieci, uwalnianie ich kreatywności, pogłębianie wiedzy w ciekawej formie dostępnej online. Zapraszamy więc uczniów młodszych klas do udziału w edukacyjnych warsztatach pod hasłem #wdomujestfajnieikropka. Cykl inspirujących, rozwijających pasje, wiedzę i wyobraźnię zajęć przygotowali organizatorzy programu Przecinek i Kropka wraz z popularyzatorami nauki ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz specjalistami od zajęć edukacyjnych, wydawcami, autorami i znawcami literatury dla najmłodszych. Codziennie na profilu Przecinek i Kropka na Facebooku: https://www.facebook.com/przecinekikropka.empik oraz stronie https://www.przecinekikropka.pl będą się pojawiały kolejne fascynujące warsztaty.

Zachęcamy Państwa do przekazania nauczycielom i rodzicom informacji o bezpłatnym dostępie do szerokiej bazy książek elektronicznych, w tym lektur a także o warsztatach online – na przykład za pośrednictwem systemu Librus. Mamy nadzieją, że nasza inicjatywa spotka się z ich dużym zainteresowaniem jako ta, która wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom i potrzebom w całym procesie edukacji. To ważne, by w okresie zamknięcia szkół każdy uczeń mógł korzystać z biblioteki bez ograniczeń, brać udział w edukacyjnych warsztatach, a nauczyciele mogli kontynuować przerabianie zaplanowanego materiału. Dziękujemy za pomoc.

Pozdrawiamy, życząc dużo zdrowia
Zespół Empik

   

 

Drodzy Rodzice,

 

Mamy obecnie do czynienia ze stanem wyższej konieczności, z czymś, co nie jest od nas zależne. Jest to trudny czas dla dorosłych jak również dla dzieci. Ale jest to też czas pogłębienia więzi z najbliższymi, zbudowania lepszej relacji z własnym dzieckiem. Jeśli macie Państwo taką możliwość wykorzystajcie ten czas na wspólną aktywność np. gotowanie, gry planszowe. Postarajcie się zgłębić myśli, emocje, marzenia, talenty oraz trudności własnego dziecka. Dajmy sobie więcej wzajemnego ciepła i wrażliwości, na które dotychczas nie było tak wiele czasu.
Znając sytuację niektórych z Państwa dzieci wiemy, że taki czas mniejszej aktywności rówieśniczej, braku obowiązku szkolnego, może pogłębiać ich obniżony nastrój i wpływać negatywnie na ich funkcjonowanie.
Dlatego też jesteśmy otwarci na kontakt z Państwem, jeśli czujecie, że sami nie potraficie pomóc swojemu dziecku. Prosimy wówczas o wiadomość mailowa na poniższy adres, wspólnie ustalimy formę zdalnego wsparcia. W mailu opiszcie Państwo krótko problem jaki zgłaszacie, w temacie imię nazwisko i klasę dziecka.

 

Agata Szwedowska a.szwedowska@sorw.edu.gdansk.pl- pedagog kl. 0- IV

Beata Molasy b.banasiewicz@sp77.edu.gdansk.pl – pedagog kl. V-VIII

Łukasz Fanslau l.fanslau@sp77.edu.gdansk.pl- psycholog

 

Z pozdrowieniami i życzeniami dużej ilości zdrowia
Zespół Psychologiczno- Pedagogiczny SP- 77.

 

 

 

 

 

Startuje pierwszy kanał edukacyjny TVP VOD on-line przy współpracy z MEN i Muzeum Powstania Warszawskiego. Już od dziś, o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały.

Zachęcamy do oglądania!

 

 https://eszkola.tvp.pl/

   

 

Nowa Era udostępniła bezpłatnie wszystkie wersje elektroniczne podręczników do klas 1-8 (podręczniki do klas 3 i 6 są w przygotowaniu, udostępnione zostaną wkrótce). Można z nich korzystać bezpłatnie na platformie ebooki.nowaera.pl do końca roku szkolnego 2019/2020.
Aby skorzystać z podręczników, wystarczy zarejestrować się za pomocą Konta Moja Nowa Era. Rejestracji może dokonać rodzic (w imieniu ucznia). Dzięki platformie uczeń może mieć dostęp do swoich podręczników w domu, nawet gdy papierowe książki zostawił w szkole.

 

https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/?_ga=2.140607291.82521412.1584679057-604467526.1584546739

 

 

Ministerstwo przygotowało ZDALNE LEKCJE. Warto skorzystać.

 

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę

 www.cke.gov.pl

 #egzaminósmoklasisty

 

   

 

Pamiętaj, e’podręczniki to doskonałe uzupełnienie podręczników papierowych. Są dostępne dla każdego ucznia. Można korzystać z nich w domu na komputerze, tablecie czy smartfonie.

 

E-PODRĘCZNIKI

   

 

Zasady rekrutacji do klas I szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 

 

   

 

Dzień Kobiet w klasie 6b

 

ZDJĘCIA 

   

 

XV Megaolimpiada Wiedzy

 

 

 

Z wielką radością informujemy, że Filip Wojciechowicz i Jakub Walentukiewicz z klasy 8 a awansowali do finału XV Megaolimpiady Wiedzy z matematyki, której organizatorem jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista".

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu!

   

 

Międzyszkolny Konkursie z J. Angielskiego The Bookers Reading Adventure

 

 

 

6 marca nasze dwie uczennice z klasy 7a, Zuzia i Magda, reprezentowały szkołę w międzyszkolnym konkursie z j. angielskiego The Bookers Reading Adventure.

 

Gratulujemy!

   

 

Olimpiada Smart cookie

 

 

Z radością informujemy, że nasz uczeń Sylwester Kliszewski z klasy 3b zajął II miejsce w olimpiadzie z języka angielskiego Smart.

 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

   

 

Mili goście

W dniu dzisiejszym gościliśmy w szkole  naszych małych sąsiadów  z Przedszkola nr 60 im. Jana Brzechwy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach w bibliotece szkolnej. Przedszkolaki odwiedziły również stołówkę, salę gimnastyczną, salę taneczną z lustrami, świetlicę i pracownie informatyczne.   Mamy nadzieję, że ponownie spotkamy się z dziećmi w nowym roku szkolnym, już jako uczniami naszej szkoły.

ZDJĘCIA 

   

 

WYNIKI

V Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka”

WYNIKI

ZWYCIĘZCY

   

 

Zrób porządek w szafie

 

Kolejne osoby z naszej szkoły postanowiły przyłączyć się do akcji Fundacji Eco Textil. Tym razem porządek w swojej szafie zrobili Ksawery z klasy 6b oraz Pani Patrycja.

Serdecznie dziękujemy.

 


 

Od 2 marca w naszej szkole trwa akcja „Zrób porządek w szafie” prowadzona przez Fundację Eco Textil. Przez cały miesiąc uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice mogą wrzucać do kontenera znajdującego się przed szkołą niepotrzebne ubrania. Pieniądze z ich recyklingu wspomogą działania Fundacji Eco Textil, a zakupiony sprzęt rehabilitacyjny trafi do naszej szkoły.

Zachęcamy do udziału w akcji.

Klasa 6b już zrobiła porządek w swoich szafach.

Katarzyna Dąbrowska

 

ZDJĘCIA 

   

 

Brawo Dziewczyny!

Asia i Monika, uczennice klasy 7a, postanowiły zmierzyć się z „molami książkowymi” z całego województwa. Po przeczytaniu kolejnych książek i napisaniu trudnych, szczegółowych testów, podsumowano wyniki i … okazało się, że obie zakwalifikowały się do wielkiego finału Wojewódzkiego Turnieju Czytelniczego. Finał już 20 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie.
Trzymamy kciuki!

   

 

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

 

 

 

Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. W trakcie jej trwania klasy młodsze będą podejmować tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.

   

 

V Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka”

 

27 lutego 2020 roku w naszej szkole odbył się V Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka”, który został objęty Honorowym Patronatem Gdańskiego Kuratora Oświaty. Do zmagań przystąpiły po trzy osoby z 52 szkół województwa pomorskiego, wyłonione w etapie szkolnym, co dało w sumie 156 uczestników. Naszą szkołę reprezentowali: Filip W. z klasy 8a oraz Laura i Maciej z klasy 6a.

Uczniowie w czasie 60 minut mieli do rozwiązania 10 zadań logicznych. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz długopis.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły w czwartek 5 marca 2020 r. o godzinie 8:00.

Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 12 marca 2020 roku o godzinie 13:00.

Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Podziękowania kierujemy również do rodziców uczniów z klas 6b i 7b za przygotowanie przepysznych ciast oraz naszych uczniów z klas 7a i 7b za pomoc w przygotowaniach do konkursu i organizacji dzisiejszego dnia.

Katarzyna Dąbrowska

Jolanta Dajuk

Katarzyna Ekowska

 

ZADANIA KONKURSOWE 

ZDJĘCIA 

   

 

"O Kamilu, który patrzy rękami"

 

Świat można poznawać nie tylko oczyma. Okazuje się, że można to robić za pomocą innych zmysłów, tak, jak główny bohater książki Tomasza Małeckiego "O Kamilu, który patrzy rękami". Kamil od urodzenia jest niewidomy, ale świetnie sobie radzi i ma szalone pomysły jak każde dziecko. O pomyśle na książkę, jej tworzeniu opowiadał sam autor oraz Jego niewidząca od urodzenia przyjaciółka, Pani Eliza. To spotkanie było dla nas niezwykłym przeżyciem i wspaniałą lekcją życia.

ZDJĘCIA 

   

 

Akcja "Zrób porządek w szafie"

 

Nasza szkoła będzie brać udział w III edycji akcji „Zrób porządek w szafie” prowadzonej przez Fundację Eco Textil. Misją fundacji jest nie tylko pomoc niepełnosprawnym, ale i edukacja ekologiczna. Od kilku lat działa na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa, że niepotrzebna odzież nie jest zwykłym odpadem, ale pełnowartościowym surowcem wtórnym, który powinien, a dzięki firmie Wtórpol ma szansę ponownie trafić na rynek.

Akcja rozpoczyna się 2 marca 2020 r. Do naszej szkoły, już wkrótce dostarczony zostanie specjalny pojemnik na używaną odzież. Zadaniem uczniów, rodziców i pracowników szkoły będzie przejrzenie swoich szaf i szafek z ubraniami. Te niepotrzebne będziemy mogli wrzucić do znajdującego się na terenie szkoły pojemnika (do pojemnika można wrzucać również buty, pościel i zabawki).

Po miesiącu Fundacja Eco Textil zabierze kontener, a niepotrzebne ubrania trafią do recyklingu lub dostana nowe życie. Środki uzyskane z recyklingu wspomogą działania Fundacji, a zakupiony sprzęt rehabilitacyjny trafi do szkoły.

Zachęcamy do udziału w akcji.

   

 

FOTORELACJA Z DNIA OTWARTEGO

 

ZDJĘCIA 

   

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

 

Dziś było słodko i przyjemnie! W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego klasy przygotowały dla siebie wzajemnie słoiki pełne dobrych słów. Doświadczyliśmy tego, że miło jest nie tylko otrzymywać komplementy, ale i je dawać. Ratowaliśmy słowa zaginione - czekajcie na publikację obiecanego słownika. Uczestniczyliśmy w projekcie eTwinning "Co kryją słowa?", bawiąc się nimi na milion sposobów (koniecznie obejrzyjcie plakaty). Mieliśmy okazję sprawdzić, czy nasz język rzeczywiście jest giętki i spróbować swoich sił w łamańcach. Dowiedzieliśmy się również, jak bardzo jest różnorodny i na ile sposób Polak może nazwać bułkę paryską czy kapcie. Niektórzy mieli na plecach związki frazeologiczne lub przysłowia - ktoś "miał fiksum dyrdum", a ktoś inny "łeb na karku". Jednak najwięcej emocji wywołała gra sprawdzająca znajomość polszczyzny, spostrzegawczość i pamięć. Niniejszym ogłaszamy, że... (teraz słychać fanfary - ta dam!!!)... grę szkolną wygrała klasa VIa! Obiecane "żółte kartki" zwalniające Was z wpisania do dziennika jednej oceny z dowolnego przedmiotu trafią do Was niebawem. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Ale dumni jesteśmy nie tylko z każdego uczestnika gry, ale przede wszystkim z Was - NASZYCH NAJLEPSZYCH POD SŁOŃCEM UCZNIÓW!

 

ZDJĘCIA 

   

 

W ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego klasa 5b dzieliła się dobrym słowem. Miło było posłuchać tyłu przyjemnych rzeczy na swój temat.

   

 

V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Ryś"

 

Znamy już wyniki etapu szkolno-rejonowego V Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego "Ryś".

Do etapu wojewódzkiego V Konkursu Przyrodniczego "Ryś"  zakwalifikowali się uczniowie klas ósmych:

Eliasz Mroczkowski i Oksana Sędziak. Etap wojewódzki odbędzie się w naszej szkole już 18 marca, o godzinie 10:00.

Serdecznie gratulujemy

Komisja Konkursowa

   

 

Przypominamy o konkursie! Wyśmiej błędy językowe lub stosowanie wulgaryzmów - pokaż, że polszczyzna jest piękna i bogata. Na Wasze prace czekamy do 28 lutego. 

   

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

Pracujemy pełną parą! Przygotowania do obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego trwają! 

Pamiętajcie o zbiórce WOSP!

ZDJĘCIA 

   

 

Jak połączyć średniowiecze ze współczesnością? Zrobić prezentację o epoce i zamieścić na padlecie! Klasa VIc z tym zadaniem poradziła sobie doskonale:) Gdybyście zobaczyli ich na przerwie urządzających rycerskie turnieje albo jedzących czerstwy chleb, dajcie znać. Mogli wziąć sobie do serca niektóre wzorce średniowiecznego postępowania;)

 

https://pl.padlet.com/lucynar/sredniowiecze6c

   

 

Wielki sukces naszych uczennic!

 

Potyczki z językiem polskim nie należą do najłatwiejszych, więc z tym większą dumą informujemy, że nasze dwie uczennice znalazły się w gronie FINALISTÓW Wojewódzkiego Kuratoryjnego Konkursu Języka Polskiego.

Patrycja Miecznikowska z klasy 8a i Zuzanna Jurkowska z klasy 7a należą do grona najlepszych.

Brawo dziewczyny!

   

 

"Logiczna Matematyka"

 

 

Informujemy, że do finałowego etapu  V Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego "Logiczna Matematyka" organizowanego przez naszą szkołę  awansowali Filip z klasy 8a oraz Laura i Maciej z klasy 6a.


Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu!

   

 

Konkurs „Bądźmy po stronie przyrody, dbajmy o nasze wody”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VI do udziału w szkolnym konkursie fotograficzno- plastycznym pod hasłem „Bądźmy po stronie przyrody, dbajmy o nasze wody”. 
Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego w naszej szkole projektu edukacyjnego „Aktywni Błękitni”.

Celem  konkursu jest między innymi rozbudzanie świadomości  zagadnieniami kultury ekologicznej, propagowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym zagadnień związanych z ochroną wód . Konkurs ma ponadto na celu rozwijanie umiejętności obserwacji  środowiska wodnego i upowszechnienie nawyków dotyczących gospodarowania wodą.

 

Prace konkursowe  nawiązujące do tematyki ochrony wód, należy wykonać w jednej z wymienionych poniżej form:

- zdjęcie w formacie nie mniejszym niż 18 x 24 cm

- rysunek lub plakat na sztywnym kartonie (brystol), w formacie nie mniejszym niż A4, (technika dowolna)

 

Wszystkie prace konkursowe należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) i dostarczyć do p. Magdy Nestorowicz lub Agnieszki Kowalczyk.

Termin dostarczania prac: 25.03.2020r.

Wyniki konkursu: 31.03.2020r.

Liczymy na Waszą kreatywność !!! Do wygrania wspaniałe nagrody książkowe!!!

   

 

Wojewódzki Konkurs Czytelniczy Miłośników Narni

 

Informujemy, że do finałowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego Miłośników Narni "Przez starą szafę..." zakwalifikowali się uczniowie klasy VIIIa - Rafał Rojek i Filip Wojciechowicz.
Chłopaki, "za Narnię"!!
Trzymamy kciuki!

 

   

 

Dotykając książkę...


W ramach innowacji pedagogicznej postanowiliśmy doświadczać książek wszystkimi zmysłami! Tym razem postawiliśmy na dotyk!
Na lekcjach języka polskiego klasy Va i VIc dowiedziały się, ile lat maił Brail, gdy wymyślił genialny alfabet i w jaki sposób szyfrowano rozkazy wojskowe. Dotykaliśmy książek przeznaczonych dla osób niewidomych, a następnie przy pomocy specjalnej tabliczki zapisywaliśmy brajlem swoje imiona i nazwiska. Przygotowaliśmy także własne książki sensoryczne - wyszły mięciutkie, szeleszczące, chropowate... Jeśli chcesz, dotknij sam!
https://www.sutori.com/story/dotykajac-ksiazke--H71QuHzFXexakhGv6SwMen8Q

 

ZDJĘCIA 

   

 

Wykrzyknik czy partykuła?

 

Wykrzyknik czy partykuła? Pisownia łączna czy rozdzielna? Uczniowie klasy VI c opracowali własne gry sprawdzające znajomość gramatyki i ortografii, a potem przetestowali je na sobie i swoich kolegach. Nawet przy tym, co pozornie trudne, można się dobrze bawić:)

ZDJĘCIA 

   

 

Okazuje się, że polska ortografia nie jest tak trudna!

 

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły są laureatami XVIII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 57.

Rafał Olczyk – uczeń klasy VIc zajął I miejsce a Jakub Porzuczek  - II miejsce wśród uczniów klas szóstych.

 

Serdecznie gratulujemy!

   

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

Już wkrótce w naszej szkole obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego!

Odbędą się specjalne lekcje języka polskiego, liczne gry i zabawy. Tego dnia przypomnimy sobie, jak wielką moc mają słowa!

Już dziś zapraszamy Was do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na memy lub gify promujące piękno polszczyzny ­- "Ratuj język" (w załączniku regulamin konkursu). Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu społecznościowym szkoły.

W trosce o ocalenie bogactwa ojczystego języka odbędzie się również nasz WOSP - Wielki Orszak Słów Pięknych. W tym roku zbieramy słowa zapomniane, wychodzące z użycia. Zapiszcie je na kartkach (także ich znaczenie) i wrzućcie do skrzynki oznaczonej logo zbiórki. Policzymy je i opublikujemy. Może ocalimy siedemdziesiąt siedem, a może więcej pięknych wyrazów?

   

 

 

 

KONKURS 

   

 

Aktywuj mLegitymację na swoim telefonie
 

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z mobilnych wersji  legitymacji szkolnych. Dzięki specjalnej aplikacji uczniowie mogą mieć ten dokument w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym.
 

Proces wydawania i aktywowania Legitymacji

1. Pobranie, wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły  wniosku  o wydanie mLegitymacji

2. Przesłanie zdjęcia  ucznia mailem  na adres k.dabrowska@sp77.edu.gdansk.pl  (wymagany format JPG lub JPEG maksymalny rozmiar zdjęcia 5 MB)

3. Wprowadzenie  przez szkołę danych  ucznia oraz wygenerowanie  w Systemie mDokumenty do wydawania mLegitymacji  kodu QR, kodu aktywacyjnego i przekazanie  ich rodzicowi

4. Aktywowanie legitymacji  w telefonie lub innym urządzeniu mobilnym przez rodzica / ucznia w aplikacji mObywatel (instrukcja – odnośnik do pliku aktywowanie-legitymacji-w-aplikacji-mobywatel)

 

 

AKTYWOWANIE LEGITYMACJI

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI

INFORMACJE O PUBLICZNEJ APLIKACJI MOBILNEJ

 

   

 

Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

 

Dziś w naszej szkole odbył się po raz kolejny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pod hasłem „Jestem bezpieczny na ulicy” pod patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

W turnieju wzięło udział 6 trzyosobowych drużyn z następujących przedszkoli: Przedszkole nr 39, 49, 57, 60, 64 oraz drużyna z naszej szkoły.

Dzieci brały udział w wielu konkurencjach: rozwiązywały zagadki, wskazywały jak zachowają się w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Zadaniem dzieci było również dobranie numerów alarmowych do odpowiednich pojazdów, układnie puzzli ze znakami drogowymi czy pokazanie jak prawidłowo należy przechodzić przez przejście dla pieszych.

Nad przebiegiem turnieju czuwało jury składające się z przedstawicieli Straży Miejskiej w Gdańsku.
Dzieci wykazały się ogromną wiedzą z zakresu zasad bezpiecznego zachowania oraz poruszania się po drogach.

Zwyciężyła drużyna z Przedszkola nr 60, drugie miejsce zajęli uczniowie naszej szkoły, natomiast miejsce trzecie przypadło dzieciom z Przedszkola nr 57.

W nagrodę za udział w turnieju wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i gratulujemy wspaniałych wyników.

 

ZDJĘCIA 

   

 

Jestem Lingwistą

 

Grupa uzdolnionych językowo uczniów wzięła udział w drugim etapie konkursu kuratoryjnego "Jestem Lingwistą". Konkurencja jest bardzo duża, więc z niecierpliwością czekamy na wyniki.

 

 

 

 

 

 

   

 

Zasady rekrutacji do klas I szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 

 

   

 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy

 

Miło nam poinformować, że uczniowie klasy VIII a – Eliasz Mroczkowski i Filip Wojciechowicz zakwalifikowali się do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy "Od Swarożyca i Odyna do Zeusa - wędrówka śladami bogów, ludzi i herosów".

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

   

 

Brawo Natalia!

 

Natalia Wilkowska – uczennica klasy VI c wynikami uzyskanymi w trakcie sezonu 2019 wypracowała powołanie do kadry Sopockiego Klubu Jeździeckiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

ZDJĘCIA 

 

   

 

Z ARCHIWUM - NASI ABSOLWENCI

   

 

Razem na Święta

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Razem na Święta”. Inicjatywa miała na celu zachęcenie uczniów do działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie przedświątecznym.

W tej edycji (grudzień 2019 roku) do naszej akcji przyłączyło się ponad 1 mln 100 tys. uczniów i prawie 117,5 tys. nauczycieli. Otrzymaliśmy od Państwa ponad 10 tys. zgłoszeń!

W załączeniu przekazujemy pamiątkowy dyplom za udział w akcji.

Dziękujemy za dzielenie się dobrem i wspieranie innych!

 

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska 

Rzecznik Prasowy MEN

   

 

V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Ryś"

 

Podobnie jak w latach ubiegłych organizujemy V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Ryś" dla klas 6-8 Szkoły Podstawowej. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Kuratorium w Gdańsku. Tematem przewodnim naszego konkursu jest  "Woda - źródłem życia".
Termin konkursu: 18 marca 2020 roku, o godzinie 10:00.
Termin zgłoszeń upływa 29 lutego 2020 roku.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z regulaminem naszego konkursu.
 

Poniżej przesyłam załącznik.


Z poważaniem
Dorota Puchalska
koordynator V Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego "Ryś"
Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

 

ZAŁĄCZNIK 

  

STRONA   

   

 

Wspólne granie daje wiele radości.  Brawo dla 6c!

 

Bogdan Derkowski

 

FILM   

   

 

„Gdzie jest Święty Mikołaj”

 

Zakończyliśmy realizację projektu eTwinning „Gdzie jest Święty Mikołaj”. Przez trzy tygodnie grudnia świetnie sią bawiliśmy szukając miejsc, w których mógł ukryć się Mikołaj. Zapraszamy na stronę projektu – można zmierzyć się z zagadkami, nad którymi my się trudziliśmy.

https://twinspace.etwinning.net/100154/home

 

Opiekun projektu: Danuta Waszak

   

 

Lekcja matematyki z samochodami sterowanymi

 

W dniu dzisiejszym na lekcji matematyki, której temat to „Prędkość, droga i czas”, klasa 6 b wybrała się na salę gimnastyczną, gdzie na uczniów czekała niespodzianka – samochody sterowane. Zaczęliśmy od wyznaczenia tras przejazdu dla naszych aut. Uczniowie w grupach mierzyli czas, w jakim samochód przejechał wyznaczony dystans. Wszystkie wyniki zostały zapisane na specjalnie przygotowanych kartkach. Po wykonaniu wszystkich pomiarów, zadaniem uczniów było wyznaczenie prędkości samochodów. Poza świetną zabawą uczniowie utrwalili sobie sposób obliczania prędkości oraz zamianę jednostek z m/s na km/h.

Katarzyna Dąbrowska

 

 

ZDJĘCIA   

   

 

Razem na Święta

 

Nasza szkoła bierze udział w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Razem na Święta". Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ramach programu zorganizowaliśmy zbiórkę darów dla schroniska dla zwierząt, kiermasz świąteczny oraz przygotowaliśmy kartki z życzeniami dla małych pacjentów oddziałów onkologicznych.

   

 

"Świąteczna bombka"

 

17 grudnia w Pałacu Młodzieży odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym "Świąteczna bombka" dwóch uczniów z klasy 2a zajęło 1 i 3 miejsce w kategorii wiekowej 7-9 lat . Byli to : Bartek Piechota, który wygrał te kategorie wiekową i zajal pierwsze miejsce oraz Juliusz Łosinski, który zajął 3 miejsce. Prac konkursowych było bardzo dużo , jury miało problem z wytypowaniem najpiękniejszej bombki. Tym bardziej cieszymy się z sukcesu naszych uczniów i bardzo Im gratulujemy

Małgorzata Kotwica

 

ZDJĘCIA   

   

 

Kiermasz świąteczny

W dniach 13-14 grudnia gościliśmy w naszej szkole Panią Martę z Warsztatów Terapii Zajęciowej Tratwa. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli podopiecznych Tratwy.

 

ZDJĘCIA   

   

 

Krav Maga

 

Dnia 10.12.2019 w naszej szkole odbyły się warsztaty z procedur bezpieczeństwa i samoobrony Krav Maga prowadzone przez klub FitLuck. Uczniowie klas IV-VIII uczyli się jak radzić sobie w różnych niebezpiecznych sytuacjach by mogli zadbać o własne bezpieczeństwo i osób im bliskich. Wszyscy byli bardzo zaangażowania a pani instruktor zapewniła mnóstwo dobrej energii i świetną zabawę!

 

ZDJĘCIA   

   

 

„Wylosuj Anioła"


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Wylosuj Anioła”, prowadzonej w ramach współpracy z fundacją „Gdy Liczy się Czas”. Udział w akcji polegał na przygotowaniu kartek z życzeniami dla dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych. Udało nam się zebrać mnóstwo pięknych kartek ze słowami wsparcia dla chorych dzieci.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy!

ZDJĘCIA   

   

 

Bohater Dnia

 

W poniedziałek 9 grudnia w klasie zero Bohaterem Dnia była Natalka oraz jej tata. Pan Łukasz Skorupa jest lekarzem, który pomaga ludziom i lata helikopterem. Przeprowadził z córką wspaniały pokaz. Dzieci uczyły się przede wszystkim prawidłowego wzywania pomocy przez telefon, zachowania w razie utraty przytomności oraz reanimacji oddechowo-krążeniowej. Dziekujemy za lekcję, która może kiedyś ratować ludzkie życie.

Wychowawcy zerówki

 

 

ZDJĘCIA   

   

 

Witaj Mikołaju

 

ZDJĘCIA   

   

 

Maraton Pisania Listów w obronie Yasaman Aryani

 

105 listów! Tyle listów udało nam się napisać 4 grudnia w obronie praw człowieka. W akcji wzięli udział przede wszystkim uczniowie klas 6-8, którym serdecznie dziękujemy za chęci i zaangażowanie!

 

ZDJĘCIA   

   

 

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska przyznane!

 

 

 

Z dumą gratulujemy naszym uczniom, którym przyznano stypendia Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.
Są to: Jakub z klasy 6a, Weronika z klasy 6b, Magda z klasy 7a, Nina z klasy 7b. Wśród wyróżnionych osób jest również troje absolwentów - Agata z klasy 8b, Nadia z klasy 8c oraz Janek z 3b gimnazjum.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

   

 

Największa Lekcja WF'u

 

4 grudnia nasi uczniowie wzięli udział w Największej Lekcji WF'u zorganizowanej na stadionie Ergo Arena. Mieliśmy możliwość spotkać wybitnych sportowców, potrenować piłkę ręczną z Arturem Siódmiakiem i sprawdzić swoje sportowe umiejętności. Wróciliśmy do szkoły pozytywnie zmęczeni i pełni energii.

 

ZDJĘCIA   

   

 

WYGRALIŚMY ogólnopolski konkurs czytelniczy #cojaczytam!


Kampania Bitki literackie przeprowadzona przez uczniów klasy Va zwyciężyła w kategorii 9-14 lat. Jury tak uzasadniło swój werdykt: "za pomysł, jakość stworzonych materiałów, przygotowanie i grę aktorską uczniów i uczennic. Za uśmiech i poczucie, że wymyślanie i przygotowywanie kampanii było dla nich świetną zabawą". Bardzo dziękujemy Jury za docenienie naszej pracy i wszystkim przyjaciołom Bitek za wsparcie tej inicjatywy na portalach społecznościowych - to dzięki Wam dotarliśmy do ponad 5000 odbiorców!

Bitki literackie pokazały niezwykły potencjał tkwiący w uczniach naszej szkoły - umiejętność doskonałej współpracy pomimo rywalizacji, świetnej organizacji pracy własnej i grupowej, fantastyczne wyczucie oczekiwań odbiorców, zdolności wokalne, aktorskie, ale przede wszystkim miłość do książek. Mamy wspaniałe dzieci!

koordynator projektu Lucyna Rojek

 

ZDJĘCIA   

   

 

Andrzejki

 

 

29 listopada uczniowie z Małego Samorządu Uczniowskiego przygotowali i przeprowadzili dla swoich kolegów i koleżanek dzień wróżb andrzejkowych.

 

 

 

 

ZDJĘCIA   

   

 

Święta zbliżają się wielkimi krokami, a czy Mikołaj wyruszył już w drogę, czy zdąży na czas?

 

Grupa uczniów z klasy 6a stara się go odnaleźć w ramach projektu eTwinnning „Gdzie jest Święty Mikołaj?”. Szukamy go na podstawie informacji pozostawionych przez uczniów z całej Polski. Sami tez przygotowaliśmy kilka zagadek ze wskazówkami. Kto pierwszy odnajdzie Mikołaja – okaże się pod koniec grudnia.

ZDJĘCIA   

 

 


 

AKCJA WYLOSUJ ANIOŁA – WYŚLIJ KARTKĘ DO DZIECKA W SZPITALU ONKOLOGICZNYM

 

Akcja pisania kartek mających nieść wsparcie, powstała z inicjatywy rodziców dzieci leczonych na onkologii.
Lęk, ból, niepewność – to wszystko towarzyszy dziecku i jego rodzinie podczas choroby. Kartki od Aniołów mają przywrócić im nadzieję, radość i poczucie bezpieczeństwa.

Akcja jest prosta – my wysyłamy kartki, dzieci te kartki losują. Na oddziale onkologii jest duża rotacja, dzieci otrzymują chemioterapię, lub naświetlania. Wyjeżdżają do domu, kolejne dziecko przyjeżdża na leczenie lub powikłanie po chemioterapii. Dzieci leczą się długo, ale nie przebywają przez cały czas w szpitalu. Mają przerwy i na te przerwy wyjeżdżają do domu. Więc, nie wiemy, jakie dziecko wylosuję tę kartkę.

Klasa 3a już przygotowuje kartki, ....a wy?

ZDJĘCIA   

   

 

Erasmus+

 

Od poniedziałku 25 listopada gościmy w naszej szkole partnerów projektowych z Rumunii, Francji i Włoch w ramach projektu Erasmus+. Dzisiaj, drugiego dnia wspólnych działań, odwiedziła nas Prezydent Gdańska - Pani Aleksandra Dulkiewicz. Dla wszystkich były to niezapomniane i wyjątkowe chwile!

 

ZDJĘCIA

FILM   

   

   

 

MARATON PISANIA LISTÓW Z AMNESTY INTERNATIONAL
4 GRUDNIA
GDZIE: BIBLIOTKA SZKOLNA
KIEDY: 08.00-16.00
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: KAŻDY!

Przyłączamy się do Maratonu Pisania Listów organizowanego co roku przez Amnesty International, organizację walczącą o przestrzeganie praw człowieka na całym świecie. W bibliotece szkolnej będzie można napisać list w obronie Yasaman Aryani z Iranu, która w tym roku została skazana na 16 lat więzienia za nawoływanie do wolności wyboru w kwestii noszenia przez kobiety zasłony na twarz (tzw. hidżabu).
Wszystkie materiały, szablony listów, pomocne słownictwo (list można napisać w jęz. polskim lub angielskim) będą dostępne na miejscu.
Maraton jest otwarty dla wszystkich: uczniów, rodziców, znajomych, mieszkańców osiedla. Znajdźmy trochę czasu w naszym codziennym zabieganiu i zaapelujmy do władz Iranu aby uwolniły Yasaman!
Serdecznie zapraszamy!!!

https://maraton.amnesty.org.pl/7097-sp-nr-77#events

 


Maraton Pisania Listów w obronie Yasaman Aryani rozpoczęty!

ZDJĘCIA   

   

 

Dzień kredki

 


22 listopada dzieci z klas młodszych uczciły Dzień kredki wspólnym kolorowaniem podczas przerwy.

 

Mały Samorząd Uczniowski

 

 

ZDJĘCIA   

   

 

Czasem uśmiech, czasem łza

 

Dynamiczne, szczere i ekspresyjne - tak w wielkim skrócie można opisać artystyczne zmagania Va. Klasa obejrzała wystawę duńskiej ilustracji dziecięcej zaprezentowaną w ramach obchodów 14. Bałtyckich Spotkań Ilustratorów w Nadbałtyckim Centrum Kultury, a następnie wzięła udział w warsztatach "Czasem uśmiech, czasem łza" prowadzonych przez ilustratorkę książek dziecięcych i twórczynię lalek Grażynę Rigall. Przyglądaliśmy się różnym zmianom i przeciwstawnym emocjom, takim jak gniew - spokój, strach - odwaga, a potem nadaliśmy im własną formę. Wyszły prawdziwe cuda!

ZDJĘCIA   

   

 

Dzień Tumbo

 

21 listopada po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Tumbo, czyli dzień solidarności z dziećmi i młodzieżą w żałobie. Tumbo to imię słonika, który jest symbolem Funduszu Dzieci Osieroconych, działającego przy Fundacji Hospicyjnej. W tym dniu przyszliśmy do szkoły ubrani na pomarańczowo, jako symboliczne nawiązanie do koloru słonika Tumbo i jako znak solidarności z dziećmi, które przeżywają żałobę po stracie najbliższych osób. Dodatkowo każdy uczeń i pracownik szkoły otrzymał wyciętego z papieru słonika, którego mógł przykleić do ubrania.

W tym dniu odbył się kiermasz ciast przygotowanych przez rodziców naszych uczniów.  Cały dochód ze sprzedaży przekazany został do puszki Fundacji Hospicyjnej, z przeznaczeniem na pomoc materialną i psychologiczną dla Osieroconych Dzieci.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za przygotowanie pysznych ciast na kiermasz, uczniom klas VII a, VII b, VIII a i VIII b za pomoc w sprzedaży ciast, oraz wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za hojność.

Jednocześnie informujemy, że puszka, do której zbieraliśmy pieniądze będzie w szkole do  3 grudnia, więc gdyby ktoś jeszcze chciał wesprzeć Fundację Hospicyjną i pomóc Dzieciom Osieroconym, to zapraszamy do Sekretariatu.

   

Katarzyna Dąbrowska

Agnieszka Kowalczyk

Joanna Mioduszewska

Agata Świątek

 

ZDJĘCIA   

   

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła do hymnu”.

W tym roku do wspólnego śpiewania hymnu, w piątek, 8 listopada o godz. 11:11, przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce i poza granicami kraju. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa zaangażowania.

W załączeniu przekazuję Państwu pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział w akcji.

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

   

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

 

Rozpoczęliśmy realizację programu Aktywni Błękitni, którego organizatorem jest PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Program Aktywni Błękitni zakłada promowanie oraz realizację  działań na rzecz edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy. Uczniowie dowiedzą się jak oszczędzać wodę, jak bezpiecznie korzystać z zasobów wodnych i rekreacji wodnej.


Koordynator programu

Dorota Puchalska

 
   

 

Szanowni Państwo,

 

 w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła pamięta”, która miała swój finał w piątek, 25 października br. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu czy społeczności.

 

 Do akcji „Szkoła pamięta” przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tys. nauczycieli. Otrzymaliśmy w sumie 11 208 zgłoszeń od szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. 

 

Łączę wyrazy szacunku

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

   

 

Dzień Tumbo

 

21 listopada po raz kolejny w naszej szkole będziemy obchodzić Dzień Tumbo, czyli dzień solidarności z dziećmi i młodzieżą w żałobie. W tym dniu odbędzie się kiermasz ciast przygotowanych przez rodziców naszych uczniów. Cały dochód ze sprzedaży przekazany zostanie do puszki Fundacji Hospicyjnej, z przeznaczeniem na pomoc materialną i psychologiczną dla Osieroconych Dzieci.

Bardzo prosimy, aby uczniowie w tym dniu przyszli do szkoły ubrani na pomarańczowo. Jest to symboliczne nawiązanie do koloru Słonika Tumbo.

Nasi wolontariusze już zabrali się za przygotowania do Dnia Tumbo i wycinają pomarańczowe słoniki. Słoniki te otrzyma od nas każdy uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły oraz rodzic, który tego dnia odwiedzi szkołę na znak solidarności z dziećmi i młodzieżą w żałobie.

Koordynatorzy akcji w szkole:

Katarzyna Dąbrowska

Agnieszka Kowalczyk

Joanna Mioduszewska

Agata Świątek

 

ZDJĘCIA

   

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

Punktualnie o 11.11 wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, by w ten sposób upamiętnić sto pierwszą rocznicę odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI.

 

ZDJĘCIA

   

 

 

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice!
W tym roku również bierzemy udział w akcji DO HYMNU.

 

W piątek, 8 listopada o godz. 11:11.wspólnie odśpiewamy wszystkie zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” - zbiórka

 11.05 na sali gimnastycznej.
Tego dnia przychodzicie w strojach biało-czerwonych i przynosicie flagi...

 

Magdalena Szyłejko

   

 

„Z kranu piję – zdrowo żyję!”

 

„Z kranu piję – zdrowo żyję!” – pod takim hasłem ruszyła tegoroczna kampania prowadzona dla uczniów naszej szkoły przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku. Dziękujemy Pani Elżbiecie Zygmuntowicz za wspaniałe warsztaty!

 

 

 

ZDJĘCIA

   

 

DZIEŃ POSTACI Z BAJKI

 

W dniu 05.11.2019 w świetlicy obchodziliśmy DZIEŃ POSTACI Z BAJKI.  Z tej okazji dzieci stworzyły w grupach prace plastyczne, które z dumą pragną zaprezentować.

 

ZDJĘCIA

   

 

Błogosławieni Męczennicy Gdańscy

 

 

 

Warto znać „lokalnych” błogosławionych

Odważni, oddani drugiemu człowiekowi i Polsce, pomysłowi. Błogosławieni Męczennicy Gdańscy – przepiękny wzór dla młodych ludzi

 

 

ARTYKUŁ

   

 

Bitki literackie

 

Bitki literackie dobiegły końca. Przez ponad miesiąc obserwowaliśmy na portalach społecznościowych starcia Dziewczyn i Chłopaków z klasy Va na najśmieszniejsze, najstraszniejsze i najdziwniejsze fragmenty książek. Podliczyliśmy Wasze głosy i ogłosiliśmy werdykt. Po zaciętej i wyrównanej walce 2:1 dla Chłopaków!!! Wierzymy jednak, że wygrali wszyscy miłośnicy książek.
Uczestnicy Bitek otrzymali drobne upominki od naszego sponsora, wylosowaliśmy również nazwiska trzech osób spośród tych, którzy najgorliwiej wspierali naszą akcję na portalach społecznościowych.
Pozostało nam tylko bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki i prosić, żebyście ich nie puszczali - projekt wysyłamy przecież na ogólnopolski konkurs #cojaczytam.

 

ZDJĘCIA

   

 

Mistrzostwa Świata Minigolfa

 

Trwają zawody Mistrzostw Świata Minigolfa w Chinach  - dzień trzeci rozgrywek. Polacy nie weszli do finału, ale trener reprezentacji narodowej wytypował z naszej polskiej ekipy dwoje: Monika Daniel i Maciej Mikołowski do składu mix - kobieta mężczyzna - pierwsze takie rundy na Mistrzostwach Świata. Grać będą jak jedna osoba na każdym dołku. Ciekawa rozgrywka.

World Minigolf Sport Federation na FB: https://www.facebook.com/minigolfsport/posts/

 
   

 

Bieg po zdrowie!

 

Dzięki zaangażowaniu mamy naszego absolwenta - Pani Anny Jachowicz, wsparciu Gabinetów SKIM oraz ratowników medycznych uczniowie klas I-III mieli okazję wziąć udział w zajęciach profilaktycznych. Warsztaty miały na celu promować zdrowy tryb życia i odżywiania się. Dzięki ratownikom medycznym poznali również zasady udzielania pierwszej pomocy. 

ZDJĘCIA

   

 

Czuwaj!

 

Chciałbym serdecznie zaprosić chłopaków w wieku 10-13 lat (IV-VI klasa SP) do dołączenia do 91 Gdańskiej Drużyny Harcerzy "Bractwo" im. Jana Bytnara "Rudego". Nasza drużyna należy do ZHR i wychowuje w duchu chrześcijańskich wartości, w duchu przyjaźni i braterstwa. To na zbiórkach harcerskich można się wyszaleć, odpocząć od smartfona, nauczyć się czegoś nowego, czy zawrzeć świetne znajomości. Jest to niezapomniana przygoda, której nikt potem nie żałuje :)

 

W najbliższy piątek będziemy mieli w SP 60 nabór na którym będziemy zachęcali Państwa synów do dołączenia do drużyny, bo to naprawdę piękna sprawa.

 

Trochę więcej szczegółów:

Najbliższa zbiórka zacznie się o godzinie 9:30 pod SP 60. Potrwa do około godziny 13:30, a zakończenie również będzie pod szkołą. Przyda się bilet na komunikację miejską, lub legitymacja z kartą mieszkańca Gdańska.

Zapraszam serdecznie do dołączenia, chociaż na pierwszą zbiórkę – tego nikt nie żałuje

Mam nadzieję, że Państwa syn podejmie wyzwanie i przeżyje z nami niezapomnianą przygodę.

 

Pozdrawiam

Drużynowy pwd. Aleksander Walukiewicz HR

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

Nr tel: 784162122

Mail: 91gdh@zhr.pl

Strona na Facebook’u: https://www.facebook.com/91-Gda%C5%84ska-Dru%C5%BCyna-Harcerzy-Bractwo-im-Jana-Bytnara-Rudego-1219944548144633/?ref=bookmarks

   

 

Wyprawa do Torunia

 

W piątek 18 października  klasy szóste wybrały się na całodzienną wycieczkę do Torunia. W programie było zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem, niesamowity seans w planetarium, pieczenie pierników oraz wizyta w Muzeum Piernika. Wróciliśmy zmęczeni, ale w wyśmienitych humorach i pełni wrażeń.

 

ZDJĘCIA

   

 

Fotorelacja z Dnia Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA

   

 

   

 

BohaterON

BohaterON-włącz historię! Nasi uczniowie i w tym roku pamiętali o Powstańcach. Przygotowali piękne kartki, które teraz są już w drodze do adresatów.

   

 

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

W dniu dzisiejszym, tj. 4 października, świętowaliśmy IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Z tej okazji w naszej szkole uczniowie starszych klas przeprowadzili masowe odpytywanie. Wyłonionych zostało po trzech mistrzów z każdej klasy, którzy wzięli udział w kolejnej turze zadań, w celu wyłonienia Mistrza Tabliczki Mnożenia SP nr 77. Zostali nimi: 1 miejsce uczennica klasy 7b, Iga S, 2 miejsce uczennica klasy 7a Kinga Ł, 3 miejsce uczeń klasy 6a Maciej D, w klasach młodszych..., 1 miejsce uczeń klasy 4 Franek W, 2 miejsce uczeń klasy 3a Tymek R, 3 miejsce uczeń klasy 4 Marcin R (serdecznie gratulujemy!).

W tym dniu doszło również do odwrócenia zwyczajowych ról, ponieważ obiektami odpytywania uczniów stali się również nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. O gorliwości i zapale z jakim uczniowie sprawdzali umiejętności matematyczne belfrów, świadczyła liczba odznak noszonych przez nauczycieli, których umiejętności zostały dziś sprawdzone wielokrotnie przez różne grupy uczniów (i nie można było zgłosić nieprzygotowania).

Bawiliśmy się świetnie i już czekamy na powtórkę w przyszłym roku!

Katarzyna Dąbrowska i Katarzyna Ekowska

 

ZDJĘCIA

   

 

Dzień Chłopaka w 4a

 

Z okazji Dnia Chłopaka , uczniowie klasy 4a wybrali się do kręgielni  „Soprano” . Dziewczynki i chłopcy wykazali się nie lada umiejętnościami. Wszyscy świetnie się bawili i wrócili do szkoły pełni miłych wrażeń .

 

ZDJĘCIA

   

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

Dzisiaj odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w głosowaniu i z niecierpliwością czekamy na wyniki.

 

 

ZDJĘCIA

   

 

 

Ptasi przyjaciele – zielone lekcje


Z pasji do przyrody i ptaków drapieżnych zrodził się pomysł, by przekazać najmłodszym pokoleniom tajniki funkcjonowania przyrody w sposób, który zagwarantuje proste przyswojenie informacji. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionych sów, sokołów i jastrzębi nasi uczniowie mieli szansę dowiedzieć się, jaką rolę te ptaki spełniają w przyrodzie i czym się różnią od siebie. Każdy uczestnik tej niezwykłej lekcji mógł doświadczyć różnorodności tych ptaków i poznać najdrobniejsze szczegóły dzięki ich obecności na wyciągnięcie ręki.

 

 

 

ZDJĘCIA

   

 

Nasza szkoła BEZ plastiku

 

Spróbujmy zmienić nasze przyzwyczajenia! Ograniczmy zużycie plastiku i uratujmy naszą planetę! Wystarczy zastąpić plastik opakowaniami wielokrotnego użytku lub innymi biodegradowalnymi. Nasi uczniowie wiedzą, jak to zrobić. To wcale nie jest takie trudne!

NASZA szkoła BEZ plastiku – Gdańsk BEZ plastiku!

 

ZDJĘCIA

   

 

Europejski Dzień Języków

 

Tradycyjnie jak co roku świętowaliśmy Europejski Dzień Języków.

Każda klasa przygotowała plakaty z ciekawostkami o różnych państwach

europejskich. Przebraliśmy się też w barwy narodowe Polski, Włoch, Rumunii i Francji, a na przerwach słuchaliśmy piosenek w obcych językach. Świetnie się bawiliśmy i za rok zamierzamy znowu świętować

 

 

 

 

ZDJĘCIA

   

 

Lekcje z emocjami

 

Klasa Va rozpoczęła realizację projektu Uniwersytetu Dzieci "Lekcje z emocjami". Pierwsze zajęcia poświęcono idei drużyny. Czy jesteśmy jak Drużna Pierścienia? czy mamy wspólny cel? czy musimy się lubić? - oto tylko niektóre z pytań, które zadawaliśmy sobie podczas planowania i tworzenia urządzenia ułatwiającego życie człowieka. Po raz kolejny dowiedliśmy, że z niczego da się zrobić Coś:) O ile tylko jest się drużyną:)

ZDJĘCIA

   

 

Bitki_literackie

 

Uczniowie klasy Va podjęli nie lada wyzwanie! 

Ich projekt Bitki_literackie bierze udział w ogólnopolskim konkursie #cojaczytam organizowanym przez Fundację Nowoczesna Polska. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa w mediach społecznościowych. 


ZAPRASZAMY do wspierania ich kampanii czytelniczej, poprzez:

- oglądanie i udostępnianie publikowanych co tydzień filmików na Facebooku i Instagramie

- kibicowanie jednej z drużyn - Chłopakom lub Dziewczynom w bitwie na cytaty

- podjęcie wyzwania i zamieszczenie w komentarzach własnego filmiku lub zdjęcia, w którym pokażecie, co aktualnie czytacie (koniecznie z #wolnelektury, #cojaczytam)


Wśród osób aktywnie wspierających Bitki_literackie rozlosujemy NAGRODY!


Im więcej osób udostępni i polubi ich stronę na Facebooku i Instagramie, tym większa szansa na wygraną:)

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY W CZYTANIE!!!

   

 

Szóste klasy odwiedziły dziś  Akwarium Gdyńskie MIR.

 

To był dzień pełen wrażeń. W gdyńskim Akwarium oglądaliśmy film o tym ile plastikowych śmieci można znaleźć na plaży. Poznaliśmy rodzaje plastiku i oglądaliśmy go pod mikroskopem. Uczyliśmy się prawidłowo niszczyć kartony po sokach,  mleku etc. A na koniec oglądaliśmy różne morskie stworzenia.

 

ZDJĘCIA

   

 

Rusza Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza”

 

Zachęcamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2019/2020.  

 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:
•  uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych,
•  uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

 

Pomorska Liga Zadaniowa obejmuje przedmioty takie jak:

•  fizyka

•  informatyka

•  matematyka

•  biologia

•  chemia

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

 

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Wystarczy zgłosić się do opiekuna projektu – Pani Doroty Puchalskiej

 

Laureaci Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza  otrzymują nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego, mogą ubiegać się w następnym roku szkolnym o zakwalifikowanie do projektów Zdolni z Pomorza w trybie „otwartych drzwi” oraz otrzymują punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

Regulamin i szczegółowe informacje na stronach: https://www.odn.slupsk.pl/projekty-i-programy/projekty-z-rpo/zdolni-z-pomorza-pomorska-liga-zadaniowa/rok-20192020/pomorska-liga-zadaniowa-zdolni-z-pomorza-20192020/

 
   

 

Zapraszamy uczniów do udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

Chcesz kandydować?

 

Przygotuj plakat w formacie A3 w terminie do 20 września. Plakat powinien zawierać następujące informacje:

 

•  Informacje o kandydacie, klasa, dane osobowe

•  Zainteresowania,

•  Coś o sobie,

•  Program wyborczy (co chcesz zrobić, co zmienić,

•  jakie masz plany, działania w Samorządzie Uczniowskim).

 

Wybory odbędą się pod koniec września. Plakaty zanosimy do pani Bacowskiej, do pani Zduńczuk, bądź do pani Wójcik. Osoba kandydująca nie musi być z trójki klasowej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Powodzenia!

 

   

 

Erasmus +

 

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie międzynarodowym Erasmus plus. Zachęcamy do śledzenia naszych postępów.

 

 

 

 

   

 

   

Klasa III B w Loopy's World

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA

 

   

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

 
         
 

 
         
 

 

 

 

Zebrania klasowe